Etikett: 2021

Julbrev till Botans vänner 2021

Julskyltning i Botan 2021. Foto: Dan Abelin.

Jul­skylt­ning i Botan 2021. Foto: Dan Abelin.

Dah­lia­ra­bat­ten har grävts upp och knö­lar­na vilar i ett svalt växt­hus. Gink­go­trä­den har tap­pat sina lysan­de gula löv och mar­ken i Botan har redan varit snötäckt. Det är vin­ter – till och med i Lund. Pro­me­na­der­na genom Botan bju­der nu på vajan­de gräs­bu­ket­ter och vin­ter­grö­na klät­ter­väx­ter. Många bus­kar har kvar sina röda och svar­ta bär och vi kan beund­ra de nak­na trä­dens vack­ra grenverk.

Verksamhetsåret 2021

Förs­ta gång­en vi kun­de sam­las till en med­lems­ak­ti­vi­tet var när det upp­skjut­na års­mö­tet hölls den 16 juni. Efter för­e­nings­för­rätt­ning­ar­na fick vi en trev­lig vis­ning av ”På gång i Botan”, då vi bland annat fick beund­ra det smak­fullt nyre­no­ve­ra­de Agardhianum.

Under hös­ten har vi kun­nat genom­fö­ra väl­be­sök­ta vis­ning­ar utom­hus – i sep­tem­ber ”Tid för skörd”, i okto­ber ”Hös­tens fär­ger” och i novem­ber ”Kom­po­ste­ring”. Förs­ta sön­da­gen i advent inbjöds vi tra­di­tio­nellt att invi­ga årets vin­terut­ställ­ning ”Fan­tas­tis­ka frön”. Vi är tack­sam­ma för att Botans per­so­nal är så gene­rö­sa med sin tid och sitt kunnande.

Planer för 2022

Pro­gram­grup­pen har bokat in en rad intres­san­ta före­drag för näs­ta säsong, och vi vill redan nu berät­ta att vi hop­pas kun­na inle­da året med att lyss­na på Ben­te Erik­sen, före­stån­da­re för Botan, och Ste­fan Anders­son, pro­fes­sor i bio­di­ver­si­tet vid Bio­lo­gis­ka insti­tu­tio­nen i Lund, som berät­tar om det tema som valts för årets akti­vi­te­ter i Botan ”Den vil­da svens­ka floran”.

Obs! INSTÄLLT. Före­dra­get ”Den vil­da svens­ka flo­ran” äger rum den 18 janu­a­ri då vi träf­fas i sal 128 på Sto­ra Alga­tan 4 kloc­kan 17.30. Det behövs ing­en för­an­mä­lan, före­dra­get är gra­tis för med­lem­mar och kos­tar 50 kr för gäs­ter. Väl­kom­na! Obs! INSTÄLLT.

Nytt medlemsår – ny medlemsavgift

Under 2021 har Botans vän­ner fått många nya med­lem­mar. Över 500 per­so­ner har valt att genom sitt med­lem­skap stöd­ja Bota­nis­ka träd­går­den. När vi nu går in i ett nytt med­lem­sår hop­pas vi få behål­la det­ta stöd. Med­lems­av­gif­ten för 2022 är oför­änd­rad – 200 kr för enskild, 300 kr för familj och 500 kr för orga­ni­sa­tion. Den kan beta­las in redan nu i decem­ber via bank­gi­ro (707‑8769) eller Swish (1230078683). För tidi­ga­re med­lem­mar räc­ker det att tyd­ligt ange nam­net, medan nya med­lem­mar upp­ma­nas att skic­ka ett e‑postmeddelande till oss med kon­takt­upp­gif­ter (botansvannerilund@gmail.com).

Botans butik

Botans butik har lad­dat inför advent med väx­ter och kran­sar som hör julen till. Här finns ock­så många trev­li­ga jul­klap­par. Botans vän­ner har 10 % rabatt på alla inköp. Buti­ken är öppen tisdag–lördag kl. 11–15. Glöm inte att tit­ta in i växt­hu­set där årets vin­terut­ställ­ning ”Fan­tas­tis­ka frön” pågår t.o.m. den 31 januari.

Sty­rel­sen i Botans vän­ner öns­kar medlemmarna
en skön jul- och nyårshelg
genom
Ingrid Ledebo
ordförande

Oktoberbrev till Botans vänner 2021

Jättevallmo (Papaver Orientale-Gruppen). Foto: Dan Abelin.

Jät­te­vall­mo (Papa­ver Ori­en­ta­le-Grup­pen). Foto: Dan Abelin.

Hös­tens fär­ger har utveck­lats vida­re sedan vår vis­ning på det­ta tema för någ­ra vec­kor sedan, då Sofie Olofs­son visa­de och berät­ta­de för rekord­många del­ta­ga­re. Rekord är det ock­så för Botans vän­ner, då vi vid senas­te sty­rel­se­mö­tet fick veta att vi har nått 500 med­lem­mar. Vi väl­kom­nar alla nytill­kom­na Botanvänner.

Visning om kompostering 3 november

Ons­da­gen den 3 novem­ber med start kloc­kan 15.00 får vi lära oss mer om kom­po­ste­ring av Julia Borg, inten­dent, och Kata­ri­na Löth­man Kaliff, träd­gårds­tek­ni­ker. Som van­ligt sam­ling utan­för buti­ken, ing­en för­an­mä­lan, gra­tis för med­lem­mar och 50 kr för gäster.

Julutställning om frön i växthuset

Tra­di­tio­nellt invigs årets julut­ställ­ning förs­ta advent, d.v.s. sön­da­gen den 28 novem­ber. Botans vän­ner inbjuds att se utställ­ning­en innan växt­hu­set öpp­nas för all­män­he­ten och väl­kom­nas redan kloc­kan 10.00 med ett glas varm dryck.

Planer för 2022

På nyå­ret hop­pas vi att vi kan träf­fas i före­läs­nings­sa­len på Sto­ra Alga­tan 4. Då går vi till­ba­ka till att star­ta kloc­kan 17.30 och lovar att sche­maläg­ga våra träf­far på oli­ka vec­ko­da­gar. Pro­gram­kom­mit­tén pla­ne­rar för en intres­sant före­läs­nings­se­rie under vintermånaderna.

Tid för amaryllis

Botans butik har nu fått in årets ama­ryl­lislö­kar från Hol­land och ett stort antal vari­an­ter finns till för­sälj­ning tis­dag till lör­dag kl. 11.00–15.00. För ama­ryl­lislö­kar gäl­ler som för alla övri­ga varor 10 % rabatt för Botans vän­ner, medan vi får 20 % rabatt på vår­lö­kar. Buti­ken har en lis­ta på medlemmar.

Om medlemskap

Med­lem­ska­pet i Botans vän­ner gäl­ler per kalen­derår och vi hop­pas att de som nyli­gen anslu­tit sig och inte fått del av årets akti­vi­te­ter kän­ner att deras bidrag går till att stöd­ja Bota­nis­ka träd­går­dens verk­sam­het. För dem som anslu­ter sig under decem­ber månad gäl­ler med­lem­ska­pet för 2022.

Med vän­li­ga hälsningar,
Ingrid Lede­bo
för sty­rel­sen för Botans vänner

Septemberbrev till Botans vänner 2021

Höst i Botan. Foto: Dan Abelin.

Höst i Botan. Foto: Dan Abelin.

Härom­da­gen var vi ett 30-tal med­lem­mar som fick stif­ta bekant­skap med Julia Borg, Botans nyan­ställ­da inten­dent. På temat ”Tid för skörd” visa­de, berät­ta­de och lät hon oss provsma­ka och luk­ta på det som väx­er i grön­saks­ra­bat­ter­na. Det var både läro­rikt och trev­ligt och vi glad­des åt att träf­fa fle­ra nytill­kom­na med­lem­mar vid visningen.

Växthus och butik öppnar igen

Efter en lång ned­stäng­ning öpp­nar nu växt­hu­set igen. Ryk­tet säger att från­va­ron av besö­ka­re gyn­nat till­väx­ten. Vi får väl se …

Botans butik åter­går till för­sälj­ning inom­hus på de van­li­ga öppet­ti­der­na, tis­dag till lör­dag kl. 11.00–15.00. Aktu­ellt just nu är en mängd hol­länds­ka lökar som vän­tar på att plan­te­ras i Lunds träd­går­dar. Botans vän­ner har 20 % rabatt på vår­lö­kar­na och 10 % på övri­ga inköp. Buti­ken har en lis­ta på alla medlemmar.

Inköp till Botan

När vi dis­ku­te­rar inköp till Botan, d.v.s. hur med­lems­av­gif­ter­na ska använ­das, för­sö­ker vi till­go­do­se både det som under­lät­tar sköt­seln av träd­går­den och det som för­skö­nar trädgården.

Vid vårt senas­te sty­rel­se­mö­te beslöt vi att inhand­la en eldri­ven röj­såg med två kraft­ful­la bat­te­ri­er, vil­ket stod högst på öns­ke­lis­tan från Botans per­so­nal. Vi beslöt ock­så om inköp av en lam­pa till odlings­bor­det i växt­hu­set, även den önskad.

Vida­re bestäm­de vi att Botans vän­ner ska täc­ka kost­na­den för de plan­tor som ska köpas in till de halv­cir­kel­for­ma­de paradra­bat­ter­na. De peren­ner som vi i många år nju­tit av i des­sa rabat­ter har sak­nats i som­mar, då rabat­ter­na för­be­retts för nyplan­te­ring genom gröngöds­ling. Näs­ta år, så snart det går att plan­te­ra, ska rabat­ter­na iord­ning­stäl­las och vi ser fram emot blomprakten.

Vad händer i höst?

Kul­tur­nat­ten den 2 okto­ber firas i Botan kl. 14.00–20.00 med utställ­ning av nyskör­da­de fruk­ter och grön­sa­ker. Pum­pa­täv­ling­en för barn avgörs kloc­kan 14.00 och då blir det ock­så dans och musik på Söd­ra plan. Växt­hu­set hål­ler öppet till kloc­kan 20.00.

Botans vän­ner har näs­ta vis­ning ons­da­gen den 6 okto­ber kloc­kan 15.00, då Sofie Olofs­son – inten­dent i Botan – tar oss med på en pro­me­nad genom träd­går­den och berät­tar om ”Hös­tens fär­ger”. Som van­ligt är det sam­ling utan­för buti­ken, start kl. 15.00, ing­en för­an­mä­lan, gra­tis för med­lem­mar och 50 kr för gäster.

En vis­ning om ”Kom­po­ste­ring” är inpla­ne­rad till ons­da­gen den 3 novem­ber. Den kom­mer att hål­las av Julia Borg och Kata­ri­na Löth­man Kaliff.

Vi bekla­gar att hös­tens vis­ning­ar råkat för­läg­gas till sam­man vec­ko­dag och tid. Vi kom­mer att för­sö­ka und­vi­ka det­ta vid vår fram­ti­da planering.

Sty­rel­sen kän­ner inte att vi kan pla­ne­ra för någ­ra före­läs­ning­ar inom­hus i höst utan hop­pas kun­na åter­upp­ta den­na verk­sam­het på nyåret.

Många medlemmar

Vi när­mar oss det magis­ka med­lemsta­let 500, men ännu sak­nas någ­ra. Kanske kän­ner du någon som länge sagt att den vill stöt­ta Botan men inte kom­mit sig för att bli med­lem. Eller någon som bru­kar nju­ta i Botan men inte hit­tat adres­sen till oss. För att bli med­lem skic­kar man avgif­ten (200 kr för enskild och 300 kr för familj) med bank­gi­ro (707‑8769) eller Swish (1230078683) och anger sitt namn. Sam­ti­digt ber vi om en e‑post med kon­tak­tin­for­ma­tion så att vi kan hål­la kon­tak­ten med alla (botansvannerilund@gmail.com).

Med vän­li­ga hälsningar
Ingrid Lede­bo
för sty­rel­sen i Botans vänner

Augustibrev till Botans vänner 2021

Dahlior i Botan augusti 2021. Foto: Dan Abelin.

Dah­li­or i Botan augusti 2021. Foto: Dan Abelin.

Botans dah­li­or prun­kar i rabat­ter­na där vi bru­kar hit­ta dem. Många går gång­en fram och till­ba­ka och beund­rar blom­mor­nas fan­tas­tis­ka for­mer och fär­ger. Pre­cis som för­ra som­ma­ren har Bota­nis­ka träd­går­den varit en väl­be­sökt och väl­be­höv­lig oas för pan­de­mitröt­ta Lun­da­bor. Vi har under som­ma­ren sett ett ökan­de med­lemstal, kanske en följd av skyl­tar­na vid de vack­ra som­mar­ra­bat­ter­na som bekostats av Botans vän­ner. Tack för att ni visar ert stöd för Botan och väl­kom­na som medlemmar!

Stora planer för om- och tillbyggnad i Botan

I sam­band med års­mö­tet bjöds vi på en vis­ning av det smak­fullt nyre­no­ve­ra­de träd­gårds­kon­to­ret Agard­hi­a­num. Härom­da­gen kun­de vi läsa i Syd­svens­kan om pla­ner­na på att reno­ve­ra växt­hu­set, byg­ga ut palm­hu­set, byg­ga ny butikslo­kal och inrät­ta en skolsal. Peng­ar och rit­ning­ar finns, nu vän­tar man bara på god­kän­nan­de från en rad myn­dig­he­ter. Delar av arbe­tet vän­tas kom­ma igång redan näs­ta år.

Årets träddonation

Många hör­sam­ma­de det upp­rop om träd­do­na­tion som vi skic­ka­de ut i våras. Vi fick snabbt fyra dona­to­rer till de träd som ska plan­te­ras under hös­ten. Det är ännu oklart om det blir fler träd i år. Botan vill vis­ser­li­gen gär­na utö­ka träd­be­stån­det, men de nyplan­te­ra­de trä­den behö­ver bevatt­nas i 3–5 år och det­ta krä­ver en stor arbetsin­sats. De som anmäl­de sitt intres­se för träd­do­na­tion men inte kom ifrå­ga den­na gång kom­mer att kon­tak­tas när det­ta blir aktu­ellt igen.

Vad händer till hösten?

Till­sam­mans med Botans per­so­nal pla­ne­rar vi nu hös­tens pro­gram. Det blir vis­ning­ar i träd­går­den på sam­ma tema som Botan erbju­der i sitt all­män­na pro­gram, men våra vis­ning­ar är enbart för Botans vän­ner och är som van­ligt utan kost­nad för medlemmar.

Den förs­ta vis­ning­en blir ons­da­gen den 8 sep­tem­ber kl. 15.00. Botans peda­gog Mag­nus Nyquist berät­tar på temat ”Tid för skörd”. Vis­ning­en är en upp­följ­ning av som­ma­rens utställ­ning ”Värl­den blir vad vi äter” som fort­fa­ran­de kan beskå­das utan­för växt­hu­set. Sam­ling utan­för buti­ken för start kloc­kan 15.00. Ing­en för­an­mä­lan, gra­tis för med­lem­mar, 50 kr för gäster.

Näs­ta vis­ning är pla­ne­rad till ons­da­gen den 6 okto­ber kl. 15.00, då Sofie Olofs­son – inten­dent i Botan – tar oss med på en pro­me­nad genom träd­går­den och berät­tar om ”Hös­tens fär­ger”. Som van­ligt är det sam­ling utan­för buti­ken, start kloc­kan 15.00, ing­en för­an­mä­lan, gra­tis för med­lem­mar och 50 kr för gäster.

Lite läng­re fram i höst pla­ne­rar vi en vis­ning om kom­po­ste­ring. Vi åter­kom­mer med mera infor­ma­tion om det­ta i ett kom­man­de höstbrev.

Sty­rel­sen kän­ner inte att vi kan pla­ne­ra för någ­ra före­läs­ning­ar inom­hus i höst utan hop­pas kun­na åter­upp­ta det på nyåret.

Många medlemmar

De senas­te åren har vårt med­lem­san­tal legat strax över 400, då vi sum­me­rar enskil­da med­lem­mar och famil­jer (räk­na­de som två per­so­ner). I skri­van­de stund lig­ger vi på 474 per­so­ner, vil­ket glä­der oss myc­ket. Tänk om vi kun­de nå upp till 500 med­lem­mar redan i år. Kanske kän­ner du någon som länge sagt att den vill bli med­lem men ännu inte kom­mit loss. Eller någon som bru­kar nju­ta i Botan men inte hit­tat adres­sen till oss. För att bli med­lem skic­kar man avgif­ten (200kr för enskild och 300 kr för familj) med bank­gi­ro (707‑8769) eller Swish (1230078683) och anger sitt namn. Sam­ti­digt ber vi om ett e‑postmeddelande med kon­tak­tin­for­ma­tion så att vi kan hål­la kon­tak­ten med alla – botansvannerilund@gmail.com

Med vän­li­ga hälsningar
Ingrid Lede­bo
för sty­rel­sen i Botans vänner

Sommarbrev till Botans vänner 2021

Tulpanträd (Liriodendron tulipifera). Foto: Dan Abelin.

Tul­panträd (Liri­o­dendron tuli­pi­fe­ra). Foto: Dan Abelin.

Sym­bo­len för Bota­nis­ka träd­går­den, tul­panträ­dets blom­ma, kan just nu beund­ras i verk­lig­he­ten. Det ståt­li­ga trä­det i mit­ten av cir­kel­ra­bat­ten är i full blom. Bla­den kän­ner ni säkert igen från sym­bo­len för Botans vän­ner.

Föreningsstämman

Vår för­e­nings­stäm­ma hölls under den sto­ra tysk­lön­nen i när­va­ro av ett 30-tal med­lem­mar. Vid sty­rel­se­va­let omval­des de leda­mö­ter vars man­dat gått ut och två nya sup­ple­an­ter val­des in – Kerstin Cederlund och Mona Book.

Efter mötet bjöds vi på en vis­ning dels i träd­går­den och dels i det nyre­no­ve­ra­de träd­gårds­kon­to­ret Agard­hi­a­num. FN har för­kla­rat 2021 som ”Fruk­ter­nas och grön­sa­ker­nas år” och Botan föl­jer upp det­ta med som­ma­rens utställ­ning ”Värl­den blir vad vi äter”. Den kan beskå­das utan­för växt­hu­set där det ock­så finns bro­schy­rer med tips och recept på någ­ra trev­li­ga som­mar­rät­ter. Efter att ha till­bring­at fle­ra måna­der i barac­ker och till­fäl­li­ga loka­ler har Botans per­so­nal nu flyt­tat in i det vac­kert reno­ve­ra­de gam­la huset vid nord­väst­ra ingången.

Donera ett träd

I hös­tas plan­te­ra­des elva nya träd som samt­li­ga done­rats av med­lem­mar i Botans vänner.

Träd­be­stån­det behö­ver för­ny­as ytter­li­ga­re och vi und­rar nu om det finns intres­se bland fler med­lem­mar för att done­ra träd. Om så är fal­let hör av er till oss så skic­kar vi mer infor­ma­tion – botansvannerilund@gmail.com

Vad händer till hösten?

Vi pla­ne­rar för vis­ning­ar i Botan under sep­tem­ber och okto­ber men vågar inte sia om det kan bli någ­ra före­läs­ning­ar inom­hus. Mer infor­ma­tion efter sommaren.

Vi öns­kar alla Botan­vän­ner en rik­tigt skön midsommar!

Ingrid Lede­bo
för sty­rel­sen i Botans vänner

Vårbrev till Botans vänner 2021

Näsduksträd (Davidia involucrata var. vilmoriniana). Foto: Dan Abelin.

Näs­duksträd (Davi­dia invo­lucra­ta var. vil­mo­ri­ni­a­na). Foto: Dan Abelin.

Ing­en har väl mis­sat den prakt­ful­la tul­pan­ra­bat­ten. Kanske märk­te ni att det fanns ett stort områ­de med en gul växt i mit­ten av cir­keln – och kanske märk­te ni ock­så att det­ta plöts­ligt var bor­ta. Den gula, fak­tiskt rik­tigt deko­ra­ti­va men ack så inva­si­va ving­lo­kan togs om hand av ett stort antal Botan­vän­ner. Tack till er alla för er insats!

I dagar­na är det näs­duksträ­det som till­drar sig allas uppmärksamhet.

Föreningsstämman

Med lät­ta­de restrik­tio­ner ser vi fram emot att kun­na hål­la vårt års­mö­te som i fjol, d.v.s. utom­hus. Enligt våra stad­gar ska för­e­nings­stäm­man hål­las före maj månads utgång, men med pan­de­min som ursäkt har vi dristat oss till att för­länga slut­da­tum med en månad. Det­ta har gjorts i för­hopp­ning om att kun­na genom­fö­ra mötet både med per­son­lig när­va­ro och i någorlun­da varmt väder. Vid års­mö­tet kom­mer vi att be om ert godkännande.

Kal­lel­se till mötet, agen­da för mötet, under­lag för sty­rel­se­val och års­re­do­vis­ning finns att lad­da ner här på webb­plat­sen. Vi kom­mer inte att dela ut eller kun­na visa des­sa hand­ling­ar under stäm­man, så den som vill ha till­gång till dem får ta med egna utskrif­ter eller läsa i sina mobiler.

Årsmöte med visning den 16 juni

Ni är väl­kom­na till Botan ons­da­gen den 16 juni enligt bifo­ga­de kal­lel­se. Vi sam­las utan­för buti­ken strax före kl. 15.00 så vi kan pric­ka av er för att upp­rät­ta röst­läng­den. Stäm­man star­tar kloc­kan 15.00.

Direkt efter stäm­man bju­der per­so­na­len i Botan på en vis­ning i träd­går­den och det nyre­no­ve­ra­de Agard­hi­a­num på temat ”På gång i Botan”. Vi kom­mer att delas upp i två grup­per för att under­lät­ta att hål­la avstånd.

Insatser för Botan

I dagar­na plan­te­ras som­mar­ra­bat­ten i Botan och plan­tor­na är lik­som i fjol spons­ra­de av Botans vän­ner. Njut av den och känn gläd­je över din insats.

Inför hös­ten har vi bett Botans per­so­nal att upp­rät­ta en öns­ke­lis­ta på verk­tyg, maski­ner, plan­tor och dylikt som de har behov av och som inte täcks av deras bud­get. Med era insat­ser kom­mer vi att kun­na bidra.

Vad händer till hösten?

Vi hop­pas att verk­sam­he­ten i Botan ska kom­ma igång efter som­ma­ren. Pro­gram­met som finns till­gäng­ligt som fol­der utan­för buti­ken och på hem­si­dan inne­hål­ler både vis­ning­ar och växt­mark­nad och vi hål­ler tum­mar­na för att det blir av. Redan i juni pla­ne­rar man för att kun­na öpp­na växt­hu­set och butiks­för­sälj­ning inom­hus. Läs mer om vad som hän­der i Botan på botan.lu.se.

För Botans vän­ner kom­mer vi att pro­gram­läg­ga vis­ning­ar i Botan under sep­tem­ber och okto­ber. I skri­van­de stund pla­ne­rar vi inte för någ­ra före­läs­ning­ar inom­hus, men det kan ju änd­ra sig. Vi åter­kom­mer med detal­je­rad infor­ma­tion i augusti.

Med vår­li­ga hälsningar,
Ingrid Lede­bo
för sty­rel­sen i Botans vänner

Påskhälsning till Botans vänner 2021

Balkansippa (Anemone blanda). Foto: Dan Abelin.

Bal­kan­sip­pa (Ane­mo­ne blan­da). Foto: Dan Abelin.

Vi läng­tar all­tid efter vår­so­lens vär­man­de strå­lar och kanske ännu mer i år då umgäng­et med familj och vän­ner mås­te ske utom­hus. Botan har varit mötes­plats för tapp­ra säll­skap under hela vin­tern tack vare att många bord och bän­kar läm­nats kvar utomhus.

Vår pro­gram­verk­sam­het lig­ger tyvärr helt nere eftersom del­ta­garan­ta­let i sam­man­koms­ter är max 8 per­so­ner, även utom­hus. Om det­ta för­änd­ras under våren hop­pas vi kun­na inbju­da till någon vis­ning i Botan.

Botans pro­gram­verk­sam­het har ersatts av kor­ta vide­o­fil­mer som finns på träd­går­dens webb­plats botan.lu.se. För övrigt är det full akti­vi­tet i Botan där rabat­ter­na vän­tar på knö­lar och plantor.
Botans butik har nu öpp­nat för coro­naan­pas­sad för­sälj­ning, d.v.s. utom­hus, av fram­för allt växter.
Café­et har ock­så sla­git upp por­tar­na, öppet 11–17 var­je dag.

Tyvärr har vi pre­cis fått reda på att plan­tor och lökar i Botan loc­kat till stöld. Per­so­na­len har upp­täckt att det grävts i fle­ra rabat­ter och vis­sa väx­ter sak­nas. En morgon­ti­dig hundä­ga­re såg en per­son som var i färd med att fyl­la en plast­på­se med lökar. Botans per­so­nal ber oss att vara upp­märk­sam­ma under våra pro­me­na­der i träd­går­den, spe­ci­ellt tidi­ga helg­morg­nar. Vi råds att foto­gra­fe­ra ingrep­pet och kon­tak­ta Botans säker­hets­vak­ter hos Secu­ri­tas, tele­fon 046–2220700.

I för­ra vec­kan sam­la­des sty­rel­sen för Botans vän­ner utom­hus i Botan och beslöt att bekos­ta plan­tor­na till årets som­mar­ra­batt, drygt 50 000 kr. Vi beslöt ock­så att pla­ne­ra för att hål­la för­e­ning­ens års­mö­te den 16 juni, för­hopp­nings­vis utom­hus som i fjol.

Med öns­kan om en skön påskhelg,
Ingrid Lede­bo
för sty­rel­sen i Botans vänner

Februaribrev till Botans vänner 2021

Fylld snödroppe (Galanthus nivalis f. 'pleniflorus Flore Pleno'). Foto: Dan Abelin.

Fylld snö­drop­pe (Galant­hus niva­lis f. ple­ni­flo­rus ’Flo­re Ple­no’). Foto: Dan Abelin.

Dagar­na med vac­kert vin­ter­vä­der loc­kar många till pro­me­na­der i Botan och vi kan redan hit­ta både vin­ter­gäck och snö­drop­par som tit­tar fram under snön.

Nytt medlemsår

Nytt år bety­der att det är dags att för­nya med­lem­ska­pet i Botans vän­ner. Många med­lem­mar till­kom under hös­ten och året slu­ta­de med något fler än före­gå­en­de år. Om man räk­nar famil­jer som två per­so­ner hade vi 420 med­lem­mar. De som anslöt sent under hös­ten fick med­lem­ska­pet för­längt till 2021.

Med­lems­av­gif­ten för 2021 kan beta­las med swish (1230078683) eller bank­gi­ro (707‑8769). Vi skic­kar inte ut inbe­tal­nings­kort. Avgif­ten är 200 kr för enskild per­son och 300 kr för familj. För gam­la med­lem­mar räc­ker det att ange nam­net, medan nya med­lem­mar ombeds skic­ka ett e‑postmeddelande med kon­takt­upp­gif­ter till botansvannerilund@gmail.com

Vi hop­pas få behål­la alla nytill­kom­na som med­lem­mar även i år, även om vi inte kan loc­ka med någon pro­gram­verk­sam­het. När det blir möj­ligt ser vi fram mot att få träf­fas – på vis­ning­ar i Botan och så små­ning­om på före­läs­ning­ar. Uni­ver­si­te­tet har stängt ner sin exter­na verk­sam­het och Botan har ställt in sina pla­ne­ra­de akti­vi­te­ter till vida­re. Vi kom­mer att hål­la er infor­me­ra­de om när vi kan anord­na vis­ning­ar igen.

Mycket händer i Botan

I dagar­na läg­ger Botan ut en serie om ”Våren i Botan” på Youtu­be och soci­a­la medi­er. Länk till den­na serie kom­mer så små­ning­om att fin­nas även här på Botans vän­ners webbplats.

Ombygg­na­den av Agard­hi­a­num pågår och beräk­nas vara klar i slu­tet av som­ma­ren. Ett utbild­nings­rum kom­mer att iord­ning­stäl­las i en av läng­or­na och pla­ner­na på det nya växt­hu­set fort­skri­der. Det kom­mer allt­så att fin­nas många till­fäl­len för Botans vän­ner att stöd­ja oli­ka vär­de­ful­la pro­jekt. Vid senas­te sty­rel­se­mö­tet beslöt vi om inköp av två nya bän­kar till öst­ra oran­ge­ri­et, där vi bru­kat ha våra vin­ter­vis­ning­ar, och peng­ar har reser­ve­rats till inköp av plan­tor till som­mar­ra­bat­ten. Det kom­mer snart en vår …

Med häls­ning­ar från sty­rel­sen i Botans vänner
genom
Ingrid Lede­bo
ord­fö­ran­de