Septemberbrev till Botans vänner 2021

Höst i Botan. Foto: Dan Abelin.

Höst i Botan. Foto: Dan Abelin.

Härom­da­gen var vi ett 30-tal med­lem­mar som fick stif­ta bekant­skap med Julia Borg, Botans nyan­ställ­da inten­dent. På temat ”Tid för skörd” visa­de, berät­ta­de och lät hon oss provsma­ka och luk­ta på det som väx­er i grön­saks­ra­bat­ter­na. Det var både läro­rikt och trev­ligt och vi glad­des åt att träf­fa fle­ra nytill­kom­na med­lem­mar vid visningen.

Växthus och butik öppnar igen

Efter en lång ned­stäng­ning öpp­nar nu växt­hu­set igen. Ryk­tet säger att från­va­ron av besö­ka­re gyn­nat till­väx­ten. Vi får väl se …

Botans butik åter­går till för­sälj­ning inom­hus på de van­li­ga öppet­ti­der­na, tis­dag till lör­dag kl. 11.00–15.00. Aktu­ellt just nu är en mängd hol­länds­ka lökar som vän­tar på att plan­te­ras i Lunds träd­går­dar. Botans vän­ner har 20 % rabatt på vår­lö­kar­na och 10 % på övri­ga inköp. Buti­ken har en lis­ta på alla medlemmar.

Inköp till Botan

När vi dis­ku­te­rar inköp till Botan, d.v.s. hur med­lems­av­gif­ter­na ska använ­das, för­sö­ker vi till­go­do­se både det som under­lät­tar sköt­seln av träd­går­den och det som för­skö­nar trädgården.

Vid vårt senas­te sty­rel­se­mö­te beslöt vi att inhand­la en eldri­ven röj­såg med två kraft­ful­la bat­te­ri­er, vil­ket stod högst på öns­ke­lis­tan från Botans per­so­nal. Vi beslöt ock­så om inköp av en lam­pa till odlings­bor­det i växt­hu­set, även den önskad.

Vida­re bestäm­de vi att Botans vän­ner ska täc­ka kost­na­den för de plan­tor som ska köpas in till de halv­cir­kel­for­ma­de paradra­bat­ter­na. De peren­ner som vi i många år nju­tit av i des­sa rabat­ter har sak­nats i som­mar, då rabat­ter­na för­be­retts för nyplan­te­ring genom gröngöds­ling. Näs­ta år, så snart det går att plan­te­ra, ska rabat­ter­na iord­ning­stäl­las och vi ser fram emot blomprakten.

Vad händer i höst?

Kul­tur­nat­ten den 2 okto­ber firas i Botan kl. 14.00–20.00 med utställ­ning av nyskör­da­de fruk­ter och grön­sa­ker. Pum­pa­täv­ling­en för barn avgörs kloc­kan 14.00 och då blir det ock­så dans och musik på Söd­ra plan. Växt­hu­set hål­ler öppet till kloc­kan 20.00.

Botans vän­ner har näs­ta vis­ning ons­da­gen den 6 okto­ber kloc­kan 15.00, då Sofie Olofs­son – inten­dent i Botan – tar oss med på en pro­me­nad genom träd­går­den och berät­tar om ”Hös­tens fär­ger”. Som van­ligt är det sam­ling utan­för buti­ken, start kl. 15.00, ing­en för­an­mä­lan, gra­tis för med­lem­mar och 50 kr för gäster.

En vis­ning om ”Kom­po­ste­ring” är inpla­ne­rad till ons­da­gen den 3 novem­ber. Den kom­mer att hål­las av Julia Borg och Kata­ri­na Löth­man Kaliff.

Vi bekla­gar att hös­tens vis­ning­ar råkat för­läg­gas till sam­man vec­ko­dag och tid. Vi kom­mer att för­sö­ka und­vi­ka det­ta vid vår fram­ti­da planering.

Sty­rel­sen kän­ner inte att vi kan pla­ne­ra för någ­ra före­läs­ning­ar inom­hus i höst utan hop­pas kun­na åter­upp­ta den­na verk­sam­het på nyåret.

Många medlemmar

Vi när­mar oss det magis­ka med­lemsta­let 500, men ännu sak­nas någ­ra. Kanske kän­ner du någon som länge sagt att den vill stöt­ta Botan men inte kom­mit sig för att bli med­lem. Eller någon som bru­kar nju­ta i Botan men inte hit­tat adres­sen till oss. För att bli med­lem skic­kar man avgif­ten (200 kr för enskild och 300 kr för familj) med bank­gi­ro (707‑8769) eller Swish (1230078683) och anger sitt namn. Sam­ti­digt ber vi om en e‑post med kon­tak­tin­for­ma­tion så att vi kan hål­la kon­tak­ten med alla (botansvannerilund@gmail.com).

Med vän­li­ga hälsningar
Ingrid Lede­bo
för sty­rel­sen i Botans vänner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 × tre =