Stadgar

STADGAR FÖR VÄNFÖRENINGEN FÖR BOTANISKA TRÄDGÅRDEN VID LUNDS UNIVERSITET

(antagna vid årsmöte 2016-03-14)

Föreningens namn, ändamål och säte

§ 1

Föreningens namn är Vänföreningen för Botaniska trädgården vid Lunds universitet kallat Botans vänner.

Föreningens ändamål är:

 • att främja trädgården och dess verksamhet,
 • att stödja utveckling och forskning vid trädgården samt inom botanik och hortikultur i övrigt, samt
 • att verka för kunskapsförmedling och folkbildning i samarbete med trädgården.

Styrelsen har sitt säte i Lund.

Medlemskap

§ 2

Medlemmar i föreningen kan vara såväl fysiska som juridiska personer, vilka inbetalt gällande årsavgift.
Årsavgiften fastställs av föreningsstämman.

Medlemskategorier:

 1. Fysiska personer
 2. Organisationer
 3. Företag och andra juridiska personer

Nya medlemmar erlägger årsavgift vid inträde, övriga medlemmar före februari månads utgång.

Föreningens organ

§ 3

Föreningens organ är:

 1. Föreningsstämma
 2. Styrelse
 3. Revisorer

Föreningsstämma

§ 4

Medlemmarnas rätt att påverka föreningens verksamhet utövas på föreningsstämman. Denna hålls senast den 31 maj på dag och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till stämman utsändes av styrelsen elektroniskt till medlemmarna minst två veckor före stämman.

Extra föreningsstämma kan sammankallas av styrelsen och därvid får endast i kallelsen upptagna ärenden behandlas.

§ 5

Stämman utser mötesordförande. Protokoll justeras av denne och två på stämman valda justeringsmän.

Vid stämman har varje medlem en röst. Vid omröstning gäller enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid val skall sluten omröstning ske, såvida så påyrkas. Vid lika röstetal avgör val genom lottning.

§ 6

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden avseende föreningen förekomma:

 1. Upprättande av röstlängd
 2. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare
 3. Fråga om stämmans behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret
 6. Revisorernas berättelse för samma tid
 7. Fråga om resultat- och balansräkningarnas fastställande samt disposition av tillgängliga vinstmedel
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 9. Beslut om årsavgifter för nästkommande år
 10. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 12. Val av ledamöter i valberedningen
 13. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman
 14. Behandling av inkomna motioner
 15. Stämmans avslutande.

Styrelse

§ 7

Föreningens styrelse består av ordförande samt minst tre och högst sex andra ledamöter.

Styrelsens ledamöter väljs för två år, dock att mandattiderna bestäms så att hälften av ledamöterna avgår vid föreningsstämman ena räkenskapsåret och andra hälften vid föreningsstämman påföljande år.

§ 8

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och behandlar dess angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden om inte annat bestäms i dess stadgar.

Styrelsen åligger att:

 1. Verkställa av föreningsstämman fattade beslut
 2. Handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper
 3. Fördela olika uppdrag samt utfärda instruktioner för dessa
 4. Till föreningsstämman avge årsredovisning.

§ 9

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när två ledamöter av styrelsen så begär.

Kallelse skall i god tid före sammanträdet tillställas ledamöterna. Ledamot är skyldig anmäla förfall.

§ 10

Styrelsen är beslutsför då tre ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Ordföranden har utslagsröst.

Omröstning inom styrelsen sker öppet. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

§ 11

Föreningens ordförande och ytterligare en styrelseledamot tecknar firman gemensamt. Styrelsen må utfärda fullmakt för enskild styrelseledamot (t.ex. kassaförvaltare) att ensam teckna föreningen. Sådan fullmakt må ej omfatta längre tidsperiod än ett räkenskapsår.

§ 12

Föreningens räkenskapsår skall avslutas per den 31 december varje år.

Styrelsens årsredovisning skall senast den 1 mars påföljande år överlämnas till föreningens revisor.

Revisor

§ 13

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en på årsstämman utsedd revisor. För revisorn utses en suppleant.

Revisor och revisorssuppleant väljs för ett år.

Revisorn skall senast den 31 mars avgiva berättelse över sin granskning.

Valberedning

§ 14

I syfte att förbereda på föreningsstämman förekommande val skall ordinarie föreningsstämma utse en valberedning bestående av minst två personer.

Person som skall vara valberedningens sammankallande utses på föreningsstämman. Valberedning väljes för ett år.

Motioner

§ 15

Medlem, som önskar få ärende upptaget till behandling vid ordinarie föreningsstämma, har att lämna motion härom till styrelsen senast sista februari.

Motion jämte styrelsens utlåtande över densamma skall underställas ordinarie föreningsstämma.

Ändring av stadgar och föreningens upplösning

§ 16

Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen är ej giltig med mindre än att beslutet fattats av två på varandra följande stämmor, därav minst en ordinarie föreningsstämma.

Stämma, som slutgiltigt upplöser föreningen, beslutar även om disposition av dess egendom.

§ 17

Ett förslag till beslut om ändring eller föreningens upplösning skall vara upptaget i kallelsen och utsänt tillsammans med denna.

Hybridfjällsippa (Dryas x suendermanni). Foto: Dan Abelin.

Hybridfjällsippa (Dryas x suendermanni). Foto: Dan Abelin.