Bli medlem

Hur blir man medlem i Botans vänner?

Man beta­lar in med­lems­av­gif­ten på bank­gi­ro 707‑8769 eller via Swish 1230078683 och anger då namn, e‑post och i mån av plats tele­fon och adress. Skic­ka även ett e‑postmeddelande med samt­li­ga upp­gif­ter till botansvannerilund@gmail.com (så att vi säkert får kor­rek­ta kon­takt­upp­gif­ter i medlemsregistret).

Med­lems­av­gif­ten för ett kalen­derår är 200 kr/person och 300 kr för famil­jer. För före­tag och orga­ni­sa­tio­ner är avgif­ten 500 kr/år.

Botans vänner. Swish.

Beta­la din med­lems­av­gift med Swish. Öpp­na appen och tryck på Skan­na. Fyll i belopp, ditt namn och kontaktinformation.

Medlemsförmåner för Botans vänner

Bota­nis­ka träd­går­den och växt­hu­sen är redan till­gäng­li­ga för alla utan avgift. Med­lem­mar i Botans vän­ner får 10 % rabatt på inköp i buti­ken. För med­lem­mar­na ord­nas dess­utom oli­ka uni­ka vis­ning­ar och intres­san­ta före­läs­ning­ar som i regel är kost­nads­fria. Infor­ma­tion om des­sa skic­kas ut med e‑post.

Läs mer på om för­e­ning­en och vad med­lem­ska­pet inne­bär på
www.botansvanner.se/om-foreningen/

Ungersk blåsippa (Hepatica transsylvanica). Foto: Dan Abelin.

Ungersk blå­sip­pa (Hepa­ti­ca trans­syl­va­ni­ca). Foto: Dan Abelin.