Kategori: Program

Höstens program 2020

Blåsippa (Hepatica nobilis 221:5). Foto: Dan Abelin.

Blå­sip­pa (Hepa­ti­ca nobi­lis 221:5) i klonar­ki­vet. Foto: Dan Abelin.

Höstens program 2020 för medlemmar i Botans vänner

Ons­dag 2 sep­tem­ber kloc­kan 14.00:
»Klonar­ki­vet – ett svenskt kul­tur­arv«. Vis­ning i Botan av Lin­nea Oskars­son, SLU Alnarp.

Tors­dag 10 sep­tem­ber kloc­kan 16.00:
»Äls­ka­de dah­lia«. Vis­ning i Botan av Ben­te Eriksen.

Tis­dag 13 okto­ber kloc­kan 16.00:
»Fasci­ne­ran­de träd«. Vis­ning i Botan av Sofie Olofsson.

Tis­dag 3 novem­ber kloc­kan 14.00:
»Fruk­ter av alla de slag«. Vis­ning i Botan av Ben­te Eriksen.

På grund av rådan­de mötes­re­strik­tio­ner pla­ne­ras inga före­läs­ning­ar under hös­ten. Vid vis­ning­ar­na är det sam­ling utan­för butiken.

Ing­en avgift för med­lem­mar, 50 kr för gäs­ter. Välkomna!

Obs! Glöm inte bort Botans all­män­na program!

Vårens program 2020

Backsippa i Botan (Pulsatilla sp.)

Back­sip­pa i Botan (Pul­sa­til­la sp.). Foto: Dan Abelin.

vinterns och vårens program 2020 för medlemmar i Botans vänner

Ons­dag 22 janu­a­ri kloc­kan 17.30:
»Flo­ra­för­änd­ring­ar i Skå­ne«. Före­drag av Tor­björn Tyler.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Tis­dag 25 feb­ru­a­ri kloc­kan 17.30:
»Ett eget utom­hus – per­spek­tiv på livet i vil­la­träd­går­den«. Före­drag av Cari­na Sjöholm.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Tors­dag 2 april kloc­kan 17.30:
Obs! Upp­skju­tet p.g.a. det rådan­de smittspridningsläget.
Års­mö­te följt av före­drag av Anja Ödman: »Sand­stäp­pen i Skå­ne – dåtid, nutid och framtid«.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Tors­dag 7 maj kloc­kan 17.30:
Obs! Upp­skju­tet p.g.a. det rådan­de smittspridningsläget.
»Klonar­ki­vet – ett svenskt kul­tur­arv«. Vis­ning i Bota­nis­ka träd­går­den. Ben­te Erik­sen berättar.

Tis­dag 2 juni kloc­kan 17.30:
»Inva­si­va främ­man­de arter«. Vis­ning i Bota­nis­ka träd­går­den. Ben­te Erik­sen guidar.

Ing­en avgift för med­lem­mar, 50 kr för gäster.

Obs! Glöm inte bort Botans all­män­na program!

Höstens program 2019

Höst i Botan

Höst i Botan. Foto: Dan Abelin.

Höstens och vinterns program 2019 för medlemmar i Botans vänner

Fre­dag 30 augusti kloc­kan 11.30:
»Tex­til­ham­pa och hor­ti­kul­tur«. Spe­ci­al­vis­ning av exper­ter­na Git Skoglund och Robert Clar­ke i orangeriet.

Ons­dag 4 sep­tem­ber kloc­kan 17.30:
Elin Wäg­ner-utställ­ning­en »Fred med jor­den«. Gui­dad vis­ning av Sofie Olofs­son i Bota­nis­ka trädgården.

Ons­dag 16 okto­ber kloc­kan 17.30:
»Dof­tan­de blom­mor och insek­ters mång­fald«. Före­drag av pro­fes­sor Pål Axel Olsson.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Tis­dag 19 novem­ber kloc­kan 17.30:
»Natur­vård i stads­mil­jö«. Före­drag av land­skaps­in­gen­jör Max­i­mi­li­an Löfgren.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Sön­dag 1 decem­ber kloc­kan 10.00:
Botans vin­terut­ställ­ning »Kul­tur­väx­ter för fram­ti­den«. Öpp­ning av utställ­ning­en och gui­dad vis­ning av Hele­na Pers­son i Bota­nis­ka trädgården.

Ing­en avgift för med­lem­mar, 50 kr för gäster.

Här är en pdf med hös­tens pro­gram (2019) för Botans vän­ner. Skriv gär­na ut och sätt upp på kyl­skåpet eller job­bet! Tack!

Obs! Glöm inte bort Botans all­män­na program!

Vårens program 2019

Stjärnmagnolia (Magnolia stellata). Foto: Dan Abelin.

Stjärn­mag­no­lia (Mag­no­lia stel­la­ta). Foto: Dan Abelin.

Vinterns och vårens program 2019 för medlemmar i Botans vänner

Mån­dag 14 janu­a­ri kloc­kan 17.30:
»Svens­ka orkidéer«. Före­drag av Sven Birkedal.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Tis­dag 19 feb­ru­a­ri kloc­kan 17.30:
»Från hum­la till jord­gub­be: om pol­li­na­tö­rer och deras tjäns­ter«. Före­drag av Maj Rundlöf.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Ons­dag 20 mars kloc­kan 17.30:
»Bota­ni­kens trå­dar«. Före­drag av Ben­te Eriksen.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Tis­dag 9 april kloc­kan 17.30:
Års­mö­te följt av före­drag av Marie Widén: »Japansk träd­gård och hantverk«.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Ons­dag 8 maj kloc­kan 17.30:
»Rho­do­dendron och and­ra vår­blom­man­de bus­kar och träd«. Gui­dad vis­ning av Sofie Olofs­son i Bota­nis­ka trädgården.

Här är en pdf med vårens pro­gram (2019) för Botans vän­ner. Skriv gär­na ut och sätt upp på kyl­skåpet eller job­bet! Tack!

Höstens program 2018

Röd solhatt (Echinacea purpurea). Foto: Dan Abelin.

Röd sol­hatt (Echi­na­cea pur­pu­rea). Foto: Dan Abelin.

Höstens och vinterns program 2018 för medlemmar i Botans vänner

Lör­dag 8 sep­tem­ber kloc­kan 10–13:
Växt­mark­nad med bland annat infor­ma­tions­bord om Botans vänner.

Mån­dag 10 sep­tem­ber kloc­kan 17.30:
Gui­dad vis­ning av Botans svam­put­ställ­ning.

Tis­dag 16 okto­ber kloc­kan 17.30:
»Mykorr­hi­za – för­mån­ligt sam­ar­be­te under jord mel­lan väx­ter och svam­par«. Före­drag av Bengt Söder­ström, pro­fes­sor eme­ri­tus i mikrobiologi.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Tis­dag 13 novem­ber kloc­kan 17.30:
»Jord – fun­de­ring­ar kring grun­den för vår till­va­ro«. Före­drag av Håkan Wal­lan­der, pro­fes­sor i markbiologi.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Sön­dag 2 decem­ber kloc­kan 10:
Gui­dad vis­ning av Botans vin­terut­ställ­ning om mos­sor och lavar.

Vårens program 2018

Dianthus subacaulis ssp. brachyanthus. Foto: Dan Abelin.

Matt­nej­li­ka (Diant­hus subacau­lis ssp. brachy­ant­hus). Foto: Dan Abelin.

Vinterns och vårens program 2018 för medlemmar i Botans vänner

Tis­dag 23 janu­a­ri kloc­kan 17.30:
»Fast i jor­den – utan möj­lig­het att fly« – Ben­te Erik­sen om väx­ter­nas försvarsmekanismer.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Mån­dag 19 mars kloc­kan 17.30:
»Träd från när och fjär­ran« – Sofie Olofs­son berät­tar om träd från hela världen.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Mån­dag 23 april kloc­kan 17.30:
Års­mö­te. Där­ef­ter: »Min­nen från mitt bota­nis­ka liv« – Lennart Engs­trand berättar.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Tis­dag 15 maj kloc­kan 15:
Gui­dad vis­ning av Slotts­träd­går­den i Mal­mö. Obs! För­an­mä­lan krävs (endast för med­lem­mar i Botans vän­ner). Begrän­sat antal platser.

Lördag–söndag 26–27 maj:
Våry­ra i Botan med växt­för­sälj­ning och familjeaktiviteter.

Läs mer om vårens pro­gram i det senas­te medlemsbrevet.

Höstens program 2017

Dahlia. Foto: Dan Abelin.

Dah­lia. Foto: Dan Abelin.

Höstens och vinterns program 2017 för medlemmar i Botans vänner

Ons­dag 6 sep­tem­ber kloc­kan 17.30:
Dah­lia­vis­ning för Botans vänner

Mån­dag 18 sep­tem­ber kloc­kan 17.30:
Svamp­vis­ning för Botans vänner

Tors­dag 12 okto­ber kloc­kan 17.30:
»Kryd­digt till tusan!« – Marie Widén berät­tar om kryd­dor från hela värl­den. Även provsmakning.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund.)

Ons­dag 8 novem­ber kloc­kan 17.30:
»Träd­gårds­konst och veten­skap i Alnarp och Lund under 1800-talet« – Åsa Klint­borg Ahlklo berättar.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund.)

Sön­dag 3 decem­ber kloc­kan 10–11:
Skylt­sön­dag – Botan öpp­nar växt­hu­sen och den nya utställ­ning­en om kaf­fe för Botans vänner.

Läs mer om hös­tens pro­gram i medlemsbrevet.

Vårens program 2017

Svavelsippa (Anemone × lipsiensis). Foto: Dan Abelin.

Sva­velsip­pa (Ane­mo­ne × lip­si­ensis). Foto: Dan Abelin.

Vin­terns och vårens pro­gram 2017 för med­lem­mar i Botans vänner:

Ons­dag 25 janu­a­ri: med­lems­träff på Kul­turkro­gen kloc­kan 15.00. Kaf­fe och före­drag. Marie Widén och Lennart Engs­trand berät­tar om Mäs­ters manu­skript, en bort­glömd träd­gårds­hand­bok från mit­ten av 1800-talet.

Ons­dag 22 feb­ru­a­ri: med­lems­träff på Kul­turkro­gen kloc­kan 15.00. Ben­te Erik­sen kåse­rar på temat »Ätba­ra röt­ter och knö­lar« till kaffet.

Ons­dag 22 mars: med­lems­träff på Kul­turkro­gen kloc­kan 15.00. Nils Cron­berg berät­tar om »Mos­sor i kul­tur, natur och träd­gård« till kaffet.

Ons­dag 5 april: års­mö­te i Blå hal­len på Eko­lo­gi­hu­set kloc­kan 17.00. Verk­sam­het, eko­no­mi och val av sty­rel­se. Kaf­fe. Ben­te Erik­sen om »Botan i fram­ti­den« och stads­träd­gårds­mäs­ta­re Karl-Oscar Seth om »Vad bety­der Botan för Lund?«.

Ons­dag 10 maj: resa till Göte­borgs bota­nis­ka träd­gård. Buss­re­sa, lunch och gui­dad visning.

Lördag–söndag 20–21 maj: våry­ra i Botan med växt­för­sälj­ning och akti­vi­te­ter för hela familjen.

Läs mer om hur du blir med­lem på www.botansvanner.se/bli-medlem/

Höstens program 2016

Myrnäva (Geranium soboliferum var. kiusianum). Foto: Dan Abelin.

Myr­nä­va (Gera­ni­um sobo­li­fe­rum var. kiu­si­a­num). Foto: Dan Abelin.

I sam­band med Botans höst­fest under hel­gen har Botans vän­ner sön­dag 18 sep­tem­ber ett eget pro­gram med vis­ning av Träd i Botan kloc­kan 11.00. Det blir en vis­ning som vän­der sig till barn­fa­mil­jer och en vis­ning för övri­ga. Gra­tis för med­lem­mar, övri­ga beta­lar 50 kro­nor (i mån av plats).

Tis­dag 4 okto­ber kloc­kan 16.00–18.00 har Botans vän­ner möj­lig­het att köpa hol­länds­ka bloms­ter­lö­kar av högs­ta kva­li­tet i Botans butik. Endast för med­lem­mar (och med rabatt!).

Sön­dag 27 novem­ber öpp­nas butik, växt­hus och utställ­ning redan kloc­kan 10.00 för med­lem­mar i Botans vän­ner och det bjuds på varm äppel­glögg. Vin­terns utställ­nings­te­ma är choklad.

Tors­dag 1 decem­ber kloc­kan 15.00 och tis­dag 6 decem­ber kloc­kan 16.30 ges spe­ci­al­vis­ning­ar om cho­klad för Botans vänner.

Läs mer om hös­tens pro­gram i medlemsbrevet.