Aprilbrev till Botans vänner 2024

Trumpetnarcissen 'Marieke' (Narcissus 'Marieke'). Foto: Dan Abelin.

Trum­pet­nar­cis­sen ’Mari­e­ke’ (Nar­cis­sus ’Mari­e­ke’). Foto: Dan Abelin.

April – den enda tiden på året när Lunds gam­la träd­går­dar kan täv­la i skön­het med Botan. Des­sa lysan­de blå fläc­kar, ja mat­tor, av scil­la (eller vår­stjär­nor, blå­stjär­nor, kal­la dem vad ni vill) som lyser blått över­allt i Lund just nu. Sol, regn och rusk – ing­et får dem att slu­ta sina kron­blad eller slo­ka med huvu­det. Ren lyc­ka för oss vin­ter­tröt­ta människor!

Men det finns fler pri­mö­rer på Botans påsk­bord, de förs­ta vit­sip­por­na, gull­vi­vor­na, blom­man­de kej­sa­rol­von och rosa rho­do­dendron till exem­pel. Och nu kom­mer påskliljorna!

Så värst myc­ket märks det ännu inte av den sto­ra växt­husom­bygg­na­den. Café­et öpp­na­de i påsk och kom­mer att fin­nas kvar så länge det är möj­ligt innan byg­get tar över.

Årsmöte 17 april

Snart är det dags för Botans vän­ners års­mö­te den 17 april kloc­kan 17.30, när vi dess­utom ska få höra Botans före­stån­da­re Alli­son Per­ri­go redo­gö­ra för den sto­ra ombygg­na­den och hur den kom­mer att påver­ka oss besö­ka­re. Alli­son själv kom­mer dock, trev­ligt nog, att vara barn­le­dig från maj och en tid fram­åt. Års­mö­tet äger rum i IOGT:s loka­ler, Ban­tor­get 5, Lund.

Läng­re fram i vår kom­mer så två vis­ning­ar i Botan. Den 14 maj blir det en vis­ning av bisam­häl­le­na och den 11 juni en vis­ning på temat En vil­da­re träd­gård.

Botans Flower Power-dag

Botans egna sto­ra sats­ning i vår är deras Flo­wer Power-dag den 25 maj. Boka redan nu in den dagen, det blir säkert något extra! Rik­tigt vad dagen kom­mer att inne­hål­la vet vi inte än men alla vän­ner­na är varmt väl­kom­na, både som besö­ka­re och även som hjäl­pan­de hän­der. Är du intres­se­rad av att del­ta lite mer på rik­tigt så hör av dig till oss på botansvannerilund@gmail.com

Gå dess­utom gär­na in och tit­ta på Botans webb­plats www.botan.lu.se för att se vad övrigt som bjuds i vår.

Medlemsavgiften

Ni har väl hel­ler inte mis­sat att beta­la med­lems­av­gif­ten? 200:- för enskild med­lem och 300:- för familj. Bank­gi­ro 707‑8769 eller Swish 1230078683 och för nya med­lem­mar vill vi ha adress och e‑postadress. Kon­takt: botansvannerilund@gmail.com

Med hälsningar från sty­rel­sen i Botans vänner
genom Eva Björ­klund, ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

14 + 15 =