Om föreningen

Medlem

Som med­lem i Botans vän­ner till­hör du en vänkrets på runt 500 per­so­ner. Till­sam­mans bidrar vi till utveck­ling­en av Bota­nis­ka träd­går­den vid Lunds uni­ver­si­tet, bland genom att för­e­ning­en ger eko­no­miskt stöd till oli­ka inköp till träd­går­den. Med­lems­av­gif­ten för enskilt med­lem­skap är 200 kr och 300 kr för en familj (boen­de på sam­ma adress).

Bli med­lem!

Inbjudningar till föredrag och andra aktiviteter

Alla med­lem­mar får via vårt elektro­nis­ka med­lems­brev inbjud­ning­ar till ett stort antal före­drag och vis­ning­ar var­je år.

Läs tidi­ga­re med­lems­brev här:
www.botansvanner.se/category/medlemsbrev/

Erbjudanden och förmåner

Som med­lem får du 10 % rabatt i Botans butik.

Resor

Vän­för­e­ning­en arran­ge­ra­de en resa till Göte­borgs bota­nis­ka träd­gård i maj 2017. Kon­tak­ta gär­na sty­rel­sen om du har för­slag på and­ra lämp­li­ga res­mål för Botans vänner.

Årsstämma

Med­lem­mar­na bjuds årli­gen in till för­e­ning­ens års­stäm­ma på våren, där har vi för­u­tom sed­van­li­ga punk­ter även ett före­drag. Inbju­dan sänds ut via e‑post och hand­ling­ar läggs även ut på webb­plat­sen i förväg.

Års­be­rät­tel­se och revi­sion för verk­sam­hets­å­ret 2023:
www.botansvanner.se/wp-content/uploads/2024/05/Botansvannerarsredovisningrevision2023.pdf

Års­be­rät­tel­se och revi­sion för verk­sam­hets­å­ret 2022:
www.botansvanner.se/wp-content/uploads/2024/02/ArsredovisningBotansVanner2022.pdf

Pro­to­koll från års­stäm­man 2022:
www.botansvanner.se/wp-content/uploads/2022/05/protokoll_arsstamma2022.pdf

Års­be­rät­tel­se och revi­sion för verk­sam­hets­å­ret 2021:
www.botansvanner.se/wp-content/uploads/2022/04/ArsredovisningBotansVanner2021.pdf

Års­be­rät­tel­se och revi­sion för verk­sam­hets­å­ret 2020:
www.botansvanner.se/wp-content/uploads/2021/05/ArsredovisningBotansVanner2020.pdf

Pro­to­koll från års­stäm­man 2020:
www.botansvanner.se/wp-content/uploads/2020/06/protokoll_arsstamma2020.pdf

Års­be­rät­tel­se och revi­sion för verk­sam­hets­å­ret 2019:
www.botansvanner.se/wp-content/uploads/2020/05/ArsredovisningBotansVanner2019.pdf

Pro­to­koll från års­stäm­man 2019:
www.botansvanner.se/wp-content/uploads/2019/05/protokollarsstamma2019.pdf

Års­be­rät­tel­se och revi­sion för verk­sam­hets­å­ret 2018:
www.botansvanner.se/wp-content/uploads/2019/04/arsberattelse2018sign.pdf

Pro­to­koll från års­stäm­man 2018:
www.botansvanner.se/wp-content/uploads/2018/05/protokoll_arsstamma180423.pdf

Års­be­rät­tel­se och revi­sion för verk­sam­hets­å­ret 2017:
www.botansvanner.se/wp-content/uploads/2018/05/BV_arsberattelseorevision17.pdf

Pro­to­koll från års­stäm­man 2017:
www.botansvanner.se/wp-content/uploads/2017/07/protokoll_arsstamma170405.pdf

Anmäl ny adress

Om du får ny post- eller e‑postadress, så glöm inte att med­de­la oss det­ta via e‑post botansvannerilund@gmail.com

Kalmia. Foto: Dan Abelin.

Kal­mia. Foto: Dan Abelin.