Styrelse 2019–2020

Vid års­stäm­man 9 april 2019 utsågs föl­jan­de sty­rel­se:
Ingrid Lede­bo, ord­fö­ran­de, omval till 2021
Mari­an­ne Fri­dolf, leda­mot (sek­re­te­ra­re), omval till 2021
Lou­i­se Gri­pen­hov, leda­mot (med­lems­re­gis­ter), omval till 2021
Eva Björ­klund, leda­mot (vice ord­fö­ran­de), nyval till 2021
Göran von Rosen, leda­mot (kas­sör), vald till 2020
Elfe Ols­son, leda­mot (pro­gram­pla­ne­ring), vald till 2020
Ingrid Perl­ha­gen, leda­mot (pro­gram­pla­ne­ring), vald till 2020

Anne-Marie Nor­mark, sup­ple­ant, omval till 2020
Lars Ste­i­nick, sup­ple­ant, nyval till 2020

Dess­utom utsågs föl­jan­de per­so­ner på stäm­man:
Bengt Söder­ström, revi­sor, nyval till 2020
Eva Holm­berg, revi­sors­supple­ant, omval till 2020

Erodium celtibericum. Foto: Dan Abelin.

Ero­di­um cel­ti­be­ricum. Foto: Dan Abe­lin.