Styrelse 2020–2021

Efter års­stäm­man 26 maj 2020 och påföl­jan­de kon­sti­tu­e­ran­de sty­rel­se­mö­te har sty­rel­sen för Botans vän­ner föl­jan­de sammansättning:
Ingrid Lede­bo, ord­fö­ran­de, vald till 2021
Mari­an­ne Fri­dolf, leda­mot (sek­re­te­ra­re), vald till 2021
Lou­i­se Gri­pen­hov, leda­mot (med­lems­re­gis­ter), vald till 2021
Eva Björ­klund, leda­mot (vice ord­fö­ran­de), vald till 2021
Jac­quet­te Lytt­kens Lin­dén, leda­mot (kas­sör), nyval till 2021
Elfe Ols­son, leda­mot (pro­gram­pla­ne­ring), omval till 2022
Ingrid Perl­ha­gen, leda­mot (pro­gram­pla­ne­ring), omval till 2022

Anne-Marie Nor­mark, sup­ple­ant, omval till 2022
Göran von Rosen, sup­ple­ant, nyval till 2022

Dess­utom utsågs föl­jan­de per­so­ner på stämman:
Bengt Söder­ström, revi­sor, omval till 2021
Eva Holm­berg, revi­sors­supple­ant, omval till 2021

Erodium celtibericum. Foto: Dan Abelin.

Ero­di­um cel­ti­be­ricum. Foto: Dan Abelin.