Augustibrev till Botans vänner 2021

Dahlior i Botan augusti 2021. Foto: Dan Abelin.

Dah­li­or i Botan augusti 2021. Foto: Dan Abelin.

Botans dah­li­or prun­kar i rabat­ter­na där vi bru­kar hit­ta dem. Många går gång­en fram och till­ba­ka och beund­rar blom­mor­nas fan­tas­tis­ka for­mer och fär­ger. Pre­cis som för­ra som­ma­ren har Bota­nis­ka träd­går­den varit en väl­be­sökt och väl­be­höv­lig oas för pan­de­mitröt­ta Lun­da­bor. Vi har under som­ma­ren sett ett ökan­de med­lemstal, kanske en följd av skyl­tar­na vid de vack­ra som­mar­ra­bat­ter­na som bekostats av Botans vän­ner. Tack för att ni visar ert stöd för Botan och väl­kom­na som medlemmar!

Stora planer för om- och tillbyggnad i Botan

I sam­band med års­mö­tet bjöds vi på en vis­ning av det smak­fullt nyre­no­ve­ra­de träd­gårds­kon­to­ret Agard­hi­a­num. Härom­da­gen kun­de vi läsa i Syd­svens­kan om pla­ner­na på att reno­ve­ra växt­hu­set, byg­ga ut palm­hu­set, byg­ga ny butikslo­kal och inrät­ta en skolsal. Peng­ar och rit­ning­ar finns, nu vän­tar man bara på god­kän­nan­de från en rad myn­dig­he­ter. Delar av arbe­tet vän­tas kom­ma igång redan näs­ta år.

Årets träddonation

Många hör­sam­ma­de det upp­rop om träd­do­na­tion som vi skic­ka­de ut i våras. Vi fick snabbt fyra dona­to­rer till de träd som ska plan­te­ras under hös­ten. Det är ännu oklart om det blir fler träd i år. Botan vill vis­ser­li­gen gär­na utö­ka träd­be­stån­det, men de nyplan­te­ra­de trä­den behö­ver bevatt­nas i 3–5 år och det­ta krä­ver en stor arbetsin­sats. De som anmäl­de sitt intres­se för träd­do­na­tion men inte kom ifrå­ga den­na gång kom­mer att kon­tak­tas när det­ta blir aktu­ellt igen.

Vad händer till hösten?

Till­sam­mans med Botans per­so­nal pla­ne­rar vi nu hös­tens pro­gram. Det blir vis­ning­ar i träd­går­den på sam­ma tema som Botan erbju­der i sitt all­män­na pro­gram, men våra vis­ning­ar är enbart för Botans vän­ner och är som van­ligt utan kost­nad för medlemmar.

Den förs­ta vis­ning­en blir ons­da­gen den 8 sep­tem­ber kl. 15.00. Botans peda­gog Mag­nus Nyquist berät­tar på temat ”Tid för skörd”. Vis­ning­en är en upp­följ­ning av som­ma­rens utställ­ning ”Värl­den blir vad vi äter” som fort­fa­ran­de kan beskå­das utan­för växt­hu­set. Sam­ling utan­för buti­ken för start kloc­kan 15.00. Ing­en för­an­mä­lan, gra­tis för med­lem­mar, 50 kr för gäster.

Näs­ta vis­ning är pla­ne­rad till ons­da­gen den 6 okto­ber kl. 15.00, då Sofie Olofs­son – inten­dent i Botan – tar oss med på en pro­me­nad genom träd­går­den och berät­tar om ”Hös­tens fär­ger”. Som van­ligt är det sam­ling utan­för buti­ken, start kloc­kan 15.00, ing­en för­an­mä­lan, gra­tis för med­lem­mar och 50 kr för gäster.

Lite läng­re fram i höst pla­ne­rar vi en vis­ning om kom­po­ste­ring. Vi åter­kom­mer med mera infor­ma­tion om det­ta i ett kom­man­de höstbrev.

Sty­rel­sen kän­ner inte att vi kan pla­ne­ra för någ­ra före­läs­ning­ar inom­hus i höst utan hop­pas kun­na åter­upp­ta det på nyåret.

Många medlemmar

De senas­te åren har vårt med­lem­san­tal legat strax över 400, då vi sum­me­rar enskil­da med­lem­mar och famil­jer (räk­na­de som två per­so­ner). I skri­van­de stund lig­ger vi på 474 per­so­ner, vil­ket glä­der oss myc­ket. Tänk om vi kun­de nå upp till 500 med­lem­mar redan i år. Kanske kän­ner du någon som länge sagt att den vill bli med­lem men ännu inte kom­mit loss. Eller någon som bru­kar nju­ta i Botan men inte hit­tat adres­sen till oss. För att bli med­lem skic­kar man avgif­ten (200kr för enskild och 300 kr för familj) med bank­gi­ro (707‑8769) eller Swish (1230078683) och anger sitt namn. Sam­ti­digt ber vi om ett e‑postmeddelande med kon­tak­tin­for­ma­tion så att vi kan hål­la kon­tak­ten med alla – botansvannerilund@gmail.com

Med vän­li­ga hälsningar
Ingrid Lede­bo
för sty­rel­sen i Botans vänner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

arton − 3 =