Kort om Botans vänner

I mars 2016 bil­da­des Vän­för­e­ning­en för Bota­nis­ka träd­går­den vid Lunds uni­ver­si­tetBotans vän­ner – vars ända­mål enligt stad­gar­na är:

  • att främ­ja träd­går­den och dess verksamhet,
  • att stöd­ja utveck­ling och forsk­ning vid träd­går­den samt inom bota­nik och hor­ti­kul­tur i övrigt,
  • att ver­ka för kun­skaps­för­med­ling och folk­bild­ning i sam­ar­be­te med trädgården.

Läs för­e­ning­ens stad­gar här: www.botansvanner.se/om-foreningen/stadgar/
Läs mer om för­e­ning­en här: www.botansvanner.se/om-foreningen/

Höstsilverax (Actaea simplex 'Brunette'). Foto: Dan Abelin.

Höst­sil­ve­r­ax (Actaea sim­plex ’Bru­net­te’). Foto: Dan Abelin.

Det här är lite av det som Botans vän­ner har gjort hittills:
•  För­e­ning­en har gett eko­no­miskt stöd till oli­ka inköp till Bota­nis­ka trädgården.
•  Vårt pro­gram har inne­hål­lit före­drag, vis­ning­ar och en resa.
•  Med­lem­mar har även hjälpt till vid oli­ka eve­ne­mang i trädgården.