Kategori: Program

Vårens program 2017

Svavelsippa (Anemone × lipsiensis). Foto: Dan Abelin.

Sva­velsip­pa (Ane­mo­ne × lip­si­ensis). Foto: Dan Abelin.

Vin­terns och vårens pro­gram 2017 för med­lem­mar i Botans vänner:

Ons­dag 25 janu­a­ri: med­lems­träff på Kul­turkro­gen kloc­kan 15.00. Kaf­fe och före­drag. Marie Widén och Lennart Engs­trand berät­tar om Mäs­ters manu­skript, en bort­glömd träd­gårds­hand­bok från mit­ten av 1800-talet.

Ons­dag 22 feb­ru­a­ri: med­lems­träff på Kul­turkro­gen kloc­kan 15.00. Ben­te Erik­sen kåse­rar på temat »Ätba­ra röt­ter och knö­lar« till kaffet.

Ons­dag 22 mars: med­lems­träff på Kul­turkro­gen kloc­kan 15.00. Nils Cron­berg berät­tar om »Mos­sor i kul­tur, natur och träd­gård« till kaffet.

Ons­dag 5 april: års­mö­te i Blå hal­len på Eko­lo­gi­hu­set kloc­kan 17.00. Verk­sam­het, eko­no­mi och val av sty­rel­se. Kaf­fe. Ben­te Erik­sen om »Botan i fram­ti­den« och stads­träd­gårds­mäs­ta­re Karl-Oscar Seth om »Vad bety­der Botan för Lund?«.

Ons­dag 10 maj: resa till Göte­borgs bota­nis­ka träd­gård. Buss­re­sa, lunch och gui­dad visning.

Lördag–söndag 20–21 maj: våry­ra i Botan med växt­för­sälj­ning och akti­vi­te­ter för hela familjen.

Läs mer om hur du blir med­lem på www.botansvanner.se/bli-medlem/

Höstens program 2016

Myrnäva (Geranium soboliferum var. kiusianum). Foto: Dan Abelin.

Myr­nä­va (Gera­ni­um sobo­li­fe­rum var. kiu­si­a­num). Foto: Dan Abelin.

I sam­band med Botans höst­fest under hel­gen har Botans vän­ner sön­dag 18 sep­tem­ber ett eget pro­gram med vis­ning av Träd i Botan kloc­kan 11.00. Det blir en vis­ning som vän­der sig till barn­fa­mil­jer och en vis­ning för övri­ga. Gra­tis för med­lem­mar, övri­ga beta­lar 50 kro­nor (i mån av plats).

Tis­dag 4 okto­ber kloc­kan 16.00–18.00 har Botans vän­ner möj­lig­het att köpa hol­länds­ka bloms­ter­lö­kar av högs­ta kva­li­tet i Botans butik. Endast för med­lem­mar (och med rabatt!).

Sön­dag 27 novem­ber öpp­nas butik, växt­hus och utställ­ning redan kloc­kan 10.00 för med­lem­mar i Botans vän­ner och det bjuds på varm äppel­glögg. Vin­terns utställ­nings­te­ma är choklad.

Tors­dag 1 decem­ber kloc­kan 15.00 och tis­dag 6 decem­ber kloc­kan 16.30 ges spe­ci­al­vis­ning­ar om cho­klad för Botans vänner.

Läs mer om hös­tens pro­gram i medlemsbrevet.