Höstbrev till Botans vänner

Digitalis nervosa. Foto: Dan Abelin.

Digi­ta­lis ner­vo­sa. Foto: Dan Abelin.

Ett stort TACK till alla som visat sin upp­skatt­ning för Bota­nis­ka träd­går­den i Lund genom att bli med­lem­mar i Botans vän­ner. Under som­ma­ren har med­lemsska­ran fort­satt att utö­kas och vid senas­te räk­ning­en bestod för­e­ning­en av 105 indi­vi­du­el­la med­lem­mar, 74 famil­jer och 2 orga­ni­sa­tio­ner. Det tyc­ker vi är fan­tas­tiskt efter bara ett halvt år.

När vi träf­fats har många uttryckt att ni gär­na vill hjäl­pa till med oli­ka akti­vi­te­ter och nu behö­ver vi verk­li­gen den­na insats. Var­je akti­vi­tet i Botan behö­ver inklu­de­ra någon som infor­me­rar om för­e­ning­en och vär­var nya med­lem­mar. Vid våra egna arrange­mang ska med­lems­kor­ten kol­las och allt fun­ge­ra prak­tiskt. Till Bota­nis­ka träd­går­dens höst­fest 17–18 sep­tem­ber (se nedan) har vi fått en spe­ci­ell för­frå­gan av per­so­na­len om att fin­nas till­hands för växt­för­sälj­ning och infor­ma­tion samt att ”vak­ta” de utställ­da pro­duk­ter­na. Vi vill där­för ska­pa en resurs­grupp som kan kon­tak­tas vid behov och ber er skic­ka ett e‑postmeddelande till oss på botansvannerilund@gmail.com om ni vill ingå i den­na grupp. Vi ser fram emot att höra från er sna­rast om ni kan tän­ka er att stäl­la upp någon tim­me eller två i sam­band med höstfesten.

Inför hös­ten har vi till­sam­mans med Botans före­stån­da­re och inten­den­ter sam­man­ställt ett pro­gram som nu pre­sen­te­ras och erbjuds Botans vänner.

I sam­band med Kul­tur­nat­ten 17 sep­tem­ber är det höst­fest med äpp­le­te­ma i Botan och Bota­nis­ka träd­går­den bju­der på ett rik­hal­tigt pro­gram bestå­en­de av växt­mark­nad på för­mid­da­gen, infor­ma­tion och akti­vi­te­ter om äpp­le, chi­li och köks­väx­ter på efter­mid­da­gen samt musik och stäm­ning på kväl­len. Det­ta är öppet för alla och mer infor­ma­tion finns på hem­si­dan www.botan.lu.se och i Kul­tur­nat­tens program.

På sön­da­gen 18 sep­tem­ber har Botans vän­ner ett eget pro­gram med vis­ning av Träd i Botan kloc­kan 11.00. Det blir två vis­ning­ar, en som vän­der sig spe­ci­ellt till barn­fa­mil­jer och en som är för all­mänt intres­se­ra­de. Des­sa är endast för med­lem­mar i Botans vän­ner och med­lems­kor­tet upp­vi­sas i buti­ken där man häm­tar sin bil­jett utan kost­nad. Even­tu­el­la gäs­ter som inte väl­jer att bli med­lem­mar beta­lar 50 kronor.

4 okto­ber hål­ler Botans butik öppet för Botans vän­ner 16.00–18.00 och då kan vi köpa hol­länds­ka bloms­ter­lö­kar av högs­ta kva­li­tet med vår med­lems­ra­batt, 10 %. Vi åter­kom­mer med infor­ma­tion om vil­ka löksor­ter som kom­mer att fin­nas till salu.

27 novem­ber är det skylt­sön­dag i Lund och Bota­nis­ka träd­går­den pla­ne­rar fle­ra akti­vi­te­ter. Vin­terns utställ­nings­te­ma är cho­klad. Botans vän­ner får till­trä­de till butik, utställ­ning och växt­hus redan kloc­kan 10.00 och bjuds då på varm äppleglögg.

I anslut­ning till utställ­ning­en kom­mer Mal­mö cho­klad­fa­brik att ge spe­ci­al­vis­ning­ar om cho­klad och Botans vän­ner är väl­kom­na vid två till­fäl­len, ons­dag 1 decem­ber 15.00 och tis­dag 6 decem­ber 16.30. Des­sa vis­ning­ar kos­tar 40 kro­nor och anmä­lan behövs. Vi åter­kom­mer till det­ta vid sena­re tillfälle.

Så vill vi påmin­na om Bota­nis­ka träd­går­dens ordi­na­rie pro­gram som omfat­tar all­män­na vis­ning­ar förs­ta ons­da­gen och seni­or­vis­ning­ar and­ra ons­da­gen i måna­den. Teman för hös­ten är bland annat grön­sa­ker, bloms­ter­lö­kar, orm­bun­kar och cho­klad. De all­män­na vis­ning­ar­na kos­tar 50 kro­nor minus vår rabatt medan seni­or­vis­ning­ar­na är gra­tis, men krä­ver anmä­lan. Se hem­si­dan för ytter­li­ga­re information.

Vi hop­pas får höra ifrån många som vill hjäl­pa till med våra akti­vi­te­ter samt träf­fa ännu fler vid någ­ra av hös­tens arrangemang.

Sty­rel­sen för Botans vänner
genom
Ingrid Ledebo

Sideritis phlomoides. Foto: Dan Abelin.

Side­ri­tis phlo­moi­des. Foto: Dan Abelin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

ett × 5 =