Etikett: våren 2018

Majbrev till Botans vänner

Tulpanhav i Botan. Foto: Dan Abelin.

Tul­pan­hav i Botan. Foto: Dan Abelin.

Äntligen får vi hjälpa till!

Sedan Botans vän­ner bil­da­des har vi många gång­er fått frå­gor om prak­tis­ka insat­ser i Bota­nis­ka träd­går­den. Man vill plan­te­ra lökar och räf­sa löv. Det­ta har inte varit möj­ligt då det skul­le inkräk­ta på arbets­upp­gif­ter­na för personalen.

Men då det gäl­ler rens­ning av de inva­si­va väx­ter­na ving­lo­ka (Smyr­ni­um per­fo­li­a­tum) och häss­le­kloc­ka (Cam­pa­nu­la lati­fo­lia) behövs all hjälp man kan få. Och just nu väx­er ogrä­set så det knakar.

På mån­dag 14 maj sam­las vi i Botan utan­för buti­ken kloc­kan 13.00. Vi inde­las i grup­per, instrue­ras av per­so­na­len och sen gäl­ler det att ren­sa ogräs. Långa ärmar och gär­na hands­kar rekommenderas.

Kloc­kan 15.00 bju­der Botan på fika. Ing­en anmä­lan. Ta med vänner!

Utflykt till Malmö 15 maj

Vi påmin­ner igen om utflyk­ten till Slotts­träd­går­den i Mal­mö där vi har bokat en vis­ning tis­da­gen den 15 maj kloc­kan 15.00. Någ­ra plat­ser åter­står, även för icke med­lem­mar. Om du är intres­se­rad skic­ka ett e‑brev till botansvannerilund@gmail.com eller ring Mari­an­ne Fri­dolf på 076–775 71 50 för när­ma­re information.

Sty­rel­sen för Botans vänner
genom
Ingrid Ledebo

Vårens program 2018

Dianthus subacaulis ssp. brachyanthus. Foto: Dan Abelin.

Matt­nej­li­ka (Diant­hus subacau­lis ssp. brachy­ant­hus). Foto: Dan Abelin.

Vinterns och vårens program 2018 för medlemmar i Botans vänner

Tis­dag 23 janu­a­ri kloc­kan 17.30:
»Fast i jor­den – utan möj­lig­het att fly« – Ben­te Erik­sen om väx­ter­nas försvarsmekanismer.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Mån­dag 19 mars kloc­kan 17.30:
»Träd från när och fjär­ran« – Sofie Olofs­son berät­tar om träd från hela världen.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Mån­dag 23 april kloc­kan 17.30:
Års­mö­te. Där­ef­ter: »Min­nen från mitt bota­nis­ka liv« – Lennart Engs­trand berättar.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Tis­dag 15 maj kloc­kan 15:
Gui­dad vis­ning av Slotts­träd­går­den i Mal­mö. Obs! För­an­mä­lan krävs (endast för med­lem­mar i Botans vän­ner). Begrän­sat antal platser.

Lördag–söndag 26–27 maj:
Våry­ra i Botan med växt­för­sälj­ning och familjeaktiviteter.

Läs mer om vårens pro­gram i det senas­te medlemsbrevet.