Januaribrev till Botans vänner

Svavelpion (Paeonia mlokosewitschii). Foto: Dan Abelin.

Sva­vel­pi­on (Pae­o­nia mlo­ko­sewit­schii). Foto: Dan Abelin.

Nytt år – ny verksamhet – förnyad medlemsavgift

Så star­tar vi ett nytt verk­sam­hets­år, det and­ra, för Botans vän­ner. För­e­ning­en har under 2017 haft unge­fär lika många med­lem­mar som förs­ta året, näs­tan 300, varav många nytill­kom­na. Med sta­bilt med­lem­san­tal och eko­no­mi har vi kun­nat sat­sa stör­re delen av med­lems­av­gif­ter­na på inköp av utrust­ning som Bota­nis­ka träd­går­dens med­ar­be­ta­re öns­kat, men som inte rymts i Botans bud­get. Botans vän­ner har till exem­pel bidra­git till att göra Botan »grö­na­re« genom att ersät­ta ben­sin­driv­na red­skap med bat­te­ri­driv­na. En bat­te­ri­dri­ven gräs­klip­pa­re står på öns­ke­lis­ta inför 2018.

Bota­nis­ka träd­går­dens bud­get för 2018 är hårt ansträngd och man över­vä­ger i dag fle­ra dras­tis­ka åtgär­der, vil­ket vi san­no­likt får höra mer om. Bidra­gen från Botans vän­ner är där­för myc­ket upp­skat­ta­de och när vi nu star­tar ett nytt verk­sam­hets­år ser vi ser fram emot med­lem­mar­nas för­ny­a­de för­tro­en­de. Vi hop­pas att alla som under 2017 visa­de både gene­ro­si­tet och stort intres­se genom att stöd­ja verk­sam­he­ten i Lunds bota­nis­ka träd­gård fort­sät­ter med det genom att för­nya med­lem­ska­pet för 2018. Det­ta skul­le ytter­li­ga­re kun­na för­stär­kas genom värv­ning av nya med­lem­mar från vänkret­sen. Vi tror att många Lun­da­bor skul­le vil­ja stöd­ja Botans verk­sam­het om de blev med­vet­na om möjligheten.

Med­lems­av­gif­ten är oför­änd­rad, 200 kro­nor för enskild, 300 kro­nor för familj (en e‑postadress) och 500 kro­nor för insti­tu­tio­ner. Inbe­tal­ning kan göras till vårt bank­gi­ro (707‑8769), med Swish (1230078683) eller kon­tant vid med­lems­träf­far. Nya med­lem­mar mås­te upp­ge namn och e‑postadress vid inbe­tal­ning och om möj­ligt ock­så adress och tele­fon­num­mer. För tidi­ga­re med­lem­mar räc­ker det med tyd­ligt namn. Med­lems­kor­ten kom­mer i år att skic­kas hem till er, dock med någ­ra vec­kors för­dröj­ning. Eftersom vi all­tid har upp­da­te­ra­de med­lems­lis­tor vid våra akti­vi­te­ter är det endast i Botans butik som med­lems­kor­tet behö­ver visas för att ge 10 % rabatt.

Medlemsaktiviteter

Vin­terns och vårens sam­man­koms­ter är alla för­lag­da till den före­läs­nings­lo­kal, Hör­sal 128Sto­ra Alga­tan 4 i Lund, som har fun­ge­rat så bra under hös­ten. Alla sam­man­koms­ter inleds kloc­kan 17.30.

Del­ta­gan­de i de akti­vi­te­ter som utan­non­se­ras här är kost­nads­fritt för med­lem­mar i Botans vän­ner och till före­dra­gen behövs ing­en för­hands­an­mä­lan. Gäs­ter är väl­kom­na och får beta­la 50 kro­nor. Som nämnts ovan kom­mer vi att ha upp­da­te­ra­de med­lems­lis­tor till­gäng­li­ga. Den som inte hun­nit beta­la sin avgift, lik­som nya med­lem­mar, kan göra det­ta kon­tant eller med Swish.

Föredrag 23 januari

Vår förs­ta med­lems­träff äger rum tis­da­gen den 23 janu­a­ri då Ben­te Erik­sen, före­stån­da­re för Bota­nis­ka träd­går­den, berät­tar om väx­ter­nas för­svars­me­ka­nis­mer på temat »Fast i jor­den – utan möj­lig­het att fly«. Kloc­kan 17.30 i Hör­sal 128 på Sto­ra Alga­tan 4.

Föredrag 19 mars

Näs­ta gång vi träf­fas, mån­da­gen den 19 mars, gäs­tas vi av Sofie Olofs­son, inten­dent i Bota­nis­ka träd­går­den. Hon före­lä­ser om »Träd från när och fjär­ran«. Kloc­kan 17.30 i Hör­sal 128 på Sto­ra Alga­tan 4.

Årsmöte 23 april

Mån­da­gen den 23 april hål­ler Botans vän­ner års­mö­te i Hör­sal 128 på Sto­ra Alga­tan 4. Års­mö­tes­för­hand­ling­ar­na med val av sty­rel­se bör­jar kloc­kan 17.30. Efter en paus med för­frisk­ning­ar under­hål­ler Lennart Engs­trand med min­nen från sitt bota­nis­ka liv.

Vid års­mö­tet ska en ny sty­rel­se väl­jas och bland annat pos­ter­na som sek­re­te­ra­re och webb­re­dak­tör besät­tas. Vi väl­kom­nar för­slag och erbju­dan­de från er som kän­ner att ni vill ägna någ­ra tim­mar då och då åt Botans vän­ner. Som ny för­e­ning har vi ännu inte kun­nat utse en val­be­red­ning och vi är där­för helt bero­en­de av att intres­se­ra­de med­lem­mar hör av sig. I fram­ti­den hop­pas vi kun­na utse en val­be­red­ning och även till den­na behö­ver vi för­slag från med­lem­mar­na. Om du vill veta mer om sty­rel­se­ar­be­tet och anmä­la ditt intres­se så skriv ett e‑postmeddelande till botansvannerilund@gmail.com eller ännu bätt­re kom till vårt näs­ta med­lem­sar­range­mang och pra­ta med oss.

Utflykt till Malmö 15 maj

Vi hop­pas att det blir en vac­ker vår­dag den 15 maj då vi bokat en gui­dad vis­ning av Slotts­träd­går­den i Mal­mö. Trans­port till Mal­mö sker på egen hand. För det­ta arrange­mang kom­mer vi att behö­va för­hands­an­mä­lan eftersom grupp­stor­le­ken är begrän­sad. Vi åter­kom­mer med fler detal­jer under våren.

Botans program

Botans pro­gram för vin­tern och våren omfat­tar all­män­na vis­ning­ar och seni­or­vis­ning­ar förs­ta respek­ti­ve and­ra ons­da­gen var­je månad. Läs på www.botan.lu.se för infor­ma­tion om tema och tider. Våry­ran med växt­mark­nad och famil­jeak­ti­vi­te­ter är inpla­ne­rad till hel­gen 26–27 maj.

Väl­kom­na till vårens aktiviteter!

Sty­rel­sen för Botans vänner
genom
Ingrid Ledebo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

20 + 20 =