Vårens program 2017

Svavelsippa (Anemone × lipsiensis). Foto: Dan Abelin.

Sva­velsip­pa (Ane­mo­ne × lip­si­ensis). Foto: Dan Abelin.

Vin­terns och vårens pro­gram 2017 för med­lem­mar i Botans vänner:

Ons­dag 25 janu­a­ri: med­lems­träff på Kul­turkro­gen kloc­kan 15.00. Kaf­fe och före­drag. Marie Widén och Lennart Engs­trand berät­tar om Mäs­ters manu­skript, en bort­glömd träd­gårds­hand­bok från mit­ten av 1800-talet.

Ons­dag 22 feb­ru­a­ri: med­lems­träff på Kul­turkro­gen kloc­kan 15.00. Ben­te Erik­sen kåse­rar på temat »Ätba­ra röt­ter och knö­lar« till kaffet.

Ons­dag 22 mars: med­lems­träff på Kul­turkro­gen kloc­kan 15.00. Nils Cron­berg berät­tar om »Mos­sor i kul­tur, natur och träd­gård« till kaffet.

Ons­dag 5 april: års­mö­te i Blå hal­len på Eko­lo­gi­hu­set kloc­kan 17.00. Verk­sam­het, eko­no­mi och val av sty­rel­se. Kaf­fe. Ben­te Erik­sen om »Botan i fram­ti­den« och stads­träd­gårds­mäs­ta­re Karl-Oscar Seth om »Vad bety­der Botan för Lund?«.

Ons­dag 10 maj: resa till Göte­borgs bota­nis­ka träd­gård. Buss­re­sa, lunch och gui­dad visning.

Lördag–söndag 20–21 maj: våry­ra i Botan med växt­för­sälj­ning och akti­vi­te­ter för hela familjen.

Läs mer om hur du blir med­lem på www.botansvanner.se/bli-medlem/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

20 + 14 =