Etikett: medlemsbrev

Höstbrev till Botans vänner 2020

Dahlian 'Hapet Perfect' i Botan. Foto: Dan Abelin.

Dah­li­an ’Hapet Per­fect’ i Botan. Foto: Dan Abe­lin.

Vi väl­kom­nar många tidi­ga­re med­lem­mar som efter vårt för­ra brev åter­upp­ta­git sitt stöd till Bota­nis­ka träd­går­den genom att för­nya sitt med­lem­skap. Tack för ert stöd till Botan!

Hös­tens pro­gram har anpas­sats efter rådan­de omstän­dig­he­ter och vi pla­ne­rar inte att genom­fö­ra någ­ra pro­gram­punk­ter inom­hus. Vi är gla­da att kun­na erbju­da tre vis­ning­ar utom­hus i Botan och hop­pas på bra väder.

Om klonarkivet i Botan 2 september

Vis­ning­en av klonar­ki­vet som skul­le ägt rum i våras är nu sche­ma­lagd till ons­dag den 2 sep­tem­ber kloc­kan 14.00. Vis­ning­en kom­mer att genom­fö­ras med exper­ter från Alnarp.

Regi­o­na­la klonar­kiv har ska­pats för att säker­stäl­la beva­ran­de av väx­ter som är en del av det svens­ka kul­tur­ar­vet. Bota­nis­ka träd­går­den i Lund har tagit emot ett antal peren­ner och lök­väx­ter, vil­ka utgör en säker­hetsko­pia av väx­ter som beva­ras i gen­ban­ken i Alnarp.

Vi sam­las vid buti­ken. Ing­en för­an­mä­lan, gra­tis för med­lem­mar, 50 kr för gäs­ter.

Obser­ve­ra tiden kl. 14.00.

Dahliavisning i Botan 10 september

I år har Botan gjort en extra sats­ning på dah­li­or och de står just nu i sitt flor i fyra oli­ka rabat­ter i träd­går­den. Den gång­na hel­gens dah­lia-arrange­mang med invig­ning och vis­ning­ar av utställ­ning­en ”Äls­ka­de dah­li­or” loc­ka­de många besö­ka­re. Svens­ka dah­li­a­säll­ska­pets ord­fö­ran­de höll tal vid invig­ning­en.

För Botans vän­ner ord­nas en dah­lia­vis­ning den 10 sep­tem­ber kl. 16.00, då Ben­te Erik­sen –Botans före­stån­da­re – berät­tar och visar runt.

Som van­ligt sam­las vi vid buti­ken. Ing­en för­an­mä­lan, gra­tis för med­lem­mar, 50 kr för gäs­ter.

fascinerande Träd i Botan 13 oktober

Inten­dent Sofie Olofs­son tar oss med på en rund­vand­ring och berät­tar om ”Fasci­ne­ran­de träd i Botan” tis­da­gen den 13 okto­ber kl. 16.00.

Sam­ling och del­ta­gan­de enligt ovan.

Botan behöver plantera träd

Under vis­ning­en kom­mer Sofie säkert att näm­na att Botan under året för­lo­rat inte mind­re än elva träd som tagits ner för att de mått dåligt eller dött. På sikt vill man att de ska ersät­tas, kanske av mer intres­san­ta eller resi­sten­ta arter. En plan för det­ta hål­ler på att utar­be­tas.

Botans vän­ner har vid fle­ra till­fäl­len mot­ta­git gene­rö­sa dona­tio­ner från med­lem­mar – ibland som all­män­na bidrag till att köpa tex som­mar­plan­tor eller ektun­nor, ibland öron­märk­ta för något inköp från per­so­na­lens öns­ke­lis­ta, till exem­pel en elekt­risk gräs­klip­pa­re eller kej­sar­trä­det. Genom att peng­ar­na slus­sas via Botans vän­ner och för­e­ning­en står för respek­ti­ve inköp belas­tas de inte av admi­nist­ra­ti­va kost­na­der.

För den som skul­le vil­ja läm­na ett bestå­en­de bidrag till Botan finns nu möj­lig­he­ten att done­ra ett träd. Då trä­den bör vara av en viss stor­lek när de plan­te­ras rör sig kost­na­den om 5 000–10 000 kr/träd bero­en­de på art och stor­lek. Hör gär­na av dig till oss om du fun­de­rar på det­ta: botansvannerilund@gmail.com

Hjälp oss värva fler medlemmar

Vi har under augusti fått ett till­skott av med­lem­mar, både nygam­la och helt nya, men för att nå upp till tidi­ga­re med­lem­san­tal behövs fler.

Om alla de som under våren och som­ma­ren nju­tit av pro­me­na­der­na och fikastun­der­na i Botan och i tan­kar­na väl­sig­nat exi­sten­sen av den­na under­ba­ra oas – om alla des­sa per­so­ner bestäm­de sig för att stöt­ta Botan genom att bli med­lem­mar i Botans vän­ner, så skul­le vi kun­na göra myc­ket mer för träd­går­den.

Kanske har du redan upp­ma­nat dina vän­ner att bli med­lem­mar och i så fall ber vi om ursäkt för tja­tet. Det­ta är vårt enda sätt att spri­da infor­ma­tion om vår verk­sam­het.

Med häls­ning­ar från sty­rel­sen i Botan genom
Ingrid Lede­bo
ord­fö­ran­de

Augustibrev till Botans vänner 2020

Sommarblommor i Botan. Foto: Dan Abelin.

Som­mar­blom­mor i Botan. Foto: Dan Abe­lin.

Till alla som njuter av Botaniska trädgården

Botan står i sitt flor med rik­lig blom­ning och gröns­ka. Som­mar­blom­mor­na prun­kar i år i fle­ra rabat­ter och dah­li­or­na, även de på fle­ra nya stäl­len, står redan i full blom. Det är gläd­jan­de att se att så många hit­tar till Botan för sin pro­me­nad och avkopp­ling.

Upprop om stöd

Det­ta brev dis­tri­bue­ras till alla som någon gång visat sitt stöd för Botan genom att beta­la med­lems­av­gif­ten till Botans vän­ner. Sedan star­ten 2016 öka­de anta­let med­lem­mar till en sta­bil nivå av cir­ka 400 både 2018 och 2019, men i år har vi sett en kraf­tig minsk­ning. Det är för­stå­e­ligt att många haft tan­kar och intres­se rik­tat åt ett helt annat håll under våren och som­ma­ren. Sam­ti­digt hop­pas vi att många som sökt sig till Botan kanske vill visa sin upp­skatt­ning genom sitt stöd. Vi hop­pas få vär­va er som med­lem­mar igen och till er som redan är med­lem­mar rik­tar vi en upp­ma­ning att berät­ta om Botans vän­ner för gran­nar och bekan­ta.

Varför ska man stödja Botans vänner?

Bota­nis­ka träd­går­den i Lund till­hör och admi­ni­stre­ras av Lunds uni­ver­si­tet och verk­sam­he­ten styrs av medel som för­de­las i kon­kur­rens med alla and­ra insti­tu­tio­ner på uni­ver­si­te­tet.

Tuf­fa bud­get­lä­gen med krav på bespa­ring­ar kan leda till att upp­skat­ta­de inslag, såsom vårens tul­pan­ra­batt och som­mar­ra­bat­ten, mås­te off­ras, vil­ket i det sena­re fal­let inträf­fa­de 2018.

Sty­rel­sen för Botans vän­ner kän­de då att det­ta inte fick ske igen och beslöt att för­e­ning­en skul­le bekos­ta plan­tor­na till som­mar­ra­bat­ten så länge det­ta var möj­ligt. Det har vi gjort både 2019 och 2020, men med mins­ka­de med­lem­sin­täk­ter är det inte säkert att vi förmår full­föl­ja det 2021. Kost­na­den för som­mar­plan­tor­na har i år upp­gått till cir­ka 50 000 kr.

För­u­tom lokal­hy­ran vid före­läs­ning­ar går med­lem­sin­täk­ter­na till gåvor till Botan, där vi väl­jer från en öns­ke­lis­ta som upp­rät­tas av per­so­na­len. Under åren har det hand­lat om bat­te­ri­driv­na träd­gårds­red­skap, såsom gräs­klip­pa­re och häck­sax­ar, extra belys­ning i växt­hu­set, nya ste­gar och odlings­tun­nor i ek. Vår strä­van har varit att stöt­ta inköp som under­lät­tar arbe­tet för per­so­na­len och för­hö­jer vär­det för besö­kar­na i Botan.

Att bli medlem i Botans vänner

Vi hop­pas få åter­se många av er som tidi­ga­re varit med­lem­mar i Botans vän­ner. Genom att beta­la in 200 kr för enskild per­son eller 300 kr för familj på vårt bank­gi­ro (707‑8769) eller via Swish (1230078683) blir man med­lem. Den som tidi­ga­re varit med­lem behö­ver bara ange sitt namn. Nya med­lem­mar skic­kar sina kon­takt­upp­gif­ter till botansvannerilund@gmail.com.

Inbe­tal­ning­en bekräf­tas genom dis­tri­bu­tio­nen av näs­ta med­lems­brev.

Med­lem­mar inbjuds att del­ta i vis­ning­ar och före­drag som ord­nas av Botans vän­ner utan kost­nad. Dess­utom har med­lem­mar 10% rabatt på alla inköp i Botans butik.

Vad händer i höst?

Vid den här tiden bru­kar arbe­tet med pla­ne­ring av hös­tens pro­gram­verk­sam­het inle­das.

Med rådan­de pan­de­mire­strik­tio­ner kom­mer vi san­no­likt inte att kun­na erbju­da någ­ra före­drag under hös­ten. Vi hop­pas där­e­mot att ord­na vis­ning­ar utom­hus i Botan så länge väd­ret tillå­ter.

Vis­ning­en av ”Klonar­ki­vet” i sam­ar­be­te med per­so­nal från Alnarp är redan inbo­kad till ons­dag den 2 sep­tem­ber kloc­kan 14.00. Det hand­lar om de lök- och perenn­väx­ter som är en del av det svens­ka kul­tur­ar­vet. För den­na vis­ning gäl­ler som van­ligt att vi sam­las utan­för buti­ken. Det krävs ing­en för­hands­an­mä­lan, är gra­tis för med­lem­mar och kos­tar 50 kr för gäs­ter.

Vi åter­kom­mer med infor­ma­tion om övri­ga vis­ning­ar.

Vi bifo­gar någ­ra foton från årets som­mar­ra­batt (i år både på sin van­li­ga plats väs­ter om växt­hu­sen och på ny plats vid grin­dar­na till söd­ra entrén) – myc­ket vack­ra­re i verk­lig­he­ten. Njut av blom­mor­na och känn gläd­je över din insats.

Ingrid Lede­bo
för sty­rel­sen i Botans vän­ner

Botan behöver dig!

Sommarblommor i Botan. Foto: Dan Abelin.

Sommarblommor i Botan. Foto: Dan Abelin.

Sommarblommor i Botan. Foto: Dan Abelin.

Som­mar­blom­mor i Botan. Foto: Dan Abe­lin.

Augustibrev till Botans vänner

Botans kalender. Foto: Dan Abelin.

Botans kalen­der. Foto: Dan Abe­lin.

Änt­li­gen har vi fått lite regn och sva­la­re väder. Väx­ter­na i Botan, lik­som i alla and­ra träd­går­dar, har lidit under som­ma­ren och tack vare viss vatt­ning nat­te­tid har rabat­ter och käns­li­ga träd över­levt.

Visning av medelhavsväxter

Vi drar igång hös­tens pro­gram redan näs­ta vec­ka. På tis­dag den 21 augusti kl. 17.30 tar Ben­te Erik­sen oss med på en rund­vand­ring i Botan och pra­tar om medel­havs­väx­ter. Sam­ling utan­för buti­ken, ing­en för­an­mä­lan, gra­tis för med­lem­mar, 50 kr för gäs­ter. Ta gär­na med med­lems­kor­tet, men om du inte hit­tar det så har vi med­lems­lis­tor.

Botans kalender

På års­mö­tet berät­ta­de vi att Botans vän­ner ska ge ut en kalen­der för 2019. Dan Abe­lin, tidi­ga­re sty­rel­se­le­da­mot, vars vack­ra bil­der vi sett på alla tryck­sa­ker från Botans vän­ner, har pro­du­ce­rat kalen­dern som en gåva till vän­för­e­ning­en. Kalen­dern är nu tryckt och kom­mer att pre­sen­te­ras för med­lem­mar­na vid vis­ning­en den 21 augusti. Den kom­mer där­ef­ter att säl­jas i Botans butik och alla intäk­ter av för­sälj­ning­en till­fal­ler Bota­nis­ka träd­går­den. Pris 150 kr för med­lem­mar och 175 kr för övri­ga.

Höstbrev inom kort

Vi åter­kom­mer snart med mer infor­ma­tion om hela hös­tens pro­gram.

Sty­rel­sen för Botans vän­ner
genom
Ingrid Lede­bo

Sommarbrev till Botans vänner 2018

Vingloka (Smyrnium perfoliatum). Foto: Dan Abelin.

Ving­lo­ka (Smyr­ni­um per­fo­li­a­tum). Foto: Dan Abe­lin.

Härom­da­gen var vi ett tap­pert gäng som i vårt anle­tes svett drog upp ving­lo­ka på områ­det mel­lan det gam­la muse­et och det vita huset i Botan. Jag beskri­ver plat­sen eftersom det åter­står många gula områ­den, ful­la med ving­lo­ka. Det är tred­je året man gör en extra insats för att på sikt tröt­ta ut ving­lo­kan, som annars hotar att ta över träd­går­den. Vi var gla­da för att få hjäl­pa till med det­ta och Botans per­so­nal var tack­sam­ma. Kanske blir det fler till­fäl­len till lik­nan­de insat­ser, i så fall hör vi av oss till er. Häss­le­kloc­kan har ju ännu inte bör­jat blom­ma.

Ny styrelse

Vid års­mö­tet den 23 april fick Botans vän­ner nya sty­rel­se­le­da­mö­ter. Ingrid Lede­bo, Mari­an­ne Fri­dolf och Lou­i­se Gri­pen­hov kvar­står då vi val­des i fjol på två år. Jag fort­sät­ter som ord­fö­ran­de, Lou­i­se har fort­fa­ran­de hand om med­lems­re­gist­ret och Mari­an­ne tar över som sek­re­te­ra­re. Göran von Rosen omval­des på två år och kvar­står som kas­sör. Elfe Ols­son och Ingrid Perl­ha­gen, som tidi­ga­re del­ta­git i sty­rel­se­ar­be­tet som sup­ple­ant respek­ti­ve adjun­ge­rad, val­des in i sty­rel­sen på två år och kom­mer att ta hand om pro­gram­pla­ne­ring­en. Vida­re utö­ka­des sty­rel­sek­ret­sen med tre nya sup­ple­an­ter, Eva Björ­klund, Moni­ca Måns­son och Anne-Marie Nor­mark.

Pro­to­kol­let från för­e­nings­stäm­man finns på www.botansvanner.se/wp-content/uploads/2018/05/protokoll_arsstamma180423.pdf

Våryra i Botan

Lör­da­gen den 26 maj kloc­kan 10–12 är det tra­di­tio­nell växt­mark­nad i Botan till­sam­mans med Lunds Träd­gårds­säll­skap. Öpp­na vis­ning­ar och många akti­vi­te­ter för barn finns ock­så på pro­gram­met. Dagen där­på, sön­dag den 27 maj, är det växt­by­tar­dag för förs­ta gång­en. Man kan läm­na in sina väx­ter mel­lan kloc­kan 11 och 12 och byta till sig and­ra mel­lan kloc­kan 12.30 och 14. Läs mer på www.botan.lu.se

Botans vän­ner kom­mer att vara repre­sen­te­ra­de med ett infor­ma­tions­bord båda dagar­na.

Klättrande klematis

Årets som­marut­ställ­ning i Botan har temat »Klätt­ran­de kle­ma­tis«. Utställ­ning­en invigs ons­da­gen den 23 maj kloc­kan 10 med en liten cere­mo­ni vid pile­tor­nen i träd­går­dens öst­ra del, vid grin­den mot Ols­högs­vä­gen. Botans vän­ner är väl­kom­na att när­va­ra vid det­ta till­fäl­le.

Man kan ock­så höra och lära mer om kle­ma­tis vid den spe­ci­al­vis­ning för Botans vän­ner som anord­nas mån­da­gen den 4 juni kloc­kan 17. Vi sam­las vid buti­ken, ing­en för­an­mä­lan, gra­tis för med­lem­mar, 50 kro­nor för gäs­ter.

Om man inte har möj­lig­het att vara med vid des­sa till­fäl­len kan man lad­da ner Botans podd i sin tele­fon – se www.botan.lu.se Sen kan man gå runt i Botan och lyss­na på infor­ma­tion om kle­ma­tis på oli­ka plat­ser.

Nya och gamla medlemmar

Botans vän­ner har under våren fått många nya med­lem­mar och det ger oss eko­no­mis­ka möj­lig­he­ter att stöt­ta Botans verk­sam­het med diver­se inköp som annars inte täcks av deras ansträng­da bud­get. Vi har till exem­pel nyli­gen köpt två bat­te­ri­driv­na gräs­klip­pa­re, den ena med hjälp av en dona­tion till Botans vän­ner.

De fles­ta av våra med­lem­mar från 2017 har valt att fort­sät­ta sitt med­lem­skap i år. Det­ta brev är det sista som går ut även till de som ännu inte beta­lat in årets med­lems­av­gift. Vi hop­pas ni väl­jer att ock­så i fort­sätt­ning­en stöd­ja verk­sam­he­ten i Botan.

Med­lems­av­gif­ten är oför­änd­rad, 200 kronor/person, 300 kronor/familj och beta­las till vårt bank­gi­ro (707‑8769) eller swishas till (1230078683). Med­lems­kor­tet kom­mer per post efter någ­ra vec­kor.

Vi åter­kom­mer med infor­ma­tion om hös­tens pro­gram i augusti och öns­kar alla en rik­tigt skön som­mar.

Sty­rel­sen för Botans vän­ner
genom
Ingrid Lede­bo

Höstbrev till Botans vänner

Fackellilja (Kniphofia galpinii). Foto: Dan Abelin.

Fac­kel­lil­ja (Knip­ho­fia gal­pi­nii). Foto: Dan Abe­lin.

Efter den sva­la som­ma­ren står vår träd­gård – Botan – fort­fa­ran­de i sitt flor och vi ser fram emot någ­ra här­li­ga höst­vec­kor med många akti­vi­te­ter.

Dahliavisning 6 september

Ons­da­gen den 6 sep­tem­ber hål­ler Hele­na Pers­son, inten­dent i Bota­nis­ka träd­går­den, fle­ra vis­ning­ar av dah­lia­ra­bat­ter­na för oli­ka grup­per. Botans vän­ner har fått en egen vis­ning som star­tar 17.30. Ing­en för­an­mä­lan behövs och ing­en kost­nad för med­lem­mar. Vi sam­las utan­för butiken/växthuset. För icke med­lem­mar som vill del­ta är pri­set 50 kro­nor, pre­cis som för all­män­na vis­ning­ar. Väl­kom­na!

Växtmarknad och orkidéfrossa 9 september

Föl­jan­de lör­dag, den 9 sep­tem­ber kloc­kan 10–12, är det tra­di­tio­nell växt­mark­nad, då Bota­nis­ka träd­går­den till­sam­mans med med­lem­mar i Lunds Träd­gårds­säll­skap och Botans vän­ner säl­jer väx­ter på pla­nen utan­för butiken/växthuset. Botans vän­ner kom­mer att ha ett infor­ma­tions­bord och vi hop­pas vär­va många nya med­lem­mar.
Sam­ti­digt är det utställ­ning och för­sälj­ning av orkidéer i ett av odlings­växt­hu­sen. Det­ta star­tar redan på fre­dag den 8 sep­tem­ber och pågår hela hel­gen.

Kulturnatten i Botan 16 september

Lör­da­gen den 16 sep­tem­ber firar Lund Kul­tur­nat­ten med många arrange­mang. Botan foku­se­rar i år på svamp och har en mind­re svam­put­ställ­ning kloc­kan 15–19. Redan kloc­kan 14–15 blir det musik och dans på söd­ra pla­nen. På kväl­len tänds mar­schal­ler i träd­går­den och kloc­kan 19 blir det musik vid Agard­hs­dam­men. Växt­hus och kafé hål­ler öppet till kloc­kan 20.

Svampvisning 18 september

Med hös­tens tema, svamp, erbju­der Botan en rad vis­ning­ar för all­män­he­ten och även här har Botans vän­ner fått sin all­de­les egen tid. Mån­da­gen den 18 sep­tem­ber kloc­kan 17.30 berät­tar Sofie Olofs­son, inten­dent i Bota­nis­ka träd­går­den, för oss om oli­ka svam­par och visar svam­put­ställ­ning­en. Ing­en för­an­mä­lan behövs och ing­en kost­nad för med­lem­mar. Vi sam­las utan­för butiken/växthuset. För icke med­lem­mar som vill del­ta är pri­set 50 kro­nor, pre­cis som för övri­ga vis­ning­ar.

Föreläsning om kryddor 12 oktober

Tors­da­gen den 12 okto­ber kloc­kan 17.30 är ni väl­kom­na till Sto­ra Alga­tan 4, hör­sal 128, en centralt belä­gen, väl­ut­rus­tad före­läs­nings­lo­kal som vi får hyra genom uni­ver­si­te­tet. Det blir en före­läs­ning av Marie Widén, f.d. före­stån­da­re för Botan, som hon valt att kal­la »Kryd­digt till tusan!«. Marie kom­mer att visa bil­der och berät­ta om kryd­dor från hela värl­den och det bli ock­så täv­ling och provsmak­ning. Ing­en för­an­mä­lan och ing­en kost­nad för med­lem­mar.

Föreläsning om trädgårdskonst på 1800-talet 8 november

Ons­da­gen den 8 novem­ber kloc­kan 17.30 är det dags för näs­ta före­läs­ning, även den­na i hör­sal 128 på Sto­ra Alga­tan 4. Vi får besök av Åsa Klint­borg Ahlklo, fil.dr. och fors­ka­re vid SLU i Alnarp, som ska berät­ta om »Träd­gårds­konst och veten­skap i Alnarp och Lund under 1800-talet«. Även den­na gång, utan för­an­mä­lan och utan kost­nad för med­lem­mar.

Lökförsäljning i oktober

De bloms­ter­lö­kar, vars blom­mor vi nju­ter av i Bota­nis­ka träd­går­den på våren, köps in från Hol­land och ett urval kom­mer att fin­nas till salu i Botans butik. Botans vän­ner har 10 % rabatt på alla inköp i buti­ken och vad gäl­ler lökar­na har vi fått ett gene­röst erbju­dan­de av Botan – 20 % rabatt.

Skyltsöndagen i Lund 3 december

På skylt­sön­da­gen den 3 decem­ber öpp­nar Botan växt­hus och butik för Botans vän­ner redan kloc­kan 10, d.v.s. en tim­me innan all­män­he­ten får till­trä­de. Då invigs vin­terut­ställ­ning­en som i år hand­lar om kaf­fe och vi bjuds på glögg och pep­par­ka­kor.

Nya medlemmar

Rekom­men­de­ra gär­na med­lem­skap i Botans vän­ner i din vänkrets och ditt nät­verk. Vår mål­sätt­ning är att stöt­ta Bota­nis­ka träd­går­den och dess verk­sam­het och sam­ti­digt erbju­da med­lem­mar­na pro­gram­punk­ter som för­dju­par intres­set för och upp­le­vel­sen av Bota­nis­ka träd­går­den.
Nya med­lem­mar som vill del­ta i hös­tens förs­ta akti­vi­tet den 6 sep­tem­ber bör ha beta­lat in med­lems­av­gif­ten, 200 kr/person och 300 kr/familj, senast den 1 sep­tem­ber till bank­gi­ro 707‑8769. Med­lems­skap kan ock­så lösas med kon­tan­ter eller Swish vid vis­ning­en.

Väl­kom­na till hös­tens akti­vi­te­ter!

Sty­rel­sen för Botans vän­ner
genom
Ingrid Lede­bo

Sommarbrev till Botans vänner

Tulpanträd (Liriodendron tulipifera). Foto: Dan Abelin.

Tul­panträd (Liri­o­dendron tuli­pi­fe­ra). Foto: Dan Abe­lin.

Låt mig först häl­sa många nytill­kom­na med­lem­mar väl­kom­na och där­ef­ter tac­ka för fort­satt enga­ge­mang från alla som redan i fjol visa­de sitt stöd för Botan. Vi har nu drygt 250 med­lem­mar.

Styrelse vald vid årsmötet

Vid års­mö­tet i april val­des en sty­rel­se för Botans vän­ner som i sto­ra delar består av sam­ma per­so­ner som varit verk­sam­ma under året och utö­kats med två sup­ple­an­ter. Sty­rel­sens sam­man­sätt­ning beskrivs i pro­to­kol­let från års­mö­tet: www.botansvanner.se/wp-content/uploads/2017/07/protokoll_arsstamma170405.pdf Sedan dess har vi haft någ­ra sam­man­trä­den och pla­ne­rar nu för för­e­ning­ens and­ra verk­sam­hets­år.

Vårens aktiviteter

Orkidékväl­len med Marie Widén var myc­ket upp­skat­tad och resul­te­ra­de i många omplan­te­ra­de väx­ter. Ett stort TACK till Marie!

En dag i maj besök­te 35 Botan-vän­ner Göte­borgs bota­nis­ka träd­gård. Trots att det var både kallt och mulet fick vi en här­lig dag med god lunch och intres­sant guid­ning. Bota­nis­ka i Göte­borg är till ytan myc­ket stör­re än Botan i Lund och stor­le­ken på deras vän­för­e­ning står i sam­ma för­hål­lan­de till vår. De har drygt 7500 med­lem­mar och deras eko­no­mis­ka bidrag till Bota­nis­kas verk­sam­het är 0,5–1 mil­jon kr/år!

För den som inte kun­de vara med på utflyk­ten kan vi rekom­men­de­ra Bota­nis­ka träd­gårds­pod­den som sänds från Göte­borg. I den pra­tar chefs­träd­gårds­mäs­ta­re Anders Stål­hand och bota­nist Åsa Krüger om alla möj­li­ga ämnen som rör bota­nik och väx­ter. Den­na podd­ra­dio når man via www.botaniska.se/kulturplattformen/Goteborgs-Botaniska-Tradgard/Startsida-Goteborgs-Botaniska-tradgard/Tradgarden/Botaniska-tradgardspodden/

Våry­ran i Botan gick av sta­peln hel­gen den 20–21 maj och Botans vän­ner del­tog i växt­för­sälj­ning och infor­ma­tion om hel­gens akti­vi­te­ter och om vår för­e­ning. Vid våry­ran i fjol vär­va­de vi många med­lem­mar och i år var det väl­kän­da ansik­ten som kom fram och häl­sa­de och tac­ka­de för akti­vi­te­ter.

Vilda blommors dag i Botan

Sön­da­gen den 18 juni blir det myc­ket akti­vi­tet i Botan och allt hand­lar om våra vil­da blom­mor. Unga bota­nis­ter täv­lar i svenskt mäs­ter­skap i flo­ristik och vi and­ra kan stäl­la frå­gor om vår inhems­ka flo­ra. Det blir krans­bind­ning och Botans vän­ner finns natur­ligt­vis på plats och infor­me­rar.

Höstens program

Väg­led­da av erfa­ren­he­ter­na av det förs­ta årets verk­sam­het har vi bör­jat pla­ne­ra hös­tens pro­gram. Vi åter­kom­mer till det i slu­tet av augusti, men redan nu kan vi säga att någon pro­gram­punkt kom­mer att för­läg­gas till kvälls­tid och vec­ko­da­gar­na ska vari­e­ra.

Att note­ra i kalen­dern är Botans växt­mark­nad som äger rum den 9 sep­tem­ber och sam­man­fal­ler med orkidéut­ställ­ning och för­sälj­ning. Den 16 sep­tem­ber, i sam­band med Kul­tur­nat­ten, blir det fokus på svam­par. Lök­för­sälj­ning­en star­tar i bör­jan av okto­ber och Botans vän­ner får lik­som i hös­tas för­tur till det­ta.

Medlemskort i Botans butik

De som beta­lar med­lems­av­gif­ten med bank­gi­ro eller swish kan häm­ta sina med­lems­kort i Botans butik efter cir­ka 2–3 vec­kor. Buti­ken, som har öppet tisdag–lördag kloc­kan 11–15, har ett stort urval av väx­t­o­ri­en­te­ra­de pre­sentar­tik­lar för alla åld­rar och vid den­na års­tid många plan­tor och blom­mor. Botans vän­ner har 10 % på alla inköp. Gör gär­na ett besök i buti­ken och häm­ta ut med­lems­kor­tet.

Botans sommarprogram

Vi vill påmin­na om att Bota­nis­ka träd­går­den fort­sät­ter med sina vis­ning­ar under juli och augusti. All­män­na vis­ning­ar hålls den förs­ta ons­da­gen och seni­or­vis­ning­ar den and­ra ons­da­gen i måna­den. De all­män­na vis­ning­ar­na kos­tar 50 kro­nor (− 10 % för oss) och seni­or­vis­ning­ar­na är gra­tis, men krä­ver för­an­mä­lan. Se www.botan.lu.se för ytter­li­ga­re infor­ma­tion.

Som­mar­häls­ning­ar från
Sty­rel­sen för Botans vän­ner
genom
Ingrid Lede­bo

Januaribrev till Botans vänner

Höstsnödroppe (Galanthus reginae-olgae). Foto: Dan Abelin.

Höst­snö­drop­pe (Galant­hus regi­nae-olgae). Foto: Dan Abe­lin.

Till Botans vänner i januari 2017

Hel­ger­na är över och våra kalend­rar fylls snabbt med pla­ner för det nya året. Nu är det dags att boka in någ­ra dagar för Botans vän­ner. Här kom­mer infor­ma­tion om de akti­vi­te­ter som vi pla­ne­rar för vin­tern och våren, varav vis­sa nämnts i tidi­ga­re brev.

Medlemsträff 25 januari

Vårt förs­ta med­lem­sar­range­mang är ons­dag 25 janu­a­ri kloc­kan 15.00, då vi träf­fas på Kul­turkro­gen, Teg­nérs­plat­sen 4 – mitt i stan. Där kom­mer det att ser­ve­ras kaffe/te och kaka för 50 kr. Vi gäs­tas av Marie Widén och Lennart Engs­trand som ska berät­ta om Mäs­ters manu­skript, d.v.s. den vack­ra, och under många år bort­glöm­da, träd­gårds­hand­bo­ken av Johan­nes Ger­nandt från mit­ten av 1800-talet. Marie och Lennart har redi­ge­rat boken som nu finns tryckt och till salu. Ing­en för­an­mä­lan behövs – väl­kom­na!

Medlemsträff 22 februari och 22 mars

Våra efter­mid­dags­mö­ten fort­sät­ter under vin­ter­må­na­der­na på sam­ma sätt som beskri­vits ovan. Vi träf­fas på Kul­turkro­gen kloc­kan 15.00, dric­ker kaffe/te och lyss­nar sen på ett kort före­drag.

I feb­ru­a­ri kom­mer Ben­te Erik­sen från Botan att kåse­ra på temat »Ätba­ra röt­ter och knö­lar«.

I mars gäs­tas vi av Nils Cron­berg från Bio­lo­gis­ka insti­tu­tio­nen som ska tala om »Mos­sor i kul­tur, natur och träd­gård«.

Årsmöte 5 april

Så är det dags för vårt förs­ta års­mö­te som avhålls 5 april kloc­kan 17.00 i Blå hal­len på Eko­lo­gi­hu­set, Söl­ve­ga­tan 37. Vi åter­kom­mer sena­re i vår med en kal­lel­se och infor­ma­tion om hur man tar sig dit på bäs­ta sätt.

Års­mö­tet består av en for­mell del där vi ska gå ige­nom eko­no­mi och verk­sam­het för det gång­na året samt läg­ga grun­den för det nya verk­sam­hets­å­ret genom att väl­ja en sty­rel­se för Botans vän­ner. Vi som fun­ge­rar nu är inte­ri­mis­tiskt till­sat­ta av oss själ­va. Fle­ra av oss hop­pas på ert för­tro­en­de att få fort­sät­ta att arbe­ta för Botans vän­ner, men vi behö­ver ock­så utö­ka sty­rel­sen med ett antal per­so­ner, fram­för allt inom pro­gram­verk­sam­he­ten. Då det inte finns någon val­be­red­ning vän­der vi oss till alla med­lem­mar och ber om för­slag på per­so­ner som kan vara intres­se­ra­de av att akti­ve­ra sig i Botans vän­ner. Var inte blyg­sam­ma utan hör gär­na av er för att dis­ku­te­ra vad som kan vara aktu­ellt för er.

Års­mö­tet bju­der ock­så på kaf­fe och någ­ra intres­san­ta före­drag. Ben­te Erik­sen har lovat berät­ta om sina pla­ner och för­hopp­ning­ar för »Botan i fram­ti­den« och vi kom­mer att ha ännu en tala­re.

Utflykt till Göteborgs botaniska trädgård 10 maj

När våren är som vack­rast pla­ne­rar vi att gäs­ta Göte­borgs bota­nis­ka träd­gård. Det blir en lång dag med start från Dom­kyr­kan kloc­kan 8.30 och beräk­nad hem­komst senast kloc­kan 19.00, men vi har en bekväm buss till vårt för­fo­gan­de och vi pau­sar både på dit- och hem­re­san. Lunch äter vi till­sam­mans i Bota­nis­ka träd­går­dens restau­rant AnyDay kloc­kan 12.30 och där­ef­ter får vi en gui­dad vis­ning i de vår­li­ga delar­na av träd­går­den. Före hem­re­san har vi tid att pro­me­ne­ra omkring på egen hand. Pri­set för den­na utflykt är 450 kr och det inklu­de­rar buss­re­sa, lunch och vis­ning.

Anmä­lan görs per e‑post till Botans vän­ner och den bekräf­tas, så länge det finns plats, med en upp­ma­ning att beta­la in del­ta­gar­av­gif­ten (450 kr/person) på vårt bank­gi­ro (707‑8769). Först när den­na inbe­tal­ning är gjord är plat­sen i bus­sen slut­gil­tigt reser­ve­rad. Adres­sen är botansvannerilund@gmail.com

Obs! Den­na utflykt – såväl som övri­ga med­lem­sar­range­mang – är öppen endast för med­lem­mar i Botans vän­ner. Se nedan om för­ny­at med­lem­skap.

Våryra i Botan 20–21 maj

Bota­nis­ka träd­går­den ord­nar sin tra­di­tio­nel­la våry­ra vec­ko­slu­tet 20–21 maj, då det är växt­för­sälj­ning och akti­vi­te­ter för hela famil­jen. Botans vän­ner del­tar på oli­ka sätt och vi åter­kom­mer till det­ta i sena­re brev. Vi vill påmin­na om Bota­nis­ka träd­går­dens ordi­na­rie pro­gram som omfat­tar all­män­na vis­ning­ar förs­ta ons­da­gen och seni­or­vis­ning­ar and­ra ons­da­gen i måna­den. De all­män­na vis­ning­ar­na kos­tar 50 kr minus vår rabatt medan seni­or­vis­ning­ar­na är gra­tis, men krä­ver anmä­lan. Se Botans webb­plats för ytter­li­ga­re infor­ma­tion www.botan.lu.se

Nytt år – ny medlemsavgift

Med­lem­ska­pet i Botans vän­ner gäl­ler per kalen­derår och det är där­för dags att beta­la med­lems­av­gif­ten för 2017. Vi hop­pas att alla som under 2016 visa­de både gene­ro­si­tet och stort intres­se i sin vil­ja att stöd­ja verk­sam­he­ten i Lunds bota­nis­ka träd­gård fort­sät­ter med det genom att för­nya med­lem­ska­pet för 2017. Del­ta­gan­de i alla akti­vi­te­ter som arran­ge­ras av Botans vän­ner för­ut­sät­ter att man är med­lem.

Med­lems­av­gif­ten är oför­änd­rad, 200 kr för enskild, 300 kr för familj (en e‑postadress), 500 kr för insti­tu­tio­ner. Inbe­tal­ning kan göras till vårt bank­gi­ro (707‑8769), med swish (1230078683) eller kon­tant vid med­lems­träf­far. Nya med­lem­mar mås­te upp­ge namn och e‑postadress vid inbe­tal­ning och om möj­ligt ock­så adress och tele­fon­num­mer. Vid för­ny­at med­lem­skap räc­ker det med tyd­ligt namn. Med­lems­kor­ten häm­tas ut i Botans butik där med­lem­mar kan hand­la med 10 % rabatt. Öppet­ti­der för när­va­ran­de ons–lör, och fr.o.m. vec­ka 8 tis–lör, 11–15.

Var­ma häls­ning­ar och för­hopp­ning­ar inför det nya året,
Sty­rel­sen för Botans vän­ner
genom
Ingrid Lede­bo

Novemberbrev till Botans vänner

Kakao (Theobroma cacao). Foto: Dan Abelin.

Kakao (The­obro­ma cacao). Foto: Dan Abe­lin.

Till Botans vänner i november 2016

Sty­rel­sen för Botans vän­ner träf­fa­des härom­da­gen för att sam­man­fat­ta de senas­te måna­der­nas akti­vi­te­ter och pla­ne­ra verk­sam­he­ten för näs­ta halv­år. Vi glä­der oss redan åt fle­ra punk­ter på vår­ter­mi­nens pro­gram och hop­pas att de kom­mer att sam­la många med­lem­mar. Det slut­gil­ti­ga pro­gram­met skic­kas ut i janu­a­ri.

Resultat från intresseundersökningen

Stort tack för alla syn­punk­ter som kom in i sam­band med för­ra måna­dens intres­se­un­der­sök­ning. Vi fick drygt 60 svar, vil­ket mot­sva­rar 30 % av med­lem­mar­na. Näs­tan alla vill se före­läs­ning­ar och vis­ning­ar på pro­gram­met och vi har fått fle­ra för­slag på ämnen. Cir­ka häf­ten vill ock­så ha efter­mid­dags­mö­ten med kaf­fe och före­drag och unge­fär lika många tyc­ker att dags­ut­flyk­ter skul­le vara intres­sant. Vi har tagit allt det­ta i beak­tan­de vid pla­ne­ring­en av näs­ta års pro­gram.

Skyltsöndagen den 27 november

Vårt näs­ta med­lem­sar­range­mang är på skylt­sön­da­gen den 27 novem­ber, d.v.s. om någ­ra dagar. Bota­nis­ka träd­går­den öpp­nar växt­hus och butik för oss redan 10.00 och bju­der på något varmt att dric­ka. Under en tim­me kan vi stu­de­ra vin­terns utställ­ning på temat cho­klad och beund­ra växt­lig­he­ten. All­män­he­ten har till­trä­de 11.00–15.00.

Chokladvisningar

Våra cho­klad­vis­ning­ar den 1 och 6 decem­ber blev snabbt full­teck­na­de och de som fått bekräf­tel­se på del­ta­gan­de är väl­kom­na. Bil­jett löser man i buti­ken i sam­band med vis­ning­en.

Ekplantering

Den som pro­me­ne­rat i Botan de senas­te dagar­na har sett att det på den söd­ra pla­nen för­be­retts för plan­te­ring av de nya ekar­na genom att sto­ra hål tagits upp. Plan­te­ring­en kom­mer att ske and­ra vec­kan i decem­ber. Håll utkik efter vår ek, Quer­cus fagi­nea, som kom­mer att utmär­kas av en liten skylt.

Presentkort på medlemskap

Vi har tagit fram ett pre­sent­kort som kan använ­das om man vill ge bort ett med­lem­skap i Botans vän­ner för 2017 som jul­klapp. Det kom­mer att fin­nas till­gäng­ligt vid våra akti­vi­te­ter 27 novem­ber, 1 decem­ber och 6 decem­ber. Man kan ock­så beta­la in avgif­ten till bank­gi­ro 707‑8769 eller swish 1230078683 (enskilt 200 kr, familj 300 kr) sam­ti­digt som man bekräf­tar det­ta och läm­nar infor­ma­tion om mot­ta­ga­re via e‑post till oss – botansvannerilund@gmail.com Presentkortet/medlemskortet häm­tas i Botans butik efter någon vec­ka.

Andra julklappstips

Glöm inte att Botans butik har myc­ket trev­ligt som kan pas­sa som jul­klapp både till barn och vux­na och att vi har 10 % rabatt på alla inköp (öppet tisdag–lördag 11–15).

Vad händer 2017?

Låt oss till slut avslö­ja lite om pla­ner­na för näs­ta år. Det blir efter­mid­dag­s­kaf­fe med litet före­drag under janu­a­ri, feb­ru­a­ri och mars. Boka gär­na ons­da­gen 22 janu­a­ri 15.00 för det­ta, så åter­kom­mer vi med när­ma­re detal­jer. Det blir ock­så en hel­dags­ut­flykt till Göte­borgs bota­nis­ka träd­gård i maj.

Vi öns­kar alla med­lem­mar en skön jul- och nyårs­helg!

Sty­rel­sen för Botans vän­ner
genom
Ingrid Lede­bo

Japanskt glasbär (Callicarpa japonica). Foto: Dan Abelin.

Japanskt glas­bär (Cal­li­car­pa japo­ni­ca). Foto: Dan Abe­lin.

Oktoberbrev till Botans vänner

Höstkrokus (Crocus speciosus). Foto: Dan Abelin.

Höst­kro­kus (Crocus spe­ci­o­sus). Foto: Dan Abe­lin.

Till Botans vänner i oktober 2016

Driv­kraf­ten bakom bildan­det av Botans vän­ner har varit att sam­la de som vill visa sin upp­skatt­ning och uttryc­ka sitt stöd för Bota­nis­ka träd­går­den och även bidra prak­tiskt och eko­no­miskt. Sam­ti­digt vill vi för­dju­pa kon­tak­ten mel­lan Botan och vän­ner­na genom att anord­na akti­vi­te­ter som tan­ge­rar Botans verk­sam­het. I sty­rel­sen arbe­tar vi nu med att pla­ne­ra pro­gram­met för näs­ta år.

Intresseundersökning

För att sat­sa på såda­na pro­gram­punk­ter som är av intres­se för med­lem­mar­na har vi beslu­tat att göra en intres­se­un­der­sök­ning. Den inne­hål­ler fem kor­ta frå­gor där vi ber er pri­o­ri­te­ra era intres­se­om­rå­den. Enkä­ten besva­ras enklast genom att man klic­kar på län­ken nedan och föl­jer instruk­tio­ner­na.

https://goo.gl/forms/CajxNIgms0TBZTtq1 – enkä­ten är redan genom­förd

Vi ser fram emot era svar senast den 10 novem­ber och tac­kar på för­hand för att ni del­tar.

Skyltsöndagen den 27 november

Vårt näs­ta med­lem­sar­range­mang är på skylt­sön­da­gen den 27 novem­ber, då Botan har öppet i växt­hus och butik. För Botans vän­ner öpp­nar man redan 10.00 och under ”vår tim­me” bjuds vi på något varmt att dric­ka, medan vi stu­de­rar vin­terns utställ­ning på temat cho­klad och beund­rar växt­lig­he­ten.

Chokladvisningar 1 och 6 december

Den som vill lära sig mer om cho­klad är i väl­kom­men att del­ta i de spe­ci­al­vis­ning­ar som äger rum i bör­jan av decem­ber. För Botans vän­ner har avsatts två vis­nings­till­fäl­len:

  • 1 decem­ber 15.00–16.15
  • 6 decem­ber 16.30–17.45

Vis­ning­ar­na sker i små grup­per och vi behö­ver där­för anmä­lan om del­ta­gan­de till vår e‑postadress senast den 17.11. Om du är intres­se­rad skriv till botansvannerilund@gmail.com. För dem vars del­ta­gan­de bekräf­tas från oss är anmä­lan bin­dan­de och kost­na­den, 40 kr, beta­las vid vis­ning­en. De som even­tu­ellt inte får plats i för­e­ning­ens grup­per kan anmä­la sig till de all­män­na vis­ning­ar­na som dock kos­tar 100 kr.

Ekplantering

I som­ras berät­ta­de vi kort att Botans vän­ner beslu­tat att bekos­ta en av de sju ekar som Bota­nis­ka träd­går­den ska plan­te­ra för att utö­ka sitt art­be­stånd. Vi har valt ett exem­plar av Quer­cus fagi­nea, en art som har sitt ursprung på Ibe­ris­ka halvön och som anses bidra till den typis­ka sma­ken på jamón ibéri­co. Plan­te­ring­en kom­mer att ske i decem­ber i söd­ra delen av träd­går­den och ”vår” ek kom­mer att mar­ke­ras med en liten skylt så att ni kan hit­ta den.

Medlemskap som julklapp

Slut­li­gen vill vi tip­sa om att Botans butik, där Botans vän­ner har 10 % rabatt på alla inköp, har myc­ket trev­ligt som kan pas­sa som jul­klapp både till barn och vux­na. Ett annat tips är att ge bort ett med­lem­skap i Botans vän­ner. Skriv eller mej­la till oss så ord­nar vi ett med­lems­kort för 2017 som ni kan läg­ga i ett paket.

Sty­rel­sen för Botans vän­ner
genom
Ingrid Lede­bo

Fackellilja (Kniphofia galpinii). Foto: Dan Abelin.

Fac­kel­lil­ja (Knip­ho­fia gal­pi­nii). Foto: Dan Abe­lin.

Höstbrev till Botans vänner

Digitalis nervosa. Foto: Dan Abelin.

Digi­ta­lis ner­vo­sa. Foto: Dan Abe­lin.

Ett stort TACK till alla som visat sin upp­skatt­ning för Bota­nis­ka träd­går­den i Lund genom att bli med­lem­mar i Botans vän­ner. Under som­ma­ren har med­lemsska­ran fort­satt att utö­kas och vid senas­te räk­ning­en bestod för­e­ning­en av 105 indi­vi­du­el­la med­lem­mar, 74 famil­jer och 2 orga­ni­sa­tio­ner. Det tyc­ker vi är fan­tas­tiskt efter bara ett halvt år.

När vi träf­fats har många uttryckt att ni gär­na vill hjäl­pa till med oli­ka akti­vi­te­ter och nu behö­ver vi verk­li­gen den­na insats. Var­je akti­vi­tet i Botan behö­ver inklu­de­ra någon som infor­me­rar om för­e­ning­en och vär­var nya med­lem­mar. Vid våra egna arrange­mang ska med­lems­kor­ten kol­las och allt fun­ge­ra prak­tiskt. Till Bota­nis­ka träd­går­dens höst­fest 17–18 sep­tem­ber (se nedan) har vi fått en spe­ci­ell för­frå­gan av per­so­na­len om att fin­nas till­hands för växt­för­sälj­ning och infor­ma­tion samt att ”vak­ta” de utställ­da pro­duk­ter­na. Vi vill där­för ska­pa en resurs­grupp som kan kon­tak­tas vid behov och ber er skic­ka ett e‑postmeddelande till oss på botansvannerilund@gmail.com om ni vill ingå i den­na grupp. Vi ser fram emot att höra från er sna­rast om ni kan tän­ka er att stäl­la upp någon tim­me eller två i sam­band med höst­fes­ten.

Inför hös­ten har vi till­sam­mans med Botans före­stån­da­re och inten­den­ter sam­man­ställt ett pro­gram som nu pre­sen­te­ras och erbjuds Botans vän­ner.

I sam­band med Kul­tur­nat­ten 17 sep­tem­ber är det höst­fest med äpp­le­te­ma i Botan och Bota­nis­ka träd­går­den bju­der på ett rik­hal­tigt pro­gram bestå­en­de av växt­mark­nad på för­mid­da­gen, infor­ma­tion och akti­vi­te­ter om äpp­le, chi­li och köks­väx­ter på efter­mid­da­gen samt musik och stäm­ning på kväl­len. Det­ta är öppet för alla och mer infor­ma­tion finns på hem­si­dan www.botan.lu.se och i Kul­tur­nat­tens pro­gram.

På sön­da­gen 18 sep­tem­ber har Botans vän­ner ett eget pro­gram med vis­ning av Träd i Botan kloc­kan 11.00. Det blir två vis­ning­ar, en som vän­der sig spe­ci­ellt till barn­fa­mil­jer och en som är för all­mänt intres­se­ra­de. Des­sa är endast för med­lem­mar i Botans vän­ner och med­lems­kor­tet upp­vi­sas i buti­ken där man häm­tar sin bil­jett utan kost­nad. Even­tu­el­la gäs­ter som inte väl­jer att bli med­lem­mar beta­lar 50 kro­nor.

4 okto­ber hål­ler Botans butik öppet för Botans vän­ner 16.00–18.00 och då kan vi köpa hol­länds­ka bloms­ter­lö­kar av högs­ta kva­li­tet med vår med­lems­ra­batt, 10 %. Vi åter­kom­mer med infor­ma­tion om vil­ka löksor­ter som kom­mer att fin­nas till salu.

27 novem­ber är det skylt­sön­dag i Lund och Bota­nis­ka träd­går­den pla­ne­rar fle­ra akti­vi­te­ter. Vin­terns utställ­nings­te­ma är cho­klad. Botans vän­ner får till­trä­de till butik, utställ­ning och växt­hus redan kloc­kan 10.00 och bjuds då på varm äpp­leglögg.

I anslut­ning till utställ­ning­en kom­mer Mal­mö cho­klad­fa­brik att ge spe­ci­al­vis­ning­ar om cho­klad och Botans vän­ner är väl­kom­na vid två till­fäl­len, ons­dag 1 decem­ber 15.00 och tis­dag 6 decem­ber 16.30. Des­sa vis­ning­ar kos­tar 40 kro­nor och anmä­lan behövs. Vi åter­kom­mer till det­ta vid sena­re till­fäl­le.

Så vill vi påmin­na om Bota­nis­ka träd­går­dens ordi­na­rie pro­gram som omfat­tar all­män­na vis­ning­ar förs­ta ons­da­gen och seni­or­vis­ning­ar and­ra ons­da­gen i måna­den. Teman för hös­ten är bland annat grön­sa­ker, bloms­ter­lö­kar, orm­bun­kar och cho­klad. De all­män­na vis­ning­ar­na kos­tar 50 kro­nor minus vår rabatt medan seni­or­vis­ning­ar­na är gra­tis, men krä­ver anmä­lan. Se hem­si­dan för ytter­li­ga­re infor­ma­tion.

Vi hop­pas får höra ifrån många som vill hjäl­pa till med våra akti­vi­te­ter samt träf­fa ännu fler vid någ­ra av hös­tens arrange­mang.

Sty­rel­sen för Botans vän­ner
genom
Ingrid Lede­bo

Sideritis phlomoides. Foto: Dan Abelin.

Side­ri­tis phlo­moi­des. Foto: Dan Abe­lin.