Novemberbrev till Botans vänner

Kakao (Theobroma cacao). Foto: Dan Abelin.

Kakao (The­obro­ma cacao). Foto: Dan Abelin.

Till Botans vänner i november 2016

Sty­rel­sen för Botans vän­ner träf­fa­des härom­da­gen för att sam­man­fat­ta de senas­te måna­der­nas akti­vi­te­ter och pla­ne­ra verk­sam­he­ten för näs­ta halv­år. Vi glä­der oss redan åt fle­ra punk­ter på vår­ter­mi­nens pro­gram och hop­pas att de kom­mer att sam­la många med­lem­mar. Det slut­gil­ti­ga pro­gram­met skic­kas ut i januari.

Resultat från intresseundersökningen

Stort tack för alla syn­punk­ter som kom in i sam­band med för­ra måna­dens intres­se­un­der­sök­ning. Vi fick drygt 60 svar, vil­ket mot­sva­rar 30 % av med­lem­mar­na. Näs­tan alla vill se före­läs­ning­ar och vis­ning­ar på pro­gram­met och vi har fått fle­ra för­slag på ämnen. Cir­ka häf­ten vill ock­så ha efter­mid­dags­mö­ten med kaf­fe och före­drag och unge­fär lika många tyc­ker att dags­ut­flyk­ter skul­le vara intres­sant. Vi har tagit allt det­ta i beak­tan­de vid pla­ne­ring­en av näs­ta års program.

Skyltsöndagen den 27 november

Vårt näs­ta med­lem­sar­range­mang är på skylt­sön­da­gen den 27 novem­ber, d.v.s. om någ­ra dagar. Bota­nis­ka träd­går­den öpp­nar växt­hus och butik för oss redan 10.00 och bju­der på något varmt att dric­ka. Under en tim­me kan vi stu­de­ra vin­terns utställ­ning på temat cho­klad och beund­ra växt­lig­he­ten. All­män­he­ten har till­trä­de 11.00–15.00.

Chokladvisningar

Våra cho­klad­vis­ning­ar den 1 och 6 decem­ber blev snabbt full­teck­na­de och de som fått bekräf­tel­se på del­ta­gan­de är väl­kom­na. Bil­jett löser man i buti­ken i sam­band med visningen.

Ekplantering

Den som pro­me­ne­rat i Botan de senas­te dagar­na har sett att det på den söd­ra pla­nen för­be­retts för plan­te­ring av de nya ekar­na genom att sto­ra hål tagits upp. Plan­te­ring­en kom­mer att ske and­ra vec­kan i decem­ber. Håll utkik efter vår ek, Quer­cus fagi­nea, som kom­mer att utmär­kas av en liten skylt.

Presentkort på medlemskap

Vi har tagit fram ett pre­sent­kort som kan använ­das om man vill ge bort ett med­lem­skap i Botans vän­ner för 2017 som jul­klapp. Det kom­mer att fin­nas till­gäng­ligt vid våra akti­vi­te­ter 27 novem­ber, 1 decem­ber och 6 decem­ber. Man kan ock­så beta­la in avgif­ten till bank­gi­ro 707‑8769 eller swish 1230078683 (enskilt 200 kr, familj 300 kr) sam­ti­digt som man bekräf­tar det­ta och läm­nar infor­ma­tion om mot­ta­ga­re via e‑post till oss – botansvannerilund@gmail.com Presentkortet/medlemskortet häm­tas i Botans butik efter någon vecka.

Andra julklappstips

Glöm inte att Botans butik har myc­ket trev­ligt som kan pas­sa som jul­klapp både till barn och vux­na och att vi har 10 % rabatt på alla inköp (öppet tisdag–lördag 11–15).

Vad händer 2017?

Låt oss till slut avslö­ja lite om pla­ner­na för näs­ta år. Det blir efter­mid­dag­s­kaf­fe med litet före­drag under janu­a­ri, feb­ru­a­ri och mars. Boka gär­na ons­da­gen 22 janu­a­ri 15.00 för det­ta, så åter­kom­mer vi med när­ma­re detal­jer. Det blir ock­så en hel­dags­ut­flykt till Göte­borgs bota­nis­ka träd­gård i maj.

Vi öns­kar alla med­lem­mar en skön jul- och nyårshelg!

Sty­rel­sen för Botans vänner
genom
Ingrid Ledebo

Japanskt glasbär (Callicarpa japonica). Foto: Dan Abelin.

Japanskt glas­bär (Cal­li­car­pa japo­ni­ca). Foto: Dan Abelin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två + 11 =