Etikett: medlemsbrev

Oktoberbrev till Botans vänner

Höstkrokus (Crocus speciosus). Foto: Dan Abelin.

Höst­kro­kus (Crocus spe­ci­o­sus). Foto: Dan Abelin.

Till Botans vänner i oktober 2016

Driv­kraf­ten bakom bildan­det av Botans vän­ner har varit att sam­la de som vill visa sin upp­skatt­ning och uttryc­ka sitt stöd för Bota­nis­ka träd­går­den och även bidra prak­tiskt och eko­no­miskt. Sam­ti­digt vill vi för­dju­pa kon­tak­ten mel­lan Botan och vän­ner­na genom att anord­na akti­vi­te­ter som tan­ge­rar Botans verk­sam­het. I sty­rel­sen arbe­tar vi nu med att pla­ne­ra pro­gram­met för näs­ta år.

Intresseundersökning

För att sat­sa på såda­na pro­gram­punk­ter som är av intres­se för med­lem­mar­na har vi beslu­tat att göra en intres­se­un­der­sök­ning. Den inne­hål­ler fem kor­ta frå­gor där vi ber er pri­o­ri­te­ra era intres­se­om­rå­den. Enkä­ten besva­ras enklast genom att man klic­kar på län­ken nedan och föl­jer instruktionerna.

https://goo.gl/forms/CajxNIgms0TBZTtq1 – enkä­ten är redan genomförd

Vi ser fram emot era svar senast den 10 novem­ber och tac­kar på för­hand för att ni deltar.

Skyltsöndagen den 27 november

Vårt näs­ta med­lem­sar­range­mang är på skylt­sön­da­gen den 27 novem­ber, då Botan har öppet i växt­hus och butik. För Botans vän­ner öpp­nar man redan 10.00 och under ”vår tim­me” bjuds vi på något varmt att dric­ka, medan vi stu­de­rar vin­terns utställ­ning på temat cho­klad och beund­rar växtligheten.

Chokladvisningar 1 och 6 december

Den som vill lära sig mer om cho­klad är i väl­kom­men att del­ta i de spe­ci­al­vis­ning­ar som äger rum i bör­jan av decem­ber. För Botans vän­ner har avsatts två visningstillfällen:

  • 1 decem­ber 15.00–16.15
  • 6 decem­ber 16.30–17.45

Vis­ning­ar­na sker i små grup­per och vi behö­ver där­för anmä­lan om del­ta­gan­de till vår e‑postadress senast den 17.11. Om du är intres­se­rad skriv till botansvannerilund@gmail.com. För dem vars del­ta­gan­de bekräf­tas från oss är anmä­lan bin­dan­de och kost­na­den, 40 kr, beta­las vid vis­ning­en. De som even­tu­ellt inte får plats i för­e­ning­ens grup­per kan anmä­la sig till de all­män­na vis­ning­ar­na som dock kos­tar 100 kr.

Ekplantering

I som­ras berät­ta­de vi kort att Botans vän­ner beslu­tat att bekos­ta en av de sju ekar som Bota­nis­ka träd­går­den ska plan­te­ra för att utö­ka sitt art­be­stånd. Vi har valt ett exem­plar av Quer­cus fagi­nea, en art som har sitt ursprung på Ibe­ris­ka halvön och som anses bidra till den typis­ka sma­ken på jamón ibéri­co. Plan­te­ring­en kom­mer att ske i decem­ber i söd­ra delen av träd­går­den och ”vår” ek kom­mer att mar­ke­ras med en liten skylt så att ni kan hit­ta den.

Medlemskap som julklapp

Slut­li­gen vill vi tip­sa om att Botans butik, där Botans vän­ner har 10 % rabatt på alla inköp, har myc­ket trev­ligt som kan pas­sa som jul­klapp både till barn och vux­na. Ett annat tips är att ge bort ett med­lem­skap i Botans vän­ner. Skriv eller mej­la till oss så ord­nar vi ett med­lems­kort för 2017 som ni kan läg­ga i ett paket.

Sty­rel­sen för Botans vänner
genom
Ingrid Ledebo

Fackellilja (Kniphofia galpinii). Foto: Dan Abelin.

Fac­kel­lil­ja (Knip­ho­fia gal­pi­nii). Foto: Dan Abelin.

Höstbrev till Botans vänner

Digitalis nervosa. Foto: Dan Abelin.

Digi­ta­lis ner­vo­sa. Foto: Dan Abelin.

Ett stort TACK till alla som visat sin upp­skatt­ning för Bota­nis­ka träd­går­den i Lund genom att bli med­lem­mar i Botans vän­ner. Under som­ma­ren har med­lemsska­ran fort­satt att utö­kas och vid senas­te räk­ning­en bestod för­e­ning­en av 105 indi­vi­du­el­la med­lem­mar, 74 famil­jer och 2 orga­ni­sa­tio­ner. Det tyc­ker vi är fan­tas­tiskt efter bara ett halvt år.

När vi träf­fats har många uttryckt att ni gär­na vill hjäl­pa till med oli­ka akti­vi­te­ter och nu behö­ver vi verk­li­gen den­na insats. Var­je akti­vi­tet i Botan behö­ver inklu­de­ra någon som infor­me­rar om för­e­ning­en och vär­var nya med­lem­mar. Vid våra egna arrange­mang ska med­lems­kor­ten kol­las och allt fun­ge­ra prak­tiskt. Till Bota­nis­ka träd­går­dens höst­fest 17–18 sep­tem­ber (se nedan) har vi fått en spe­ci­ell för­frå­gan av per­so­na­len om att fin­nas till­hands för växt­för­sälj­ning och infor­ma­tion samt att ”vak­ta” de utställ­da pro­duk­ter­na. Vi vill där­för ska­pa en resurs­grupp som kan kon­tak­tas vid behov och ber er skic­ka ett e‑postmeddelande till oss på botansvannerilund@gmail.com om ni vill ingå i den­na grupp. Vi ser fram emot att höra från er sna­rast om ni kan tän­ka er att stäl­la upp någon tim­me eller två i sam­band med höstfesten.

Inför hös­ten har vi till­sam­mans med Botans före­stån­da­re och inten­den­ter sam­man­ställt ett pro­gram som nu pre­sen­te­ras och erbjuds Botans vänner.

I sam­band med Kul­tur­nat­ten 17 sep­tem­ber är det höst­fest med äpp­le­te­ma i Botan och Bota­nis­ka träd­går­den bju­der på ett rik­hal­tigt pro­gram bestå­en­de av växt­mark­nad på för­mid­da­gen, infor­ma­tion och akti­vi­te­ter om äpp­le, chi­li och köks­väx­ter på efter­mid­da­gen samt musik och stäm­ning på kväl­len. Det­ta är öppet för alla och mer infor­ma­tion finns på hem­si­dan www.botan.lu.se och i Kul­tur­nat­tens program.

På sön­da­gen 18 sep­tem­ber har Botans vän­ner ett eget pro­gram med vis­ning av Träd i Botan kloc­kan 11.00. Det blir två vis­ning­ar, en som vän­der sig spe­ci­ellt till barn­fa­mil­jer och en som är för all­mänt intres­se­ra­de. Des­sa är endast för med­lem­mar i Botans vän­ner och med­lems­kor­tet upp­vi­sas i buti­ken där man häm­tar sin bil­jett utan kost­nad. Even­tu­el­la gäs­ter som inte väl­jer att bli med­lem­mar beta­lar 50 kronor.

4 okto­ber hål­ler Botans butik öppet för Botans vän­ner 16.00–18.00 och då kan vi köpa hol­länds­ka bloms­ter­lö­kar av högs­ta kva­li­tet med vår med­lems­ra­batt, 10 %. Vi åter­kom­mer med infor­ma­tion om vil­ka löksor­ter som kom­mer att fin­nas till salu.

27 novem­ber är det skylt­sön­dag i Lund och Bota­nis­ka träd­går­den pla­ne­rar fle­ra akti­vi­te­ter. Vin­terns utställ­nings­te­ma är cho­klad. Botans vän­ner får till­trä­de till butik, utställ­ning och växt­hus redan kloc­kan 10.00 och bjuds då på varm äppleglögg.

I anslut­ning till utställ­ning­en kom­mer Mal­mö cho­klad­fa­brik att ge spe­ci­al­vis­ning­ar om cho­klad och Botans vän­ner är väl­kom­na vid två till­fäl­len, ons­dag 1 decem­ber 15.00 och tis­dag 6 decem­ber 16.30. Des­sa vis­ning­ar kos­tar 40 kro­nor och anmä­lan behövs. Vi åter­kom­mer till det­ta vid sena­re tillfälle.

Så vill vi påmin­na om Bota­nis­ka träd­går­dens ordi­na­rie pro­gram som omfat­tar all­män­na vis­ning­ar förs­ta ons­da­gen och seni­or­vis­ning­ar and­ra ons­da­gen i måna­den. Teman för hös­ten är bland annat grön­sa­ker, bloms­ter­lö­kar, orm­bun­kar och cho­klad. De all­män­na vis­ning­ar­na kos­tar 50 kro­nor minus vår rabatt medan seni­or­vis­ning­ar­na är gra­tis, men krä­ver anmä­lan. Se hem­si­dan för ytter­li­ga­re information.

Vi hop­pas får höra ifrån många som vill hjäl­pa till med våra akti­vi­te­ter samt träf­fa ännu fler vid någ­ra av hös­tens arrangemang.

Sty­rel­sen för Botans vänner
genom
Ingrid Ledebo

Sideritis phlomoides. Foto: Dan Abelin.

Side­ri­tis phlo­moi­des. Foto: Dan Abelin.

Sommarbrev till Botans vänner

Krollilja (Lilium martagon). Foto: Dan Abelin.

Krollil­ja (Lili­um mar­ta­gon). Foto: Dan Abelin.

Det posi­ti­va gen­svar som bildan­det av vän­för­e­ning­en till Bota­nis­ka träd­går­den i Lund har bemötts av och den sto­ra upp­slut­ning­en vid vårt förs­ta möte på Palaest­ra 23 maj har resul­te­rat i att vi – tre måna­der efter bildan­det – har över 200 med­lem­mar. De som inte fått sina med­lems­kort i sam­band med någon akti­vi­tet kan häm­ta des­sa i Botans butik en tid efter inbe­tal­ning­en. Med­lems­kor­ten behövs endast vid slut­na med­lems­ak­ti­vi­te­ter samt vid inköp i Botans butik där de berät­ti­gar till 10 pro­cents rabatt.

De med­lems­av­gif­ter som vi fått in kom­mer att använ­das för den löpan­de verk­sam­he­ten och för fram­ti­da akti­vi­te­ter. Dess­utom har vi bestämt att Botans vän­ner ska stöt­ta det ekplan­te­rings­pro­jekt som Bota­nis­ka träd­går­den ska genom­fö­ra i höst genom att bekos­ta en av de ekar som ska plan­te­ras. Mer om det­ta senare.

Sty­rel­sen har till­sam­mans med Botans per­so­nal gjort upp pla­ner för någ­ra akti­vi­te­ter under hös­ten som enbart med­lem­mar i Botans vän­ner kom­mer att inbju­das till.

Hel­gen 17–18 sep­tem­ber är det höst­fest med äpp­le­te­ma i Bota­nis­ka träd­går­den och på sön­da­gen (18/9) blir det VIP-vis­ning för Botans vän­ner på temat Träd i Botan.

Bota­nis­ka träd­går­den köper var­je år in bloms­ter­lö­kar av god kva­li­tet från Hol­land. I år har man gjort en extra stor beställ­ning för att ge Botans vän­ner till­fäl­le att inhand­la lökar. För­sälj­ning­en kom­mer att ske i Botans butik tis­dag 4 okto­ber efter nor­mal affärs­tid och vara öppen enbart för för­e­ning­ens medlemmar.

I sam­band med skylt­sön­da­gen 27 novem­ber öpp­nar Bota­nis­ka träd­går­dens växt­hus för Botans vän­ner en tim­me tidi­ga­re och bju­der på något varmt att dricka.

Utö­ver des­sa med­lems­ak­ti­vi­te­ter vill vi upp­märk­sam­ma alla på att Bota­nis­ka träd­går­den under som­ma­ren erbju­der vis­ning­ar, 6 juli och 3 augusti för alla och 13 juli för 65+. De all­män­na vis­ning­ar­na kos­tar 50 kr minus 10 % med­lems­ra­batt (och alla vis­ning­ar för 65+ krä­ver anmä­lan). Mer infor­ma­tion på www.botan.lu.se

Låt oss påmin­na om att det snart är dags för Tusen träd­går­dar, näm­li­gen sön­dag 3 juli. Då är det fritt fram för alla träd­gårds­äls­ka­re att beund­ra blomprak­ten i de träd­går­dar som finns lis­ta­de på www.tradgardsriket.se, där­ibland ”Mari­an­nes träd­gård” i Söd­ra Sand­by som till­hör Mari­an­ne Fri­dolf i vår styrelse.

Sty­rel­sen för Botans vänner,
genom Ingrid Ledebo,
öns­kar alla med­lem­mar en skön blom­man­de sommar.

Olympjohannesört (Hypericum olympicum). Foto: Dan Abelin.

Olym­pjo­han­nes­ört (Hype­ricum olym­picum). Foto: Dan Abelin.