Augustibrev till Botans vänner 2022

Dahlia 'Hootenanny'. Foto: Dan Abelin.

Dah­lia ’Hoo­te­nan­ny’. Foto: Dan Abelin.

Mitt i som­mar­vär­men är det nu många av oss som åter­vän­der till Lund. Botan väl­kom­nar oss med väl­dig färgprakt. Hop­pas ni alla går dit och nju­ter av de fan­tas­tis­ka rabat­ter­na som för­e­ning­en hjälpt till att förverkliga.
Just nu sit­ter pro­gram­grup­pen och filar på hös­tens pro­gram. Vi skic­kar ut det så fort vi kan.

Guidad tur i Alnarpsparken 5 september

Men den förs­ta punk­ten på pro­gram­met är redan klar. Mån­da­gen den 5 sep­tem­ber är för­e­ning­en inbju­den av Alnarpspar­kens vän­ner, par­kens mot­sva­rig­het till Botans vän­ner, till en gui­dad tur av Alnarpspar­ken. Vem vet, kanske kan det­ta bli bör­jan på ett vida­re sam­ar­be­te. Vi träf­fas vid slot­tets sydsi­da kloc­kan 17.30 och blir kring­vi­sa­de av Mari-My Ber­gquist. Tyvärr kan för­e­ning­en inte ord­na med trans­port dit, utan vi får köra med egna bilar. För­sök om möj­ligt att samå­ka. Det finns goda möj­lig­he­ter att par­ke­ra bilen, men vi är rekom­men­de­ra­de att und­vi­ka par­ke­ring­en vid restau­rang­en. Där är par­ke­ring­en tids­be­grän­sad och p‑skiva krävs.
Det finns även en buss­för­bin­del­se. Buss nr 139 avgår från läge F vid Lund C. Man får sti­ga av vid Cam­pus Alnarp läge A och pro­me­ne­ra 600 meter.

Växtmarknad 3 september

Lör­da­gen den 3 sep­tem­ber mel­lan 10.00 och 12.00 ska man inte mis­sa Botans otro­ligt popu­lä­ra växt­mark­nad utan­för växt­hu­sen. Den arran­ge­ras i sam­ar­be­te med Lunds träd­gårds­säll­skap och erbju­der fina möj­lig­het till verk­li­ga fynd för den egna trädgården.

Vi ser fram emot en vac­ker höst med fle­ra oli­ka akti­vi­te­ter i och i sam­ar­be­te med Botan och hop­pas ni vill göra oss säll­skap i dessa.

Läs mer om övrigt som hän­der i Botan på www.botan.lu.se.

Med häls­ning­ar från sty­rel­sen i Botans vänner
genom
Eva Björ­klund
ord­fö­ran­de

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sex + sex =