Etikett: Alnarp

Augustibrev till Botans vänner 2022

Dahlia 'Hootenanny'. Foto: Dan Abelin.

Dah­lia ’Hoo­te­nan­ny’. Foto: Dan Abelin.

Mitt i som­mar­vär­men är det nu många av oss som åter­vän­der till Lund. Botan väl­kom­nar oss med väl­dig färgprakt. Hop­pas ni alla går dit och nju­ter av de fan­tas­tis­ka rabat­ter­na som för­e­ning­en hjälpt till att förverkliga.
Just nu sit­ter pro­gram­grup­pen och filar på hös­tens pro­gram. Vi skic­kar ut det så fort vi kan.

Guidad tur i Alnarpsparken 5 september

Men den förs­ta punk­ten på pro­gram­met är redan klar. Mån­da­gen den 5 sep­tem­ber är för­e­ning­en inbju­den av Alnarpspar­kens vän­ner, par­kens mot­sva­rig­het till Botans vän­ner, till en gui­dad tur av Alnarpspar­ken. Vem vet, kanske kan det­ta bli bör­jan på ett vida­re sam­ar­be­te. Vi träf­fas vid slot­tets sydsi­da kloc­kan 17.30 och blir kring­vi­sa­de av Mari-My Ber­gquist. Tyvärr kan för­e­ning­en inte ord­na med trans­port dit, utan vi får köra med egna bilar. För­sök om möj­ligt att samå­ka. Det finns goda möj­lig­he­ter att par­ke­ra bilen, men vi är rekom­men­de­ra­de att und­vi­ka par­ke­ring­en vid restau­rang­en. Där är par­ke­ring­en tids­be­grän­sad och p‑skiva krävs.
Det finns även en buss­för­bin­del­se. Buss nr 139 avgår från läge F vid Lund C. Man får sti­ga av vid Cam­pus Alnarp läge A och pro­me­ne­ra 600 meter.

Växtmarknad 3 september

Lör­da­gen den 3 sep­tem­ber mel­lan 10.00 och 12.00 ska man inte mis­sa Botans otro­ligt popu­lä­ra växt­mark­nad utan­för växt­hu­sen. Den arran­ge­ras i sam­ar­be­te med Lunds träd­gårds­säll­skap och erbju­der fina möj­lig­het till verk­li­ga fynd för den egna trädgården.

Vi ser fram emot en vac­ker höst med fle­ra oli­ka akti­vi­te­ter i och i sam­ar­be­te med Botan och hop­pas ni vill göra oss säll­skap i dessa.

Läs mer om övrigt som hän­der i Botan på www.botan.lu.se.

Med häls­ning­ar från sty­rel­sen i Botans vänner
genom
Eva Björ­klund
ord­fö­ran­de

Junibrev till Botans vänner 2022

Backklöver (Trifolium montanum) i Botan. Foto: Dan Abelin.

Back­klö­ver (Tri­fo­li­um mon­ta­num) i Botan. Foto: Dan Abelin.

Nu är det som­mar i Botan. Rabat­ter­na prun­kar, smör­blom­mor och röd­klö­ver fyl­ler de ruf­si­ga­re delar­na av par­ken och i luf­ten känns en him­melsk doft av rosor och schersmin.

Säsong­ens sista med­lems­ak­ti­vi­tet för Botans vän­ner var en väl­be­sökt och upp­skat­tad stads­vand­ring med Ben­te Erik­sen på temat ”Ogräs på gator och torg”. Men nu blir det inte fler pro­gram­punk­ter för för­e­ning­en för­rän den 5 sep­tem­ber när vi har pla­ne­rat in ett besök i Alnarpspar­ken hos vår vän­för­e­ning där. Väl­kom­na då!

Men Botan har fler aktiviteter.

Sön­da­gen den 19 juni kl. 11.00 till 15.00 arran­ge­ras De vil­da blom­mor­nas dag i Botan.
Lunds bota­nis­ka för­e­ning kom­mer att vara där och möta besö­kar­na, och likaså Fält­bi­o­lo­ger­na. Botan ger kor­ta vis­ning­ar av som­marut­ställ­ning­en och har akti­vi­te­ter för barn.
Buti­ken, växt­hu­sen och café­et är öppna.

Läs mer om des­sa akti­vi­te­ter och övrigt som hän­der i Botan på www.botan.lu.se.

Och mis­sa för all del inte wol­le­mi­an som är ute och luf­tar sig i kru­ka fram­för växt­hu­sen! Den ser ut som en kons­tig gran och upp­täck­tes 1994 i Austra­li­en. Trots att den är lika gam­mal som dino­sau­ri­er­na hade ing­en någon­sin sett en sådan växt. Och nu finns två exem­plar i Botan!

Har du betalat medlemsavgiften för 2022?

Är du osä­ker på om du beta­lat med­lems­av­gif­ten? Skic­ka ett e‑postmeddelande till botansvannerilund@gmail.com och kol­la. Vid våra akti­vi­te­ter har vi med­lems­lis­tor och man kan även beta­la avgif­ten där och då, kon­tant eller med Swish.
Med­lems­av­gif­ten för 2022 är 200 kro­nor för enskild per­son och 300 kr för familj. Den kan beta­las med Swish (1230078683) eller bank­gi­ro (707‑8769).
För gam­la med­lem­mar räc­ker det att ange namn, medan nya med­lem­mar ombeds skic­ka ett mejl med kon­takt­upp­gif­ter till botansvannerilund@gmail.com.
Vårt med­lems­re­gis­ter har endast utrym­me för en e‑postadress per med­lem­skap, var­för vi ber er väl­ja mot­ta­ga­re vid familjemedlemskap.

Med häls­ning­ar från sty­rel­sen i Botans vänner
genom
Eva Björ­klund
ord­fö­ran­de