Oktoberbrev till Botans vänner

Höstkrokus (Crocus speciosus). Foto: Dan Abelin.

Höst­kro­kus (Crocus spe­ci­o­sus). Foto: Dan Abelin.

Till Botans vänner i oktober 2016

Driv­kraf­ten bakom bildan­det av Botans vän­ner har varit att sam­la de som vill visa sin upp­skatt­ning och uttryc­ka sitt stöd för Bota­nis­ka träd­går­den och även bidra prak­tiskt och eko­no­miskt. Sam­ti­digt vill vi för­dju­pa kon­tak­ten mel­lan Botan och vän­ner­na genom att anord­na akti­vi­te­ter som tan­ge­rar Botans verk­sam­het. I sty­rel­sen arbe­tar vi nu med att pla­ne­ra pro­gram­met för näs­ta år.

Intresseundersökning

För att sat­sa på såda­na pro­gram­punk­ter som är av intres­se för med­lem­mar­na har vi beslu­tat att göra en intres­se­un­der­sök­ning. Den inne­hål­ler fem kor­ta frå­gor där vi ber er pri­o­ri­te­ra era intres­se­om­rå­den. Enkä­ten besva­ras enklast genom att man klic­kar på län­ken nedan och föl­jer instruktionerna.

https://goo.gl/forms/CajxNIgms0TBZTtq1 – enkä­ten är redan genomförd

Vi ser fram emot era svar senast den 10 novem­ber och tac­kar på för­hand för att ni deltar.

Skyltsöndagen den 27 november

Vårt näs­ta med­lem­sar­range­mang är på skylt­sön­da­gen den 27 novem­ber, då Botan har öppet i växt­hus och butik. För Botans vän­ner öpp­nar man redan 10.00 och under ”vår tim­me” bjuds vi på något varmt att dric­ka, medan vi stu­de­rar vin­terns utställ­ning på temat cho­klad och beund­rar växtligheten.

Chokladvisningar 1 och 6 december

Den som vill lära sig mer om cho­klad är i väl­kom­men att del­ta i de spe­ci­al­vis­ning­ar som äger rum i bör­jan av decem­ber. För Botans vän­ner har avsatts två visningstillfällen:

  • 1 decem­ber 15.00–16.15
  • 6 decem­ber 16.30–17.45

Vis­ning­ar­na sker i små grup­per och vi behö­ver där­för anmä­lan om del­ta­gan­de till vår e‑postadress senast den 17.11. Om du är intres­se­rad skriv till botansvannerilund@gmail.com. För dem vars del­ta­gan­de bekräf­tas från oss är anmä­lan bin­dan­de och kost­na­den, 40 kr, beta­las vid vis­ning­en. De som even­tu­ellt inte får plats i för­e­ning­ens grup­per kan anmä­la sig till de all­män­na vis­ning­ar­na som dock kos­tar 100 kr.

Ekplantering

I som­ras berät­ta­de vi kort att Botans vän­ner beslu­tat att bekos­ta en av de sju ekar som Bota­nis­ka träd­går­den ska plan­te­ra för att utö­ka sitt art­be­stånd. Vi har valt ett exem­plar av Quer­cus fagi­nea, en art som har sitt ursprung på Ibe­ris­ka halvön och som anses bidra till den typis­ka sma­ken på jamón ibéri­co. Plan­te­ring­en kom­mer att ske i decem­ber i söd­ra delen av träd­går­den och ”vår” ek kom­mer att mar­ke­ras med en liten skylt så att ni kan hit­ta den.

Medlemskap som julklapp

Slut­li­gen vill vi tip­sa om att Botans butik, där Botans vän­ner har 10 % rabatt på alla inköp, har myc­ket trev­ligt som kan pas­sa som jul­klapp både till barn och vux­na. Ett annat tips är att ge bort ett med­lem­skap i Botans vän­ner. Skriv eller mej­la till oss så ord­nar vi ett med­lems­kort för 2017 som ni kan läg­ga i ett paket.

Sty­rel­sen för Botans vänner
genom
Ingrid Ledebo

Fackellilja (Kniphofia galpinii). Foto: Dan Abelin.

Fac­kel­lil­ja (Knip­ho­fia gal­pi­nii). Foto: Dan Abelin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem × 4 =