Sommarbrev till Botans vänner

Krollilja (Lilium martagon). Foto: Dan Abelin.

Krollil­ja (Lili­um mar­ta­gon). Foto: Dan Abelin.

Det posi­ti­va gen­svar som bildan­det av vän­för­e­ning­en till Bota­nis­ka träd­går­den i Lund har bemötts av och den sto­ra upp­slut­ning­en vid vårt förs­ta möte på Palaest­ra 23 maj har resul­te­rat i att vi – tre måna­der efter bildan­det – har över 200 med­lem­mar. De som inte fått sina med­lems­kort i sam­band med någon akti­vi­tet kan häm­ta des­sa i Botans butik en tid efter inbe­tal­ning­en. Med­lems­kor­ten behövs endast vid slut­na med­lems­ak­ti­vi­te­ter samt vid inköp i Botans butik där de berät­ti­gar till 10 pro­cents rabatt.

De med­lems­av­gif­ter som vi fått in kom­mer att använ­das för den löpan­de verk­sam­he­ten och för fram­ti­da akti­vi­te­ter. Dess­utom har vi bestämt att Botans vän­ner ska stöt­ta det ekplan­te­rings­pro­jekt som Bota­nis­ka träd­går­den ska genom­fö­ra i höst genom att bekos­ta en av de ekar som ska plan­te­ras. Mer om det­ta senare.

Sty­rel­sen har till­sam­mans med Botans per­so­nal gjort upp pla­ner för någ­ra akti­vi­te­ter under hös­ten som enbart med­lem­mar i Botans vän­ner kom­mer att inbju­das till.

Hel­gen 17–18 sep­tem­ber är det höst­fest med äpp­le­te­ma i Bota­nis­ka träd­går­den och på sön­da­gen (18/9) blir det VIP-vis­ning för Botans vän­ner på temat Träd i Botan.

Bota­nis­ka träd­går­den köper var­je år in bloms­ter­lö­kar av god kva­li­tet från Hol­land. I år har man gjort en extra stor beställ­ning för att ge Botans vän­ner till­fäl­le att inhand­la lökar. För­sälj­ning­en kom­mer att ske i Botans butik tis­dag 4 okto­ber efter nor­mal affärs­tid och vara öppen enbart för för­e­ning­ens medlemmar.

I sam­band med skylt­sön­da­gen 27 novem­ber öpp­nar Bota­nis­ka träd­går­dens växt­hus för Botans vän­ner en tim­me tidi­ga­re och bju­der på något varmt att dricka.

Utö­ver des­sa med­lems­ak­ti­vi­te­ter vill vi upp­märk­sam­ma alla på att Bota­nis­ka träd­går­den under som­ma­ren erbju­der vis­ning­ar, 6 juli och 3 augusti för alla och 13 juli för 65+. De all­män­na vis­ning­ar­na kos­tar 50 kr minus 10 % med­lems­ra­batt (och alla vis­ning­ar för 65+ krä­ver anmä­lan). Mer infor­ma­tion på www.botan.lu.se

Låt oss påmin­na om att det snart är dags för Tusen träd­går­dar, näm­li­gen sön­dag 3 juli. Då är det fritt fram för alla träd­gårds­äls­ka­re att beund­ra blomprak­ten i de träd­går­dar som finns lis­ta­de på www.tradgardsriket.se, där­ibland ”Mari­an­nes träd­gård” i Söd­ra Sand­by som till­hör Mari­an­ne Fri­dolf i vår styrelse.

Sty­rel­sen för Botans vänner,
genom Ingrid Ledebo,
öns­kar alla med­lem­mar en skön blom­man­de sommar.

Olympjohannesört (Hypericum olympicum). Foto: Dan Abelin.

Olym­pjo­han­nes­ört (Hype­ricum olym­picum). Foto: Dan Abelin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem × 2 =