Etikett: Sven Birkedal

Nyårsbrev till Botans vänner 2019

Krokus i Botan. Foto: Dan Abelin.

Kro­kus i Botan. Foto: Dan Abelin.

Gott nytt år öns­kar vi nya och gam­la vän­ner till Bota­nis­ka träd­går­den i Lund.
Vi hop­pas få åter­se alla som under 2018 val­de att stöt­ta Botans verk­sam­het genom ert för­ny­a­de med­lem­skap i vän­för­e­ning­en för 2019.

Nya rutiner för medlemskap

För att för­enk­la ruti­ner­na i sam­band med teck­nan­de av med­lem­skap och spa­ra både pap­per och por­to har vi beslu­tat att slo­pa utskrift och utskic­kan­de av med­lems­kort. Eftersom man bara behö­ver visa sitt med­lem­skap vid våra akti­vi­te­ter och för att få rabatt i buti­ken, kom­mer vi nu enbart att ha aktu­el­la med­lems­lis­tor. De upp­da­te­ras fram till en vec­ka före aktu­ellt datum för våra träf­far. Buti­ken får nya lis­tor var­je månad.

Med­lems­av­gif­ten är oför­änd­rad, 200 kr för enskild och 300 för familj. Man kan beta­la på bank­gi­ro (707‑8769), med swish (1230078683) eller kon­tant när vi träf­fas. Kom gär­na i god tid om du pla­ne­rar att beta­la 14 januari.

Föredrag om orkidéer 14 januari

Redan mån­da­gen den 14 janu­a­ri är ni väl­kom­na till vårt förs­ta före­drag. Vi gäs­tas då av Sven Birke­dal, känd orkidéfo­to­graf och expert på både blom­mor, fåg­lar och fjä­ri­lar, som ska berät­ta om »Svens­ka orkidéer«. Plat­sen är som van­ligt Hör­sal 128, på Sto­ra Alga­tan 4 och tiden är 17.30. Fritt inträ­de för med­lem­mar, 50 kr för gäster.

Vi har bokat in fle­ra intres­san­ta tala­re och före­drag för vin­tern och våren och åter­kom­mer med infor­ma­tion om det­ta i slu­tet av januari.

Titta på vinterutställningen i Botan och köp kalendern i butiken

Årets vin­terut­ställ­ning i Botan hand­lar om mos­sor och lavar och pågår janu­a­ri månad ut. Om man har mis­sat den vack­ra kalen­dern för 2019, spons­rad av Botans vän­ner, är det inte för­sent. Det finns fort­fa­ran­de någ­ra exem­plar i Botans butik.

Med nyårs­häls­ning­ar från sty­rel­sen för Botans vänner
genom
Ingrid Lede­bo

Vårens program 2019

Stjärnmagnolia (Magnolia stellata). Foto: Dan Abelin.

Stjärn­mag­no­lia (Mag­no­lia stel­la­ta). Foto: Dan Abelin.

Vinterns och vårens program 2019 för medlemmar i Botans vänner

Mån­dag 14 janu­a­ri kloc­kan 17.30:
»Svens­ka orkidéer«. Före­drag av Sven Birkedal.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Tis­dag 19 feb­ru­a­ri kloc­kan 17.30:
»Från hum­la till jord­gub­be: om pol­li­na­tö­rer och deras tjäns­ter«. Före­drag av Maj Rundlöf.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Ons­dag 20 mars kloc­kan 17.30:
»Bota­ni­kens trå­dar«. Före­drag av Ben­te Eriksen.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Tis­dag 9 april kloc­kan 17.30:
Års­mö­te följt av före­drag av Marie Widén: »Japansk träd­gård och hantverk«.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Ons­dag 8 maj kloc­kan 17.30:
»Rho­do­dendron och and­ra vår­blom­man­de bus­kar och träd«. Gui­dad vis­ning av Sofie Olofs­son i Bota­nis­ka trädgården.

Här är en pdf med vårens pro­gram (2019) för Botans vän­ner. Skriv gär­na ut och sätt upp på kyl­skåpet eller job­bet! Tack!

Julbrev till Botans vänner 2018

Vintergäck (Eranthis hyemalis). Foto: Dan Abelin.

Vin­ter­gäck (Erant­his hye­ma­lis). Foto: Dan Abelin.

Det är gläd­jan­de att så många visar sitt stöd för Bota­nis­ka träd­går­den genom att bli med­lem i Botans vän­ner och del­ta i för­e­ning­ens akti­vi­te­ter. Vi har nu över 400 med­lem­mar och vi ser fram emot ert fort­sat­ta med­lem­skap 2019.

Inför 2019 vill vi sär­skilt väl­kom­na ett 30-tal nya med­lem­mar från Tor­na­hem som får med­lem­ska­pet i jul­klapp av sitt fas­tig­hets­bo­lag. Kanske en idé för fler att ta efter?

Inköp till Botaniska trädgården

Ett huvud­syf­te med vår vän­för­e­ning är att befräm­ja och stöt­ta Bota­nis­ka träd­går­dens verk­sam­het och vi har även i år kun­nat bidra eko­no­miskt genom inköp av sådan utrust­ning som annars inte kun­nat pri­o­ri­te­ras i Botans bud­get. Under året har det bland annat inköpts två elekt­ris­ka gräs­klip­pa­re, ny belys­ning till orkidéhu­set, avfuk­ta­re och fläkt till suc­cu­lent­hu­set, en träd­gårds­sof­fa till växt­hu­set och diver­se väx­ter. Det­ta har del­vis finan­si­e­rats av pri­va­ta dona­tio­ner till för­e­ning­en, vil­ka tack­samt mot­ta­gits, och del­vis av med­lem­sin­täk­ter. Fler inköp är pla­ne­ra­de och allt kom­mer att redo­vi­sas i detalj i bok­slu­tet för 2018.

Besök Botans butik, titta på vinterutställning och köp kalendern

Årets vin­terut­ställ­ning om mos­sor och lavar beskrevs entu­si­as­tiskt av Sofie Olofs­son vid vårt senas­te arrange­mang. Vi rekom­men­de­rar utställ­ning­en i sam­band med ett besök i Botans butik, där man för­u­tom att köpa Botans kalen­der kan få trev­li­ga jul­klapp­stips för alla åld­rar, öppet tis–lör kl. 11–15. Glöm inte att Botans vän­ner har 10 % på alla inköp.

Inför 2019 – föredrag om orkidéer 14 januari

Vi åter­kom­mer i janu­a­ri med infor­ma­tion om vin­terns och vårens pro­gram, men vill redan nu be er boka in mån­da­gen den 14 janu­a­ri. Vi gäs­tas då av Sven Birke­dal, känd orkidéfo­to­graf och ‑expert, som ska berät­ta om »Svens­ka orkidéer«. Plat­sen är Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, och tiden är kloc­kan 17.30.

Vi öns­kar alla Botans vän­ner en skön jul- och nyårshelg!

Sty­rel­sen för Botans vänner
genom
Ingrid Ledebo