Kategori: Kallelse

Kallelse årsmöte 2022

Penséer i Botan mars 2022. Foto: Dan Abelin.

Pensé­er i Botan mars 2022. Foto: Dan Abelin.

Kallelse

till ordi­na­rie för­e­nings­stäm­ma i Vän­för­e­ning­en för Bota­nis­ka träd­går­den vid Lunds uni­ver­si­tet, Botans vänner.

Tid: Ons­dag 20 april 2022 kloc­kan 17.30.
Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund.

Program

Kl. 17.30: Årsmötesförhandlingar.
Cir­ka kl. 18.00: Paus med förfriskningar.
Cir­ka kl. 18.15: Före­drag av Maria Nord från Sta­tens fas­tig­hets­verk – ”Vår roll i Botan och vår syn på framtiden”.

Lund 2 april 2022
Sty­rel­sen för Botans vänner

Kallelse årsmöte 2020

Alpsockblomma (Epimedium alpinum). Foto: Dan Abelin.

Alp­sock­blom­ma (Epi­me­dium alpi­num). Foto: Dan Abelin.

Kallelse

till ordi­na­rie för­e­nings­stäm­ma i Vän­för­e­ning­en för Bota­nis­ka träd­går­den vid Lunds uni­ver­si­tet, Botans vänner.

Tid: Tis­dag 26 maj 2020 kloc­kan 15.30
Plats: Bota­nis­ka träd­går­den, Lund. Sam­ling utan­för Botans butik kl. 15.20 för anvis­ning till mötesplats.

Program

15.30: Års­mö­tes­för­hand­ling­ar.

Mötet kom­mer att genom­fö­ras med beak­tan­de av gäl­lan­de rekom­men­da­tio­ner från Folkhälsomyndigheten.

Lund 9 maj 2020
Sty­rel­sen för Botans vänner

 1. Dag­ord­ning
 2. Års­re­do­vis­ning 2019
 3. För­slag till sty­rel­se m.m.

Kallelse föreningsstämma 2020

Snödroppar (Galanthus nivalis)

Snö­drop­par (Galant­hus niva­lis). Foto: Dan Abelin.

Kallelse

till ordi­na­rie för­e­nings­stäm­ma i Vän­för­e­ning­en för Bota­nis­ka träd­går­den vid Lunds uni­ver­si­tet, Botans vänner.

Tid: Tors­dag 2 april 2019 kloc­kan 17.30.
Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund.

Obs! Upp­skju­tet p.g.a. det rådan­de smittspridningsläget.

Program

17.30: Års­mö­tes­för­hand­ling­ar.

18.00: Paus med frukt och förfriskningar.

18.15: »Vad hän­der i Botan?« – Ben­te Erik­sen, före­stån­da­re Bota­nis­ka trädgården.
»Sand­stäp­pen i Skå­ne – dåtid, nutid och fram­tid« – Anja Ödman, Lunds universitet.

Lund 13 mars 2020
Sty­rel­sen för Botans vänner

 1. Dag­ord­ning
 2. Års­re­do­vis­ning 2019
 3. För­slag till sty­rel­se m.m.

Kallelse föreningsstämma 2019

Vårkrokus (Crocus sp.). Foto: Dan Abelin.

Vårkro­kus (Crocus sp.). Foto: Dan Abelin.

Kallelse

till ordi­na­rie för­e­nings­stäm­ma i Vän­för­e­ning­en för Bota­nis­ka träd­går­den vid Lunds uni­ver­si­tet, Botans vänner.

Tid: Tis­dag 9 april 2019 kloc­kan 17.30.
Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund.

Program

17.30: Års­mö­tes­för­hand­ling­ar.

18.00: Paus med frukt och förfriskningar.

18.15: »Posi­ti­va nyhe­ter från Botan« – Ben­te Erik­sen, före­stån­da­re Bota­nis­ka trädgården.
»Japansk träd­gård och hant­verk« – Marie Widén, f.d. före­stån­da­re Bota­nis­ka trädgården.

Lund 22 mars 2019
Sty­rel­sen för Botans vänner

 1. Dag­ord­ning
 2. Års­be­rät­tel­se 2018
 3. För­slag till sty­rel­se m.m.

Kallelse föreningsstämma 2018

Vintergäck (Eranthis hyemalis). Foto: Dan Abelin.

Vin­ter­gäck (Erant­his hye­ma­lis). Foto: Dan Abelin.

Kallelse

till ordi­na­rie för­e­nings­stäm­ma i Vän­för­e­ning­en för Bota­nis­ka träd­går­den vid Lunds uni­ver­si­tet, Botans vänner.

Tid: Mån­dag 23 april 2018 kloc­kan 17.30.
Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund.

Program

17.30: Års­mö­tes­för­hand­ling­ar.

18.00: Paus med frukt och förfriskningar.

18.15: »Snål­blåst i Botan – vad hän­der nu?« – Ben­te Erik­sen, före­stån­da­re Bota­nis­ka trädgården.
»Min­nen från mitt bota­nis­ka liv« – Lennart Engs­trand, f.d. före­stån­da­re Bota­nis­ka trädgården.

Lund 26 mars 2018
Sty­rel­sen för Botans vänner

 1. Dag­ord­ning i pdf-format.
 2. Års­re­do­vis­ning 2017 i pdf-format.
 3. Kal­lel­se i pdf-format.

Årsstämma 5 april 2017

Dvärgtulpan (Tulipa turkestanica). Foto: Dan Abelin.

Dvärg­tul­pan (Tuli­pa tur­kes­ta­ni­ca). Foto: Dan Abelin.

Väl­kom­na till Botans vän­ners förs­ta års­mö­te som äger rum på ons­dag 5 april kloc­kan 17.00. Vi har fått låna lokal på Eko­lo­gi­hu­set, Söl­ve­ga­tan 37. Dit kom­mer man enklast med buss­lin­je 6, håll­plats LTH.

Efter den for­mel­la delen av pro­gram­met, då vi ska väl­ja sty­rel­se för näs­ta år, kom­mer Ben­te Erik­sen att pra­ta om »Botan i fram­ti­den« och Karl-Oscar Seth om »Vad bety­der Botan för Lund?«. I pau­sen bju­der vi på frukt och förfriskningar.

Vi ser fram emot att träf­fa många Botan­vän­ner där.

Mötet är öppet för alla intres­se­ra­de, men endast de med­lem­mar som beta­lat sin avgift senast 31.3 har röst­rätt. Icke uthäm­ta­de med­lems­kort kom­mer att fin­nas tillgängliga.


Tack till alla som kom till års­stäm­man! Nedan finns en länk till pro­to­kol­let från mötet:

www.botansvanner.se/wp-content/uploads/2017/07/protokoll_arsstamma170405.pdf