Årsstämma 5 april 2017

Dvärgtulpan (Tulipa turkestanica). Foto: Dan Abelin.

Dvärg­tul­pan (Tuli­pa tur­kes­ta­ni­ca). Foto: Dan Abelin.

Väl­kom­na till Botans vän­ners förs­ta års­mö­te som äger rum på ons­dag 5 april kloc­kan 17.00. Vi har fått låna lokal på Eko­lo­gi­hu­set, Söl­ve­ga­tan 37. Dit kom­mer man enklast med buss­lin­je 6, håll­plats LTH.

Efter den for­mel­la delen av pro­gram­met, då vi ska väl­ja sty­rel­se för näs­ta år, kom­mer Ben­te Erik­sen att pra­ta om »Botan i fram­ti­den« och Karl-Oscar Seth om »Vad bety­der Botan för Lund?«. I pau­sen bju­der vi på frukt och förfriskningar.

Vi ser fram emot att träf­fa många Botan­vän­ner där.

Mötet är öppet för alla intres­se­ra­de, men endast de med­lem­mar som beta­lat sin avgift senast 31.3 har röst­rätt. Icke uthäm­ta­de med­lems­kort kom­mer att fin­nas tillgängliga.


Tack till alla som kom till års­stäm­man! Nedan finns en länk till pro­to­kol­let från mötet:

www.botansvanner.se/wp-content/uploads/2017/07/protokoll_arsstamma170405.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

6 − två =