Stöd Botan – bli medlem, värva en medlem!

Fingerborgsspira (Digitalis x valinii 'Illumination Raspberry') framför daggsalvia (Salvia 'Mystic Spires Blue' – 'Balsamisp'). Foto: Dan Abelin.

Fing­er­borgs­spi­ra (Digi­ta­lis x vali­nii ’Illu­mi­na­tion Rasp­ber­ry’) fram­för daggsal­via (Sal­via ’Mys­tic Spires Blue’ – ’Bal­sa­misp’). Foto: Dan Abelin.

Kära Botan­vän­ner!

Efter före­dra­get vid vår med­lems­träff i tis­dags berät­ta­de Botans före­stån­da­re Ben­te Erik­sen kort om den eko­no­mis­ka situ­a­tio­nen för Bota­nis­ka träd­går­den. Hon kom från ett sty­rel­se­mö­te och hade fått beske­det att var­ken Lunds uni­ver­si­te­tet eller Lunds kom­mun kom­mer att till­skju­ta ytter­li­ga­re medel. Bak­grun­den beskrevs utför­ligt i Syd­svens­kan 25 janu­a­ri (se länk nedan).

För att hål­la sin bud­get tving­as man nu skä­ra ner på verk­sam­he­ten och många av de högt upp­skat­ta­de insla­gen kom­mer att berö­ras på sikt. Det kan kom­ma att gäl­la tul­pan­ra­bat­ten, som­mar­blom­mor­na, dah­lia­ra­bat­ter­na och fuch­si­aprak­ten som alla krä­ver extra per­so­nal­in­sat­ser. Och det är just anställ­ning­en av extra­per­so­nal under som­mar­halv­å­ret som har för­dy­rats kraf­tigt eftersom växt­sä­song­en för­längts de senas­te åren.

Vad kan föreningen göra?

Botans vän­ner kan inte anstäl­la eller bekos­ta per­so­nal till Bota­nis­ka träd­går­den, men vi kan göra inköp av utrust­ning och mate­ri­al som där­med inte behö­ver belas­ta bud­ge­ten. Med­lem­sin­täk­ter­na går i huvud­sak till att stöd­ja verk­sam­he­ten i Bota­nis­ka träd­går­den. Våra admi­nist­ra­ti­va kost­na­der är låga och består främst av lokal­hy­ra och han­te­ring av medlemskort.

Vad kan medlemmarna göra?

Många av er har redan visat sitt stöd 2018 och vi hop­pas nu höra från övri­ga som varit med­lem­mar 2016 och 2017. Vi vill ock­så upp­ma­na alla att spri­da den­na infor­ma­tion om Botans vän­ner i vänkret­sen och era nät­verk. Med­lem­mar­na är vår bäs­ta kanal för marknadsföring.

Botan behöver dig!

Med­lems­av­gif­ten är oför­änd­rad, 200 kr/enskild, 300 kr/familj (en e‑postadress) och 500 kr/institution. Inbe­tal­ning kan göras till vårt bank­gi­ro (707‑8769) eller med Swish (1230078683). Nya med­lem­mar mås­te upp­ge namn och e‑postadress vid inbe­tal­ning och om möj­ligt ock­så adress och tele­fon­num­mer. För tidi­ga­re med­lem­mar räc­ker det med tyd­ligt namn. Infor­ma­tion om hur man blir med­lem finns även i Botans butik, där med­lem­mar all­tid har 10 % rabatt på alla inköp.

Med grö­na hälsningar!

Sty­rel­sen för Botans vänner
genom
Ingrid Ledebo

Lad­da hem en pdf med ovanstå­en­de upp­rop här
https://www.botansvanner.se/wp-content/uploads/2018/01/stodbotan2018.pdf

Läs mer på
https://www.sydsvenskan.se/2018–01-24/inga-sommarblommor-i-botaniska-tradgarden-i-ar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

1 × fyra =