Nyårsbrev till Botans vänner 2019

Krokus i Botan. Foto: Dan Abelin.

Kro­kus i Botan. Foto: Dan Abelin.

Gott nytt år öns­kar vi nya och gam­la vän­ner till Bota­nis­ka träd­går­den i Lund.
Vi hop­pas få åter­se alla som under 2018 val­de att stöt­ta Botans verk­sam­het genom ert för­ny­a­de med­lem­skap i vän­för­e­ning­en för 2019.

Nya rutiner för medlemskap

För att för­enk­la ruti­ner­na i sam­band med teck­nan­de av med­lem­skap och spa­ra både pap­per och por­to har vi beslu­tat att slo­pa utskrift och utskic­kan­de av med­lems­kort. Eftersom man bara behö­ver visa sitt med­lem­skap vid våra akti­vi­te­ter och för att få rabatt i buti­ken, kom­mer vi nu enbart att ha aktu­el­la med­lems­lis­tor. De upp­da­te­ras fram till en vec­ka före aktu­ellt datum för våra träf­far. Buti­ken får nya lis­tor var­je månad.

Med­lems­av­gif­ten är oför­änd­rad, 200 kr för enskild och 300 för familj. Man kan beta­la på bank­gi­ro (707‑8769), med swish (1230078683) eller kon­tant när vi träf­fas. Kom gär­na i god tid om du pla­ne­rar att beta­la 14 januari.

Föredrag om orkidéer 14 januari

Redan mån­da­gen den 14 janu­a­ri är ni väl­kom­na till vårt förs­ta före­drag. Vi gäs­tas då av Sven Birke­dal, känd orkidéfo­to­graf och expert på både blom­mor, fåg­lar och fjä­ri­lar, som ska berät­ta om »Svens­ka orkidéer«. Plat­sen är som van­ligt Hör­sal 128, på Sto­ra Alga­tan 4 och tiden är 17.30. Fritt inträ­de för med­lem­mar, 50 kr för gäster.

Vi har bokat in fle­ra intres­san­ta tala­re och före­drag för vin­tern och våren och åter­kom­mer med infor­ma­tion om det­ta i slu­tet av januari.

Titta på vinterutställningen i Botan och köp kalendern i butiken

Årets vin­terut­ställ­ning i Botan hand­lar om mos­sor och lavar och pågår janu­a­ri månad ut. Om man har mis­sat den vack­ra kalen­dern för 2019, spons­rad av Botans vän­ner, är det inte för­sent. Det finns fort­fa­ran­de någ­ra exem­plar i Botans butik.

Med nyårs­häls­ning­ar från sty­rel­sen för Botans vänner
genom
Ingrid Lede­bo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3 × 5 =