Decemberbrev till Botans vänner

Guldkantad klocklilja (Fritillaria michailovskyi). Foto: Dan Abelin.

Guld­kan­tad klock­lil­ja (Fri­til­la­ria michai­lov­skyi). Foto: Dan Abelin.

I sty­rel­sen har vi bör­jat sum­me­ra året 2017 och vi ser till­ba­ka på många väl­be­sök­ta arrange­mang med intres­san­ta före­drag och vis­ning­ar. Vår för­e­ning, som bil­da­des våren 2016, hål­ler på att hit­ta for­mer­na för verk­sam­he­ten och vi är lyhör­da för med­lem­mar­nas intres­sen och önskemål.

Inköp till Botaniska trädgården

Ett huvud­syf­te med vår vän­för­e­ning är att befräm­ja och stöt­ta Bota­nis­ka träd­går­dens verk­sam­het. Det förs­ta året inne­bar det­ta fram­förallt att våra med­lem­mar var behjälp­li­ga vid de sto­ra arrange­mang­en, våry­ra och höst­fest. I år har vi ock­så kun­nat göra en insats eko­no­miskt genom inköp av utrust­ning som annars inte kun­de pri­o­ri­te­ras i Botans bud­get. Era med­lems­av­gif­ter går i huvud­sak till såda­na inköp, eftersom våra admi­nist­ra­ti­va kost­na­der är mini­ma­la. I höst har vi bidra­git till att Botan blir »grö­na­re« genom att nya bat­te­ri­driv­na häck­sax­ar och trim­mers inköpts.

Botans butik och vinterutställning

Vid vårt sista arrange­mang för året, den 3 decem­ber, fick vi en intres­sant intro­duk­tion till vin­terut­ställ­ning­en, som i år hand­lar om kaf­fe. Inten­dent Hele­na Pers­son berät­ta­de om kaf­fets bota­nik och kul­tur­histo­ria. Vi rekom­men­de­rar ett besök på utställ­ning­en i växt­hu­set. Vi vill ock­så tip­sa om att Botans butik har många trev­li­ga jul­klap­par för alla åld­rar, öppet tis­dag– lör­dag, 11–15. Glöm inte att Botans vän­ner har 10 % rabatt på alla inköp.

Inför 2018 – föredrag 23 januari

Vi åter­kom­mer i janu­a­ri med infor­ma­tion om vin­terns och vårens pro­gram, men vill redan nu be er boka in tis­da­gen den 23 janu­a­ri, då Botans före­stån­da­re Ben­te Erik­sen berät­tar om väx­ter­nas för­svars­me­ka­nis­mer på temat »Fast i jor­den – utan möj­lig­het att fly«. Plat­sen är vår nya före­läs­nings­sal, Hör­sal 128, på Sto­ra Alga­tan 4 och tiden är 17.30.

Vi öns­kar alla Botans vän­ner en skön jul- och nyårshelg!

Sty­rel­sen för Botans vänner
genom
Ingrid Ledebo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

20 − 5 =