Botans kalender 2019

Botans kalender. Foto: Dan Abelin.

Botans kalen­der. Foto: Dan Abelin.

Botan får kalender av sina vänner

Press­med­de­lan­de 15 augusti 2018

Med start den 22 augusti bör­jar Botans butik säl­ja en vägg­ka­len­der för år 2019. Botans vän­ner har tagit fram kalen­dern och bekostat tryck­ning­en. Intäk­ter­na av för­sälj­ning­en går till Bota­nis­ka träd­går­den.

Kalen­dern är pro­du­ce­rad av en tidi­ga­re sty­rel­se­le­da­mot i vän­för­e­ning­en – Dan Abe­lin – som stått för både bil­der och bild­tex­ter. Bil­der­na är tag­na i Bota­nis­ka träd­går­den under den aktu­el­la kalen­der­må­na­den. Den väl­kän­da träd­gårds­jour­na­lis­ten Gun­nel Carl­son har skri­vit kalen­derns förord.

Vägg­ka­len­dern säljs endast i Botans butik och är tryckt i begrän­sad upp­la­ga. Butiks­pri­set är 175 kro­nor (150 kro­nor för med­lem­mar i vänföreningen).

Botans kalender 2019. Foto: Dan Abelin.

Botans kalen­der 2019. Foto: Dan Abelin.

Botans kalender 2019 augusti. Bi och humla på blå bolltistel (Echinops bannaticus). Foto: Dan Abelin.

Botans kalen­der 2019 augusti. Bi och hum­la på blå boll­tis­tel (Echi­nops ban­na­ticus). Foto: Dan Abelin.