Julbrev till Botans vänner 2019

Julskyltning i Botan 2019

Jul­skylt­ning i Botan 2019. Foto: Dan Abelin.

Vid sty­rel­se­mö­tet i vec­kan sum­me­ra­de vi det gång­na årets hän­del­ser och glad­des åt det sto­ra intres­set för att stöd­ja verk­sam­he­ten i Botan, vil­ket är det främs­ta syf­tet med vår för­e­ning. Botans vän­ner har i år haft cir­ka 400 medlemmar.

Vi note­ra­de ock­så att upp­slut­ning­en kring våra före­läs­ning­ar och vis­ning­ar är myc­ket god, vil­ket sti­mu­le­rat oss att ta fram ett intres­sant pro­gram för näs­ta säsong. Mer om det­ta senare.

Inköp till Botaniska trädgården

Vårt bidrag till Botan i år har huvud­sak­li­gen bestått i att vi bekostat plan­tor­na till som­mar­ra­bat­ten. Den­na ljuv­li­ga bloms­ter­säng ska spons­ras av Botans vän­ner även näs­ta år. Den öns­ke­lis­ta som Botans per­so­nal läm­nat oss inne­hål­ler att antal ste­gar för oli­ka ända­mål och vi har beslu­tat avsät­ta 25 000 kr till det­ta. Vi kom­mer dock inte att hin­na verk­stäl­la inkö­pet före årsskiftet.

Titta på vinterutställningen + besök Botans butik

Årets vin­terut­ställ­ning i oran­ge­ri­et hand­lar om »Kul­tur­arvs­väx­ter för fram­ti­den«. Äld­re kul­tur­väx­ter är en oer­sätt­lig länk till tidi­ga­re gene­ra­tio­ner och vår grö­na histo­ria. De är i dag även en ovär­der­lig resurs för att möta de änd­ra­de krav som väx­ter ställs inför t ex på grund av kli­mat­för­änd­ring­ar. Tit­ta gär­na på utställ­ning­en i sam­band med ett besök i Botans butik, där det fin­na många pre­sen­tidéer till den som tyc­ker om blom­mor och grönt i oli­ka for­mer. Botans vän­ner har 10 % rabatt på inköpen.

Inför 2020 – föreläsning 22 januari

Vi åter­kom­mer med fullt pro­gram för näs­ta säsong i bör­jan av det nya året, men vill redan nu rekom­men­de­ra att ni bokar in den 22 janu­a­ri då Tor­björn Tyler gäs­tar oss och berät­tar om »Flo­ra­för­änd­ring­ar i Skå­ne«. Tor­björn är musei­in­ten­dent vid Bota­nis­ka sam­ling­ar­na vid Lunds uni­ver­si­tet. Tid och plats som van­ligt, d.v.s. kloc­kan 17.30 i Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4.

Vi öns­kar alla Botans vän­ner en skön jul­helg och ett gott nytt år.

Sty­rel­sen för Botans vänner
genom
Ingrid Lede­bo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

elva − tre =