Etikett: vintern 2023

Decemberbrev till Botans vänner 2023

Domherre (Pyrrhula pyrrhula) i Botan – december 2023. Foto: Dan Abelin.

Dom­her­re (Pyrr­hu­la pyrr­hu­la) i Botan – decem­ber 2023. Foto: Dan Abelin.

Lagom till advent kläd­des Botan i vin­ter­skrud. Mjuk, fin snö på trä­dens gre­nar och dom­her­rar högt uppe i katsu­ran – rena julkortet!

Vårens program planeras

Nu har Botans vän­ner inga fler pro­gram­punk­ter den här hös­ten. Vi job­bar på vårens pro­gram som vi hop­pas blir klart före jul. Det ska bli tre före­läs­ning­ar och ett par gui­da­de vand­ring­ar i träd­går­den. Hör gär­na av er om någon skul­le vil­ja hål­la en före­läs­ning för vän­ner­na i en nära eller avläg­sen fram­tid. Det finns säkert många vän­ner som har kun­skaps­om­rå­den som skul­le intres­se­ra oss andra.

Fyra träd planterade

Nu är de fyra trä­den plan­te­ra­de, som är dona­tio­ner från fyra gene­rö­sa giva­re till Botan. Det är en mag­no­lia, en aven­bok­s­lönn och två peppar­träd – ett ame­ri­kanskt och ett kine­siskt. Peppar­trä­den står sida vid sida och ser ut att ha fred­li­ga rela­tio­ner så här långt. Vid näs­ta vis­ning i Botan ska vi pre­sen­te­ra de oli­ka träden.

I växthusen

För den som fry­ser utom­hus rekom­men­de­ras ett besök i växt­hu­sen. Det är bra att pas­sa på nu eftersom växt­hu­sen stäng­er den 31 decem­ber för lång tid framåt.

Just nu pågår en utställ­ning om julens blom­mor. Det här kan man läsa på nätet: ”Visst är det så att vis­sa blom­mor mås­te vi bara ha för att den rät­ta jul­käns­lan ska infin­na sig. Men hur kan det kom­ma sig att en växt från soli­ga Mex­i­ko är så för­knip­pat med snöfros­ti­ga föns­ter och julsång­er i Sverige?”

Utställ­ning­en är upp­ställd i växt­hu­sen som är öpp­na tisdagar–söndagar kl. 11–15. Gui­dad vis­ning arran­ge­ras den 6 decem­ber kl. 12.00 samt 13 decem­ber kl. 17.00. Des­sa vis­ning­ar mås­te för­bo­kas via Billetto.

Läs på www.botan.lu.se om vad som mer hän­der i Botan.

Medlemsavgiften för år 2024

För den som abso­lut inte vill glöm­ma att beta­la avgif­ten för 2024 går det bra att göra det nu, men dess­utom kom­mer vi att skic­ka ut en påmin­nel­se till samt­li­ga med­lem­mar i bör­jan av janu­a­ri. Och sam­ma pris som i år, 200 kr för enskil­da och 300 kr för familj – inga höj­ning­ar här!

Vi öns­kar alla våra med­lem­mar en rik­tigt fin jul­helg med många stär­kan­de pro­me­na­der i Botan och hop­pas att ni vill fort­sät­ta att stöd­ja Botan även näs­ta år.

Vi ses!

Med hälsningar från sty­rel­sen i Botans vänner genom
Eva Björklund, ordförande

Specialvisning av julutställningen för Botans vänner

Julskyltning i Botan 2021. Foto: Dan Abelin.

Jul­skylt­ning i Botan 2021. Foto: Dan Abelin.

Botan vill gär­na visa sin upp­skatt­ning för det stöd som Botans vän­ner ger dem, och det stö­det kom­mer ju från alla fina med­lem­mar i föreningen.

På sön­dag 3 decem­ber, förs­ta advent, är alla med­lem­mar som van­ligt inbjud­na till en sär­skild vis­ning av jul­blom­mor­na och vi bjuds ock­så på glögg. Kloc­kan tio bör­jar vis­ning­en och den hålls i växt­hu­set i Bota­nis­ka trädgården.

Varmt väl­kom­na och glad förs­ta advent!