Stadgar

STADGAR FÖR VÄNFÖRENINGEN FÖR BOTANISKA TRÄDGÅRDEN VID LUNDS UNIVERSITET

(antag­na vid års­mö­te 2016-03-14)

Föreningens namn, ändamål och säte

§ 1

För­e­ning­ens namn är Vän­för­e­ning­en för Bota­nis­ka träd­går­den vid Lunds uni­ver­si­tet kal­lat Botans vän­ner.

För­e­ning­ens ända­mål är:

 • att främ­ja träd­går­den och dess verk­sam­het,
 • att stöd­ja utveck­ling och forsk­ning vid träd­går­den samt inom bota­nik och hor­ti­kul­tur i övrigt, samt
 • att ver­ka för kun­skaps­för­med­ling och folk­bild­ning i sam­ar­be­te med träd­går­den.

Sty­rel­sen har sitt säte i Lund.

Medlemskap

§ 2

Med­lem­mar i för­e­ning­en kan vara såväl fysis­ka som juri­dis­ka per­so­ner, vil­ka inbe­talt gäl­lan­de års­av­gift.
Års­av­gif­ten fast­ställs av för­e­nings­stäm­man.

Med­lemska­te­go­ri­er:

 1. Fysis­ka per­so­ner
 2. Orga­ni­sa­tio­ner
 3. Före­tag och and­ra juri­dis­ka per­so­ner

Nya med­lem­mar erläg­ger års­av­gift vid inträ­de, övri­ga med­lem­mar före feb­ru­a­ri månads utgång.

Föreningens organ

§ 3

För­e­ning­ens organ är:

 1. För­e­nings­stäm­ma
 2. Sty­rel­se
 3. Revi­so­rer

Föreningsstämma

§ 4

Med­lem­mar­nas rätt att påver­ka för­e­ning­ens verk­sam­het utövas på för­e­nings­stäm­man. Den­na hålls senast den 31 maj på dag och plats som sty­rel­sen bestäm­mer.

Kal­lel­se till stäm­man utsän­des av sty­rel­sen elektro­niskt till med­lem­mar­na minst två vec­kor före stäm­man.

Extra för­e­nings­stäm­ma kan sam­man­kal­las av sty­rel­sen och där­vid får endast i kal­lel­sen upp­tag­na ären­den behand­las.

§ 5

Stäm­man utser mötesord­fö­ran­de. Pro­to­koll juste­ras av den­ne och två på stäm­man val­da juste­rings­män.

Vid stäm­man har var­je med­lem en röst. Vid omröst­ning gäl­ler enkel röst­ma­jo­ri­tet. Vid lika rös­te­tal har ord­fö­ran­den utslags­röst.

Vid val skall slu­ten omröst­ning ske, såvi­da så påyr­kas. Vid lika rös­te­tal avgör val genom lott­ning.

§ 6

Vid ordi­na­rie för­e­nings­stäm­ma skall föl­jan­de ären­den avse­en­de för­e­ning­en före­kom­ma:

 1. Upp­rät­tan­de av röst­längd
 2. Val av mötesord­fö­ran­de, sek­re­te­ra­re och två juste­rings­män tilli­ka röst­räk­na­re
 3. Frå­ga om stäm­mans behö­ri­ga utly­san­de
 4. Fast­stäl­lan­de av dag­ord­ning
 5. Behand­ling av sty­rel­sens års­re­do­vis­ning för senas­te verk­sam­hets­å­ret
 6. Revi­so­rer­nas berät­tel­se för sam­ma tid
 7. Frå­ga om resul­tat- och balans­räk­ning­ar­nas fast­stäl­lan­de samt dis­po­si­tion av till­gäng­li­ga vinst­me­del
 8. Frå­ga om ansvars­fri­het för sty­rel­sens för­valt­ning
 9. Beslut om års­av­gif­ter för näst­kom­man­de år
 10. Val av ord­fö­ran­de och övri­ga sty­rel­se­le­da­mö­ter
 11. Val av en revi­sor och en revi­sors­supple­ant
 12. Val av leda­mö­ter i val­be­red­ning­en
 13. Behand­ling av ären­den som sty­rel­sen hän­skju­tit till stäm­man
 14. Behand­ling av inkom­na motio­ner
 15. Stäm­mans avslu­tan­de.

Styrelse

§ 7

För­e­ning­ens sty­rel­se består av ord­fö­ran­de samt minst tre och högst sex and­ra leda­mö­ter.

Sty­rel­sens leda­mö­ter väljs för två år, dock att man­dat­ti­der­na bestäms så att hälf­ten av leda­mö­ter­na avgår vid för­e­nings­stäm­man ena räken­skaps­å­ret och and­ra hälf­ten vid för­e­nings­stäm­man påföl­jan­de år.

§ 8

Sty­rel­sen före­trä­der för­e­ning­en, beva­kar dess intres­sen och behand­lar dess ange­lä­gen­he­ter samt beslu­tar å för­e­ning­ens väg­nar i alla ären­den om inte annat bestäms i dess stad­gar.

Sty­rel­sen ålig­ger att:

 1. Verk­stäl­la av för­e­nings­stäm­man fat­ta­de beslut
 2. Hand­ha för­e­ning­ens eko­no­mis­ka ange­lä­gen­he­ter och föra räken­ska­per
 3. För­de­la oli­ka upp­drag samt utfär­da instruk­tio­ner för des­sa
 4. Till för­e­nings­stäm­man avge års­re­do­vis­ning.

§ 9

Sty­rel­sen sam­man­trä­der på kal­lel­se av ord­fö­ran­den eller när två leda­mö­ter av sty­rel­sen så begär.

Kal­lel­se skall i god tid före sam­man­trä­det till­stäl­las leda­mö­ter­na. Leda­mot är skyl­dig anmä­la för­fall.

§ 10

Sty­rel­sen är besluts­för då tre leda­mö­ter är när­va­ran­de. Beslut i sty­rel­sen fat­tas med enkel röstö­ver­vikt. Ord­fö­ran­den har utslags­röst.

Omröst­ning inom sty­rel­sen sker öppet. Sty­rel­sens pro­to­koll juste­ras av ord­fö­ran­den och en leda­mot.

§ 11

För­e­ning­ens ord­fö­ran­de och ytter­li­ga­re en sty­rel­se­le­da­mot teck­nar fir­man gemen­samt. Sty­rel­sen må utfär­da full­makt för enskild sty­rel­se­le­da­mot (t.ex. kassa­för­val­ta­re) att ensam teck­na för­e­ning­en. Sådan full­makt må ej omfat­ta läng­re tids­pe­ri­od än ett räken­skaps­år.

§ 12

För­e­ning­ens räken­skaps­år skall avslu­tas per den 31 decem­ber var­je år.

Sty­rel­sens års­re­do­vis­ning skall senast den 1 mars påföl­jan­de år över­läm­nas till för­e­ning­ens revi­sor.

Revisor

§ 13

Sty­rel­sens för­valt­ning och för­e­ning­ens räken­ska­per skall årli­gen grans­kas av en på års­stäm­man utsedd revi­sor. För revi­sorn utses en sup­ple­ant.

Revi­sor och revi­sors­supple­ant väljs för ett år.

Revi­sorn skall senast den 31 mars avgi­va berät­tel­se över sin gransk­ning.

Valberedning

§ 14

I syf­te att för­be­re­da på för­e­nings­stäm­man före­kom­man­de val skall ordi­na­rie för­e­nings­stäm­ma utse en val­be­red­ning bestå­en­de av minst två per­so­ner.

Per­son som skall vara val­be­red­ning­ens sam­man­kal­lan­de utses på för­e­nings­stäm­man. Val­be­red­ning väl­jes för ett år.

Motioner

§ 15

Med­lem, som öns­kar få ären­de upp­ta­get till behand­ling vid ordi­na­rie för­e­nings­stäm­ma, har att läm­na motion härom till sty­rel­sen senast sista feb­ru­a­ri.

Motion jäm­te sty­rel­sens utlå­tan­de över den­sam­ma skall under­stäl­las ordi­na­rie för­e­nings­stäm­ma.

Ändring av stadgar och föreningens upplösning

§ 16

Beslut om änd­ring av des­sa stad­gar eller upp­lös­ning av för­e­ning­en är ej gil­tig med mind­re än att beslu­tet fat­tats av två på varand­ra föl­jan­de stäm­mor, där­av minst en ordi­na­rie för­e­nings­stäm­ma.

Stäm­ma, som slut­gil­tigt upp­lö­ser för­e­ning­en, beslu­tar även om dis­po­si­tion av dess egen­dom.

§ 17

Ett för­slag till beslut om änd­ring eller för­e­ning­ens upp­lös­ning skall vara upp­ta­get i kal­lel­sen och utsänt till­sam­mans med den­na.

Hybridfjällsippa (Dryas x suendermanni). Foto: Dan Abelin.

Hybrid­fjäll­sip­pa (Dry­as x suen­der­man­ni). Foto: Dan Abe­lin.