Etikett: föreningsstämma

Årsmötet uppskjutet

Trumpetnarciss (Narcissus sp.). Foto: Dan Abelin.

Trum­pet­nar­ciss (Nar­cis­sus sp.). Foto: Dan Abe­lin.

Det års­mö­te med för­e­nings­stäm­ma som Botans vän­ner nyli­gen kal­lat till, och som skul­le äga rum 2 april, har upp­skju­tits med anled­ning av det rådan­de smitt­sprid­nings­lä­get.

Vi hop­pas få möj­lig­het att sam­las sena­re under våren och åter­kom­mer med ny kal­lel­se så snart läget ljus­nar.

Vi öns­kar er många skö­na pro­me­na­der i Botan, där vår­blom­mor­na trot­sar virus­smit­tan.

Ingrid Lede­bo
för sty­rel­sen i Botans vän­ner

Marsbrev till Botans vänner 2020

Trumpetnarcissen 'Marieke' (Narcissus 'Marieke'). Foto: Dan Abelin.

Trum­pet­nar­cis­sen ’Mari­e­ke’ (Nar­cis­sus ’Mari­e­ke’). Foto: Dan Abe­lin.

I des­sa oro­li­ga tider får vi gläd­jas åt att scil­lan nu fär­gar par­ker­na blå och solen ski­ner, åtminsto­ne ibland.

Årsmöte 2 april

Obs! Upp­skju­tet p.g.a. det rådan­de smitt­sprid­nings­lä­get.

Det fjär­de års­mö­tet för Botans vän­ner är inpla­ne­rat till tors­dag 2 april och då hop­pas vi att vi alla fort­fa­ran­de är symp­tom­fria och kan sam­man­strå­la i Hör­sal 128 på Sto­ra Alga­tan 4. Kal­lel­se och de doku­ment som ska behand­las under stäm­man, d.v.s. dag­ord­ning, års­be­rät­tel­se och för­slag till sty­rel­se, bifo­gas det­ta med­lems­brev. Des­sa hand­ling­ar kom­mer inte att delas ut under mötet, utan enbart visas som bil­der, var­för den som vill ha pap­persko­pi­or till­gäng­li­ga upp­ma­nas att skri­va ut hem­ma.

Års­mö­tes­för­hand­ling­ar­na inleds kloc­kan 17.30. När vi tagit oss ige­nom for­ma­li­te­ter­na blir det en paus med för­frisk­ning­ar och där­ef­ter kom­mer Ben­te Erik­sen att berät­ta om allt intres­sant som är på gång i Botan.

Så får vi en före­läs­ning av Anja Ödman om ”Sand­stäp­pen i Skå­ne – dåtid, nutid och fram­tid”.

Vi ser fram emot att åter­se många trog­na Botan-vän­ner där. Ta gär­na med en gran­ne eller vän som ännu inte bli­vit med­lem. Det­ta är ett bra till­fäl­le att få infor­ma­tion om vad det inne­bär att vara med­lem i Botans vän­ner. Som van­ligt krävs ing­en för­an­mä­lan. Mötet är gra­tis för med­lem­mar och före­dra­get kos­tar 50 kr för gäs­ter.

Visningar 7 maj och 2 juni

Vårens pro­gram inne­hål­ler två gui­da­de vis­ning­ar av Ben­te Erik­sen i Bota­nis­ka träd­går­den, båda på aktu­el­la tema. Den förs­ta hand­lar om ”Klonar­ki­vet” och den and­ra om ”Inva­si­va arter”. Mer om det­ta sena­re.

Våryra i Botan 30–31 maj

Sista hel­gen i maj blir det tra­di­tio­nell våry­ra i Botan med växt­mark­nad på lör­da­gen och växt­byte på sön­da­gen. Läs mer om Botans övri­ga akti­vi­te­ter på www.botan.lu.se

Vår­li­ga häls­ning­ar från sty­rel­sen för Botans vän­ner
genom Ingrid Lede­bo

Kallelse föreningsstämma 2020

Snödroppar (Galanthus nivalis)

Snö­drop­par (Galant­hus niva­lis). Foto: Dan Abe­lin.

Kallelse

till ordi­na­rie för­e­nings­stäm­ma i Vän­för­e­ning­en för Bota­nis­ka träd­går­den vid Lunds uni­ver­si­tet, Botans vän­ner.

Tid: Tors­dag 2 april 2019 kloc­kan 17.30.
Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund.

Obs! Upp­skju­tet p.g.a. det rådan­de smitt­sprid­nings­lä­get.

Program

17.30: Års­mö­tes­för­hand­ling­ar.

18.00: Paus med frukt och för­frisk­ning­ar.

18.15: »Vad hän­der i Botan?« – Ben­te Erik­sen, före­stån­da­re Bota­nis­ka träd­går­den.
»Sand­stäp­pen i Skå­ne – dåtid, nutid och fram­tid« – Anja Ödman, Lunds uni­ver­si­tet.

Lund 13 mars 2020
Sty­rel­sen för Botans vän­ner

  1. Dag­ord­ning
  2. Års­re­do­vis­ning 2019
  3. För­slag till sty­rel­se m.m.

Kallelse föreningsstämma 2019

Vårkrokus (Crocus sp.). Foto: Dan Abelin.

Vårkro­kus (Crocus sp.). Foto: Dan Abe­lin.

Kallelse

till ordi­na­rie för­e­nings­stäm­ma i Vän­för­e­ning­en för Bota­nis­ka träd­går­den vid Lunds uni­ver­si­tet, Botans vän­ner.

Tid: Tis­dag 9 april 2019 kloc­kan 17.30.
Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund.

Program

17.30: Års­mö­tes­för­hand­ling­ar.

18.00: Paus med frukt och för­frisk­ning­ar.

18.15: »Posi­ti­va nyhe­ter från Botan« – Ben­te Erik­sen, före­stån­da­re Bota­nis­ka träd­går­den.
»Japansk träd­gård och hant­verk« – Marie Widén, f.d. före­stån­da­re Bota­nis­ka träd­går­den.

Lund 22 mars 2019
Sty­rel­sen för Botans vän­ner

  1. Dag­ord­ning
  2. Års­be­rät­tel­se 2018
  3. För­slag till sty­rel­se m.m.

Kallelse föreningsstämma 2018

Vintergäck (Eranthis hyemalis). Foto: Dan Abelin.

Vin­ter­gäck (Erant­his hye­ma­lis). Foto: Dan Abe­lin.

Kallelse

till ordi­na­rie för­e­nings­stäm­ma i Vän­för­e­ning­en för Bota­nis­ka träd­går­den vid Lunds uni­ver­si­tet, Botans vän­ner.

Tid: Mån­dag 23 april 2018 kloc­kan 17.30.
Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund.

Program

17.30: Års­mö­tes­för­hand­ling­ar.

18.00: Paus med frukt och för­frisk­ning­ar.

18.15: »Snål­blåst i Botan – vad hän­der nu?« – Ben­te Erik­sen, före­stån­da­re Bota­nis­ka träd­går­den.
»Min­nen från mitt bota­nis­ka liv« – Lennart Engs­trand, f.d. före­stån­da­re Bota­nis­ka träd­går­den.

Lund 26 mars 2018
Sty­rel­sen för Botans vän­ner

  1. Dag­ord­ning i pdf-for­mat.
  2. Års­re­do­vis­ning 2017 i pdf-for­mat.
  3. Kal­lel­se i pdf-for­mat.

Årsstämma 5 april 2017

Dvärgtulpan (Tulipa turkestanica). Foto: Dan Abelin.

Dvärg­tul­pan (Tuli­pa tur­kes­ta­ni­ca). Foto: Dan Abe­lin.

Väl­kom­na till Botans vän­ners förs­ta års­mö­te som äger rum på ons­dag 5 april kloc­kan 17.00. Vi har fått låna lokal på Eko­lo­gi­hu­set, Söl­ve­ga­tan 37. Dit kom­mer man enklast med buss­lin­je 6, håll­plats LTH.

Efter den for­mel­la delen av pro­gram­met, då vi ska väl­ja sty­rel­se för näs­ta år, kom­mer Ben­te Erik­sen att pra­ta om »Botan i fram­ti­den« och Karl-Oscar Seth om »Vad bety­der Botan för Lund?«. I pau­sen bju­der vi på frukt och för­frisk­ning­ar.

Vi ser fram emot att träf­fa många Botan­vän­ner där.

Mötet är öppet för alla intres­se­ra­de, men endast de med­lem­mar som beta­lat sin avgift senast 31.3 har röst­rätt. Icke uthäm­ta­de med­lems­kort kom­mer att fin­nas till­gäng­li­ga.


Tack till alla som kom till års­stäm­man! Nedan finns en länk till pro­to­kol­let från mötet:

www.botansvanner.se/wp-content/uploads/2017/07/protokoll_arsstamma170405.pdf